Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ kunigystės 50 metų jubiliejaus paminėjimas Kaune (2012 04 22)
Paskelbta: 2012-04-23 13:54:19

Fotografijos Silvijos KNEZEKYTĖS

žr. fotoalbumą

Fotografija Silvijos KNEZEKYTĖS

Balandžio 22-osios sekmadienį Kauno arkikatedroje bazilikoje iškilmingoje Eucharistijoje buvo dėkojama Dievui už arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 50 kunigystės metų. Šio auksinio kunigystės jubiliejaus švęsti, melstis ir dėkoti susirinko gausus būrys žmonių – vyskupų, kunigų, seserų ir brolių vienuolių, tikinčiųjų pasauliečių, Vyriausybės, Seimo narių, vietos valdžios atstovų, valstybinių, visuomeninių, katalikiškų įstaigų bei organizacijų vadovų ir darbuotojų ir kt. Džiaugsmingai buvo sutiktas Šventojo Tėvo Benedikto XVI sveikinimas ir apaštališkasis palaiminimas (žr. čia >>) kunigystės jubiliejaus proga arkivyskupui S. Tamkevičiui ir drauge visai šį ypatingą įvykį švenčiančiai bažnytinei bendruomenei. Vėliau šventė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje.

Fotografija Silvijos Knezekytės

 ARKIKATEDROJE BAZILIKOJE

Pradėdamas Eucharistiją jai vadovavęs arkiv. S. Tamkevičius susirinkusiųjų arkikatedroje bazilikoje paprašė drauge su juo dėkoti Dievui už kunigystės dovaną. Už ją meldėsi koncelebruodami šv. Mišias apaštališkasis nuncijus arkiv. Luigi Bonazzi, Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos vyskupijų ordinarai ir vyskupai augziliarai, Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignevas Stankevičius, broliai kunigai – Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Astijus Kungys OFM, beveik trys dešimtys kelių vyskupijų kunigų. Pamaldose taip pat dalyvavo Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas Inokentijus.

 Fotografija Silvijos Knezekytės

„Jei galėčiau iš naujo rinktis, į nieką neiškeisčiau kunigiškojo pašaukimo. Kurie šiandien niekina kunigus ir ieško tik dėmių Bažnyčioje, niekada nesupras, kokia didelė dovana yra kunigystė. Ji brangi tiek asmeniškai, tiek visai Dievo tautai“, – sakė arkivyskupas savo homilijoje (visą tekstą žr. čia >>).

Fotografija  Silvijos Knezekytės

Prisimindamas 50 kunigystės metų, pažymėtų totalitarinės sistemos, santvarkų perversmo ir tautos prisikėlimo ženklu, ganytojas sakė, jog kunigystė, pasirinkta neturint 17-kos metų, nebuvo našta, bet dangaus dovana: Kristus pašaukė ir davė jėgų. „Kristus nepažada pigios ramybės, sotaus gyvenimo ir nesibaigiančių pramogų. Jis tik pažada būti su savo mokiniais iki pasaulio pabaigos ir pakviečia juos būti Jo prisikėlimo liudytojais. Štai ko Dievas nori iš šiandienės Bažnyčios, iš vyskupų, kunigų, vienuolių ir tikinčiųjų: būti gerais jo liudytojais. Ir visai nesvarbu, ar tie liudytojai bus giriami ar niekinami, ar reitinguojami į aukščiausią ar žemiausią vietą, jų pareiga bus ramiai ir atkakliai eiti į priekį ir neperstojamai liudyti mirusį, bet prisikėlusį Viešpatį“, – sakė ganytojas homilijos pabaigoje pabrėždamas, kaip reikia Lietuvai gerų, Kristaus ramybės ir vilties šviesą skleidžiančių kunigų.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Užbaigiant Eucharistijos liturgiją ir prieš suteikiant ganytojiškąjį palaiminimą, nuoširdžiais plojimais sutiktą apaštališkojo nuncijaus perduotą Šventojo Tėvo Benedikto XVI sveikinimą arkiv. L. Bonazzi palydėjo savo žodžiais pasveikintam ganytojui.

Fotografija Silvijos Knezekytės

„Tik tai tada, kai susitinkame su Prisikėlusiuoju Kristumi, kai jis ateina į mūsų asmeninį ir visuomeninį gyvenimą, žemė nustoja būti ašarų pakalne ir tampa ramybės sodu. Ačiū Jums už Jūsų asmeninį gyvojo Kristaus ir jo Evangelijos liudijimą“, – sakė arkiv. L. Bonazzi.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Arkivyskupo, prieš 44-erius metus tapusio ir Jėzaus Draugijos nariu, kunigystės kelias buvo pavadintas drąsiu Dievo karalystei būdingo teisingumo liudijimu Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo t. Adolfo Nicolás SJ sveikinime (žr. čia >>), kurį perskaitė ganytoją taip pat sveikinęs Jėzaus Draugijos Lietuvos ir Latvijos provincijos provincijolas t. G Vitkus SJ.

Fotografija Silvijos Knezekytės

„Be tikėjimo nėra darbų, be darbų nėra tikėjimo – esate geriausias šių žodžių liudytojas“, – sakė kunigystės jubiliejaus proga LR Vyriausybės ir savo asmeniškai vardu arkivyskupą pasveikinęs Premjeras Andrius Kubilius.

Šie sveikinimai buvo palydėti plojimais, o ganytojui sugiedota „Ilgiausių metų“.

ARKIVYSKUPIJOS KONFERENCIJŲ SALĖJE

Fotografija Silvijos Knezekytės

Vėliau pilnutėlėje arkivyskupijos konferencijų salėje šiltais ir neformaliais sveikinimo bei padėkos žodžiais, gėlėmis, prasmingomis dovanomis, Kybartų parapijos jaunimo giesmėmis,  arkikatedros sumos choro, jaunosios fleitininkės Gintarės Jakutytės atliktais kūriniais Kauno arkivyskupui S. Tamkevičiui dėkota už ištikimą meilę Bažnyčiai ir Lietuvai, kuri lydėjo visą kunigystės laiką, ir šiandien atvirą, drąsų tiesos žodį, linkėta Dievo globos ir geros sveikatos tolesnėje tarnystėje, kad ji ir šiandien įkvėptų ir padrąsintų tuos, kurie mano, jog blogis nenugalimas.

Fotografija Silvijos Knezekytės

„Prieš save matote kunigą ir vyskupą, kuris nenusivylė savo jaunystės pasirinkimu“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius savo žodyje (išsamiai žr. čia >>). Kunigystė, pasirinkta dar neturint septyniolikos, ganytojo žodžiais tariant, nebuvo „tik smagus pasivaikščiojimas gražiame Dievo pasaulyje“, turėjo sunkumų ir išmėginimų, drauge – ir Dievo paguodos bei gerų bendradarbių. Susirinkusiems buvo parodytas fotografijų  (darytų ir paties ganytojo) albumas, atspindintis jo gyvenimo įsimintiniausias akimirkas.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu jos Pirmininką pasveikinęs LVK vicepirmininkas kard. A. J. Bačkis padėkojo už tikrą Prisikėlusiojo Kristaus liudijimą, tiesos apie Dievą, žmogų, šeimą, socialinį teisingumą skelbimą, pasigėrėtiną drąsą.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Žodį taręs Rygos arkivyskupas Z. Stankevičius linkėjo ir toliau būti priekyje atliekant Bažnyčios misiją rūpintis bendruoju gėriu, skelbti tiesą, viltį, pamatines visuomenės vertybes. Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas Inokentijus sveikindamas sakė, jog arkivyskupo S. Tamkevičiaus kunigystė, pasirinkta tikėjimo persekiojimų metais, reiškė gilų tikėjimą Dievu Gelbėtoju ir asmeninį pasiryžimą šiame kelyje daug ištverti. Didvyriškumas ir drąsa, pasak arkivyskupo Inokentijaus, buvo pavyzdys ne tik katalikams, bet ir kitiems krikščionims Lietuvoje.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Buvo perskaitytas ir LR Seimo Pirmininkės I. Degutienės atsiųstas sveikinimas arkivyskupui. Ganytoją taip pat sveikino ir LR Seimo TS-LKD frakcijos nariai, kelių ministerijų vadovai, Kauno miesto meras A. Kupčinskas bei Jonavos, Raseinių, Ukmergės miestų merai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorė Birutė Burauskaitė, Kovo 11-osios Akto signataras Liudvikas Simutis, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Kauno aukštųjų ir katalikiškųjų švietimo įstaigų vadovai, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyrius, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija ir seserys vienuolės, VDU KTF, Marijos radijo, kelių dešimčių katalikiškų organizacijų ir institucijų, visuomeninių organizacijų atstovai ir kt.

 Fotografija Silvijos Knezekytės

Nuoširdžiai dėkodamas visiems arkiv. S. Tamkevičius pavadino sveikintojus šviesuliais, labai reikalingais šiandienos Lietuvai, linkėjo neprarasti tikėjimo, jog Tėvynė ir Bažnyčia turi ateitį, pakvietė šventinių pietų arkivyskupijos kurijoje.

 

 

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune