Arkivyskupijos kunigų konferencija kurijoje (2011 10 12)
Paskelbta: 2011-10-14 12:36:31

Spalio 12 dieną kurijoje vyko septintoji šiemet Kauno arkivyskupijos kunigų konferencija. Jos darbui ir pradžios maldai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Pirmojoje dalyje arkiv. S. Tamkevičius, besirengiant artėjančiam Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdžiui, kuriame numatoma išsamiai aptarti Lietuvos bažnytinį gyvenimą per 20 Nepriklausomybės metų, apžvelgė Kauno arkivyskupijos šio laikotarpio istoriją. Ganytojas, pažįstantis Kauno Bažnyčią nuo 1991 metų, kai tapo šios arkivyskupijos augziliaru, o nuo 1996 metų jai ir vadovaujantis, pasidžiaugė gyva jos plėtra įvairiose sielovados srityse tiek visos diecezijos mastu, tiek dekanatuose bei parapijose, ir pasidalijo rūpesčiais bei tuo, kas būtų svarbu ateičiai, kviesdamas ir visus kunigus išsakyti savo pastabas, mintis ir pasiūlymus.

Arkivyskupas vardijo sėkmingą įvairių sielovados institucijų (Caritas, Šeimos, Jaunimo, Katechetikos etc.) darbą, stiprėjančius dekanatų centrus, parapijų ir kitas bendruomenes, draugijas (taip pat ir Šiluvos Švč. M. Marijos draugiją), maldos grupes, katalikiškos krypties švietimo įstaigas. Ganytojas pasidžiaugė uoliaisiais kunigų bendradarbiais sielovadoje pasauliečiais, ypač daug nuveikiančiais evangelizacijos, tikybos mokymo, karitatyvinėje srityse, kunigams talkinančiomis vienuolėmis. Pasak arkivysk. S. Tamkevičiaus, nuo vos kelių žmonių, Nepriklausomybės pradžioje dirbusių kurijoje, per du dešimtmečius išaugo iki 60 darbuotojų, dirbančių įvairiose kurijos institucijose, dar nemažai jų dirba pagal atskirus projektus. Bažnytinės institucijos, organizacijos yra įsikūrusios arkivyskupijos susigrąžintuose pastatuose, ir tik menka dalis jų nuomojama, o gautos pajamos palengvina institucijų išlaikymą. Arkivyskupijoje veikia VDU Katalikų teologijos fakultetas, Katalikų interneto tarnyba, LKB informacijos centras (leidžiantis „Bažnyčios žinias“), kelios leidyklos bei redakcijos: VšĮ Caritas „Artumos“ leidykla bei katalikiško mėnraščio šeimai „Artuma“ redakcija, „Gyvųjų akmenėlių“ leidykla, leidžianti „Žodį tarp mūsų“, Bažnyčios dokumentus ir kitą krikščionišką literatūrą, laikraščio „XXI amžius“ redakcija, taip pat Šv. Kazimiero knygynas, prieš 7 metus sunkiai įgyvendinama svajone atrodęs Marijos radijas, Gyvenimo ir tikėjimo institutas ir kt., kurie tarnauja ne tik Kauno arkivyskupijos tikintiesiems. Didžiulė parama arkivyskupijai buvo Jono Pauliaus II piligrimų kelio projektas, padėjęs ypač atnaujinti Šiluvos šventovę. Paminėta didesnio masto renginių organizavimo patirtis, kuri įgyta rengiant Lietuvos II Eucharistinį kongresą, Šiluvos jubiliejų.

Priimti Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo nutarimai aiškiai reglamentavo parapijų gyvenimą, liturgiją. Atnaujinta Kauno kunigų seminarija (įkurtas parengiamasis kursas Šiluvoje) kasmet organizuoja Atvirų durų dienas, dalyvauja evangelizacinėse programose (viešosiose erdvėse). Pašaukimų nedaugėja – ir tai, pasak ganytojo, visų rūpestis. Arkivyskupas plačiau aptarė kai kuriuos kunigų gyvenimo klausimus, atkreipė dėmesį į dvasinio ugdymo būtinybę, tinkamą atstovavimą Bažnyčiai viešojoje erdvėje, bendraujant su žmonėmis ir tiesiog draugiškų tarpusavio santykių puoselėjimo svarbą.

Antrojoje konferencijos dalyje kalbėjo Vatikano radijo lietuvių programos vadovas dr. Jonas Malinauskas. Jis priminė kunigams dvi nesenas sukaktis – Vatikano radijo 80-metį ir lietuviškų laidų 70-metį, trumpai papasakojo apie šio radijo ir lietuvių programos kūrimąsi (1940 m. lapkričio 27 d. transliuota pirma lietuviška laida, vėliau, 1942 m., transliacijos nutrūko ir atsikūrė 1946 m.), sovietmečiu skelbtus tikėjimo persekiojimo Lietuvoje faktus, pasidalijo šiandienos aktualijomis. „Vatikano radijo misija – tarnauti Bažnyčios visuotinumui“, – sakė dr. J. Malinauskas, pabrėždamas, jog Vatikano radijo lietuvių redakcijos (kaip ir kitų kelių dešimčių redakcijų) prioritetas – atspindėti Šventojo Tėvo veiklą ir Visuotinės Bažnyčios gyvenimo aktualijas (dabar tai ypač svarbus naujosios evangelizacijos prioritetas bei akivaizdžiai pasaulyje prasidėjusi nauja krikščionių persekiojimų banga), be to dalį transliacijų laiko skiriant naujienoms iš Lietuvos. Kunigams buvo pristatyta Vatikano radijo interneto svetainė (kurioje jau galima rasti ir daugybę vaizdo transliacijų). Pabaigoje dr. J. Malinauskas pakvietė dvasininkus žinią apie lietuviškas laidas iš Vatikano aktyviau skelbti tikintiesiems.

Konferencijos pabaigoje vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas padėkojo kunigams už parapijų rengimąsi kanoninėms vizitacijoms, paragino klebonus palaikyti katechezei telkiamas jaunimo komandas, bendradarbiauti su arkivyskupijos Katechetikos centru dėl tinkamų, gerai pasirengusių mokytojų įdarbinimo.

Taip pat pranešta, kad spalio 28 d. Šiluvoje bus minimos mons. E. Simaškos pirmosios mirties metinės. Šeimos aktualijoms, naujai atsivėrusioms po neseno Konstitucinio Teismo sprendimo, bus skiriama ekumeninė konferencija „Šeima – Bažnyčios ir valstybės pamatas“, kuri lapkričio 28 d. vyks Kaune (arkivyskupijos konferencijų salėje, Papilio g. 5).

Kunigams buvo pasiūlyta įsigyti lankstinuką „Palaimintasis Jonas Paulius II“ (kurį ketina išleisti Vilkaviškio vyskupija), Biblijos draugijos leidinių, maldyną „Magnificat“, kun. R. G. Skrinsko sudarytą knygą „Būkime blaivūs!“, žvakučių Caritas kalėdinei akcijai „Gerumas mus vienija“.

Kita kunigų konferencija kurijoje vyks lapkričio 16 d. 11 val.

 

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune