KAUNO ARKIKATEDROS JUBILIEJAUS IŠKILMĖ (2013 05 05)
Paskelbta: 2013-05-05 17:29:31

Fotografijos Juozo Kamensko

Fotografija Juozo Kamensko

Gegužės 5-osios sekmadienį, dalyvaujant popiežiaus ypatingajam pasiuntiniui, Krokuvos arkivyskupui kardinolui Stanisławui Dziwiszui, apaštališkajam nuncijui Baltijos šalyse arkivyskupui Luigi Bonazzi, Lietuvos ir Lenkijos vyskupams, gausiems kunigams, taip pat aukščiausiems Lietuvos bei Kauno miesto valdžios žmonėms, kauniečiams bei miesto svečiams iškilminga Eucharistija Kauno arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiamas šios šventovės 600 metų jubiliejus ir pal. Jono Pauliaus II apsilankymas. Iškilmių pabaigoje palaimintas Jono Pauliaus II paveikslas (dailininkas Virginijus Kašinskas) arkikatedros šoniniame altoriuje bei relikvijorius (autorius – prof. Czesławas Dźwigajus, Krokuva) su palaimintojo relikvija, taip pat arkikatedros 600 m. jubiliejaus atminimo lenta (prof. C. Dźwigajus) prie pagrindinių bažnyčios durų. Atvykę į arkikatedrą popiežiaus pasiuntinys bei jį lydintys ganytojai suklupo maldai Švč. Sakramento koplyčioje.

Fotografija Juozo Kamensko

Fotografija Marijos Stanulytės

Fotografija Juozo Kamensko

Iškilmių Eucharistijai vadovavo popiežiaus ypatingasis pasiuntinys, Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanisławas Dziwiszas, koncelebravo nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Elko vyskupas Jerzy Mazur, Gardino vyskupas Aleksandras Kaškevičius, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, vyskupai emeritai Juozas Žemaitis MIC, Juozas Preikšas, Juozas Matulaitis bei Lietuvos kunigai.

Fotografija Juozo Kamensko

Drauge su visa gausiai susirinkusia tikinčiųjų bendruomene pamaldose dalyvavo LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR Seimo Pirmininkas Vidas Gedvilas, LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis, kiti Seimo ir Vyriausybės nariai, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas bei kiti valdžios žmonės, švietimo institucijų vadovai, bažnytinių organizacijų atstovai. Giedojo Kauno valstybinis choras, vadovaujamas prof. Petro Bingelio. Iškilmes tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija ir Marijos radijas.

„Arkikatedros 600 metų jubiliejus Kauno arkivyskupijai ir arkikatedros bendruomenei labai svarbus, o Jūsų, Eminencija, apsilankymas be galo malonus. Jūs atstovaujate ne tik popiežiui Pranciškui, bet ir pal. Jonui Pauliui II“, – sakė iškilmes pradėdamas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Ganytojas pabrėžė, jog Lietuvos tikintieji nuo pat išrinkimo labai gerbė ir mylėjo popiežių Joną Paulių II, kuris prieš 20 metų aplankė arkikatedrą. Jos 600 metų sukaktis primena ilgą, skausmingą mūsų Bažnyčios ir tautos istoriją. Arkikatedra, pirmoji Kauno bažnyčia, kurį laiką buvo Žemaičių vyskupijos centras, o jos ganytojas vyskupas Motiejus Valančius – tikra Dievo dovana Lietuvai. Ilgus amžius, ypač atkūrus valstybingumą, arkikatedra  buvo Kauno tikinčiųjų širdis ir siela. Sovietmečiu, tikėjimo persekiojimo metais, čia nepaliauta melsti laisvės, iš arkikatedros po kunigystės šventimų po visą Lietuvą pasklisdavo šalia esančios Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai. Jubiliejus skatina dėkoti Dievui už Lietuvos ir Žemaitijos Krikštą, už protėvius, branginusius Evangelijos nušviestą kelią, ir išsaugotą tikėjimą.

„Jūsų Eminencijos šv. Mišių auka, ganytojiškasis žodis ir apaštališkasis palaiminimas tegul įkvėps mus būti drąsiais ir gerais Kristaus mokiniais pagal Jono Pauliaus II ir popiežiaus Pranciškaus pavyzdį“, – kreipdamasis į kardinolą S. Dziwiszą sakė Kauno arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius, dėkodamas už dalyvavimą ir dovanojamą arkikatedrai brangią pal. Jono Pauliaus II relikviją bei prašydamas vadovauti iškilmių liturgijai.

Fotografija Marijos Stanulytės

Buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus laiškas >> Krokuvos arkivyskupui kardinolui Stanisławui Dziwiszui skiriant jį ypatinguoju pasiuntiniu, kad atstovautų Romos popiežiui ir perduotų jo meilę Kauno Bažnyčios bendruomenei jos arkikatedros jubiliejaus iškilmėse.

„Atvežu jums jo ypatingą palaiminimą bei jo maldos už Kauno arkivyskupiją ir visą Bažnyčią Lietuvoje dovaną. Atvežu taip pat ir Krokuvos Bažnyčios sveikinimus ir maldos dovaną. Atvežu tas dovanas nuo šventojo vyskupo ir kankinio Stanislovo bei šventosios karalienės Jadvygos, kurių relikvijos ilsisi Vavelio katedroje, kapų. Seseriška, kiek vyresnė už jus Krokuvos Bažnyčia džiaugiasi jūsų jubiliejumi“, – švenčiant Žodžio liturgiją savo homilijoje sakė kardinolas S. Dziwiszas.

Šis jubiliejus, kaip sakė garbingasis svečias, veda į dar gilesnę tikrovę: Bažnyčios statybos pagrindas yra pats Jėzus Kristus, o ją sudaranti bendruomenė – gyvieji akmenys, turintys atsakomybę už Bažnyčios šventumą, už Jėzaus Evangelijos ir vilties liudijimą pasauliui. Ypatingas tikėjimo liudytojas šiuolaikiniame pasaulyje buvo palaimintasis popiežius Jonas Paulius II, kuris savo ganytojiškąja širdimi, ypač apaštališkomis kelionėmis, stengėsi apimti visų žemynų ir tautų Kristaus mokinius.

„Ar bereikia sakyti, kokia artima jo širdžiai buvo Lietuva? Tą artumą jis išgyveno dar Krokuvoje, karalių mieste, ištisus amžius išlaikiusiame glaudžius ryšius su Lietuva. Jis buvo išauklėtas pagal šias tradicijas. Jam buvo artimas jūsų krašto, keliasdešimčiai metų netekusio laisvės ir nepriklausomybės, likimas. Lietuvai visuomet buvo vietos popiežiaus maldoje. O kai išmušė laisvės valanda, jis atvyko pas jus, kad sustiprintų savo brolių ir seserų tikėjimą“, – sakė ypatingasis popiežiaus pasiuntinys, kviesdamas Bažnyčios ir lietuvių tautos rūpesčius pavesti Dievui palaimintojo Jono Pauliaus II užtarimu (homilijos tekstą lietuviškai skaitė prel. V. S. Vaičiūnas OFS, žr. visą tekstą >>).

Žodžio liturgija baigta malda už Bažnyčią, taip pat ir už Bažnyčią Lenkijoje, Kauno arkivyskupiją, Lietuvos ir pasaulio tautų bendriją, Dievui pavestos šeimos, jaunimas, mokytojai ir ypač motinos tą sekmadienį švenčiant Motinos dieną.

Pradedant Aukos liturgiją atnašų procesijoje buvo nešama Jono Pauliaus relikvija (nešė relikvijorių fundavę p. Karčiauskai), Dievo Motinos ikona – dovana kardinolui S. Dziwiszui (nešė Jono Pauliaus atvaizdą fundavę p. Vaicekauskai), Jono Pauliaus II dėvėta moceta, kurią arkikatedrai dovanojo kardinolas S. Dziwiszas, bei liturginis drabužis – Kauno miesto dovana arkikatedrai.

Fotografija Juozo Kamensko

Fotografija Juozo Kamensko

Iškilmių pabaigoje, palaiminus Jono pauliaus II atvaizdą, relikvijorių ir suteikus palaiminimą Jono Pauliaus II relikvija, bei palaiminus atminimo lentą, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius visiems linkėjo išsinešti iš šių iškilmių džiugią nuotaiką, labiau pastebėti gražių dalykų savo tėvynės ir Bažnyčios gyvenime, turėti daugiau vilties, taip pat nuoširdžiai padėkojo Šventojo Tėvo pasiuntiniui, vyskupams, valdžios atstovams, prof. Czesławui Dźwigajui, dailininkui Virginijui Kašinskui, rėmėjams, Kauno valstybiniam chorui, transliacijas rengusioms Lietuvos televizijai bei Marijos radijui, Kauno paslaugų verslo mokyklai bei Šv. Ignaco kolegijai už arkikatedros papuošimą, pamaldų tvarką palaikiusiems jauniesiems savanoriams, visiems iškilmių dalyviams.

Fotografija Juozo Kamensko

Arkikatedroje susirinkusi bendruomenė nuoširdžiais plojimais padėkojo popiežiaus pasiuntiniui kardinolui S. Dziwiszui, pasveikindami jį artėjančio kunigystės 50 metų jubiliejaus ir vardo dienos proga.

Lietuviškai „ačiū“ taręs kardinolas S. Dziwiszas užbaigdamas palinkėjo, kad šis jubiliejus būtų naujas etapas jos istorijoje, nauja tikėjimo paskata, pažadėjo meilę ir dėkingumą, bei nuaidėjusių plojimų aidą perduoti jį siuntusiam Šventajam Tėvui Pranciškui. Visiems susirinkusiems popiežiaus pasiuntinys kardinolas S. Dziwiszas suteikė apaštališkąjį palaiminimą.

 Fotografija Juozo Kamensko

Pavakare kardinolas S. Dziwiszas aplankė pal. Jono Pauliaus II relikviją jau saugančią ir gerbiančią Gerojo Ganytojo bažnyčią Kaune, tarė jautrų ganytojišką žodį jaunimui čia švenčiamoje Žodžio liturgijoje. „Dievas yra meilė ir ta meilė gali visiškai patenkinti žmogaus širdies troškimus“, – sakė, paakindamas tikrosios meilės mokytis iš Dievo meilės vardo ir veido – Jėzaus, sykiu iškeldamas ypatingą Jono Pauliaus II meilę jauniems žmonėms – pasaulio ir Bažnyčios ateičiai (visą žodį skaityti čia >>).

Sekmadienio vakare popiežiaus ypatingasis pasiuntinys kard. S. Dziwiszas iš Kauno išvyko į Vilnių. Gegužės 6 d. rytmetį aukojo šv. Mišias apaštališkosios nunciatūros koplyčioje. Vėliau Vilniaus arkivyskupijos kurijoje susitiko su arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu ir augzilaru vyskupu Arūnu Poniškaičiu. Savo apsilankymą Lietuvoje, prieš išskrisdamas į Lenkiją, garbingasis svečias užbaigė malda Aušros Vartų koplyčioje ir Dievo Gailestingumo šventovėje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune