Arkivyskupijos kunigų konferencija (2011 11 16)
Paskelbta: 2011-11-16 20:43:52

Lapkričio 16 d., trečiadienį, kurijoje vyko kunigų ugdymo konferencija. Joje dalyvavo dauguma arkivyskupijoje tarnaujančių dvasininkų, savo susitikimą, rengiamą kiekvieną mėnesį, pradėję bendra malda su ganytoju Kauno arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi.

Konferencijai vadovavęs arkivyskupas kunigų dėmesį šįsyk atkreipė į jaunimo sielovadą. Su jos aktualijomis supažindino arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė bei Jaunimo centro vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė, Šiluvos parapijos klebonas kun. Erastas Murauskas, KTU kapelionas kun. Petras Pichas, studentijos atstovai. Pastarieji parodė filmą apie šių metų Pasaulio jaunimo dienas Madride, paliudijo ten išgyventą bendrystę su viso pasaulio katalikišku jaunimu.

Kun. E. Murauskas kalbėjo apie šiuolaikinį jaunimą, šiandien turintį nepaprastai daug galimybių, tačiau ir rimtų psichologinių sunkumų, stokojantį tėvų dėmesio ir švelnumo, ramybės šeimose, apimtą baimių, agresijos, kurią dar labiau skatina agresyvi, jaunimu ypač manipuliuojanti, vertybes iškreipianti aplinka ir jėgos (viena jų – „Gender“ programa), kompiuteriniai žaidimai ir kt. „Vaikai darosi žiaurūs, bet sielos gelmėje yra tokie patys, kaip visais laikais“, – sakė kun. E. Murauskas. Žalojama psichika ir dvasinis pasaulis, susiaurėję interesai – tai, pasak kun. E. Murausko, šių dienų žaizdos jauno žmogaus dvasioje.

„Šiandien Bažnyčios misija – pasakyti jaunam žmogui, kas jis yra“, – sakė, minėdamas turimas tam priemones: Alfa kursą, Atsinaujinimo dienas, Jaunimo centro ir kitus katalikiškus renginius, stovyklas, išvykas. Kaip liudijo kun. E. Murauskas, kunigui baisu būtų tapti kliūtimi kam nors pažinti Dievą; be to, svarbu pasitikėti tais, kurie gali būti tikrais, išmanančiais kunigo pagalbininkais, ypač dirbant su jaunimu.

2013 metais Kaune vyksiančių Lietuvos jaunimo dienų temą „Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15) ir siekius pristačiusi V. Spangelevičiūtė-Kneižienė sakė, jog šio jau ne pirmus metus organizuojamo renginio programoje labai svarbi yra malda, susitaikymas su Dievu, jo atradimas, taip pat bendraminčiai ir bendraamžiai – tai ypač padrąsina jaunus žmones. Tikimasi, kad pirmoji LJD diena vyks „Žalgirio“ arenoje, antrąją numatoma bendrystė su miesto gyventojais. Svarbus pasirengimo LJD žingsnis arkivyskupijoje bus Dekanatų jaunimo dienos 2012 metais – į jas norima kviesti ir kitų vyskupijų jaunimą, jaunimo sielovadininkus. Rengiantis LJD svarbu bus sutelkti savanorius, organizacijas.

Šioje konferencijoje arkivyskupas S. Tamkevičius pranešė apie savo sprendimą, kuriam pritarė Kunigų taryba, pradėti nuolatinių diakonų rengimą Kauno arkivyskupijoje, supažindino su ganytojiškuoju laišku arkivyskupijos tikintiesiems bei paragino kunigus jį paskelbti savo parapijose artimiausią sekmadienį. Šiuo laišku siekiama priminti tikintiesiems apie pasaulyje jau plačiai žinomą diakonų tarnystę, kuri skirta tarnauti Bažnyčios bendruomenei, talkinti kunigams.

Arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas priminė Lietuvos vyskupų nutarimą 2012 metus paskelbti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais ir pristatė jų programą šalyje. Arkivyskupijoje liepos 1 d. švenčiant 625 m. Lietuvos krikšto sukaktį bus minima ir palaimintojo beatifikacijos 25 metų sukaktis. Palaimintojo J. Matulaičio metai bus minimi ir didžiuosiuose Šiluvos atlaiduose.

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune