Eucharistijos adoruotojų Susikaupimo vakaras „Ar Dievas valdo mūsų gyvenimą?“ Kaune (2015 02 17)
Paskelbta: 2015-02-18 17:37:33

Vasario 17 d. Kaune, Švč. Sakramento bažnyčioje, kur jau dešimtus metus vyksta nuolatinė, visą parą trunkanti Eucharistijos adoracija, surengta Susikaupimo diena „Ar Dievas valdo mūsų gyvenimą?“ Dvi konferencijas kelioms dešimtims Švč. Sakramento adoruotojų vedė Šv. Jono kongregacijos brolis kun. Jonas Gabrielius CSJ.

Pirmoji konferencija (katechezė prieš Mišias) buvo skirta sužadinti tikėjimui, kad Dievas tikrai kasdien vadovauja žmonių gyvenimui, ypač kai su Juo žmogus bendradarbiauja. Dievo valios ženklai, kaip sakė br. Jonas Gabrielius CSJ, Senajame Testamente yra 10 Dievo įsakymų ir pranašų mokymas. Jėzus Kristus, kaip atskleidžia Naujasis Testamentas, tapo Dievo valios regimu ženklu. Jėzus labai konkrečiai atėjo į žmonių gyvenimą su nauju – meilės įsakymu: „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 15, 12). Tačiau Dievas labiausiai kalba ir atskleidžia save per kryžiaus slėpinį. Dievas kartu su savo valia duoda žmogui gebėjimą apgalvoti, įsimąstyti, ar Viešpats veikia pačiame giliausiame jo gyvenimo lygmenyje. Dievo valia yra tam, kad žmogus būtų išgelbėtas.

Čia brolis joanitas papasakojo, kaip nuostabiai Dievo ir žmogaus valia susipynė šv. Editos Štein gyvenime. Dievas ją, siekiančią filosofijos studijų, atvedė į dar nuostabesnį dalyką, – tikėjimo atradimą, padarė daugiau, nei siekė Editos norai. Jos gyvenime buvo įgyvendintas ir asmeninis, ir Dievo planas.

Antrojoje konferencijoje Šv. Jono kongregacijos brolis Gabrielius CSJ pasidalijo, kaip praktiškai bendradarbiauti su Dievo valia: 1) tai mokytis sprendimus priimti maldoje; 2) mokytis į savo dieną pažvelgti ne tik sąžinės patikrinimui, bet kaip Jėzus joje veikė, kaip Jis norėjo paliesti širdį. Brolis joanitas atkreipė dėmesį į Šventojo Rašto eilutes: „Viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28). Jei žmogaus valia gera, tuomet Dievo valia ir ramybė žmoguje gali būti dar labiau įgyvendinta. Dievą mylinčio žmogaus širdyje Jis yra dar labiau laisvas veikti.

Toliau, savo mintis remdamas cituojamu Katalikų Bažnyčios katekizmo mokymu apie Šventąją Dvasią, Šv. Jono kongregacijos brolis dalijosi, kaip Šventoji Dvasia padeda žmogui savo dovanomis, ypač  –  per Dievo baimės ir patarimų dvasią. Dievo baimės dovana, kaip minėta šioje konferencijoje, padeda mylėti Dievą jam atiduodant visą pirmumą. Patarimų dvasia leidžia veikti su Dievu išvien, viena kryptimi, be regimų ženklų pasirenkant Jo valią.

Tarp šių konferencijų adoruotojai šventė Eucharistiją, kuriai vadovavo br. kun. Jonas Gabrielius CSJ ir br. kun. Pranciškus Ksaveras CSJ, drauge dalyvavęs šiame Susikaupimo vakare.  

Savo homilijoje brolis Jonas Gabrielius CSJ darsyk atkreipė dėmesį į Mišiose paskelbtą Dievo žodį plačiau apsistodamas prie eilutės: „O Jėzus juos įspėjo: „Žiūrėkite, saugokitės fariziejų raugo ir Erodo raugo“ ( Mk 8, 15). Vietoj išorinio maldingumo – fariziejiškumo Jėzus siūlo tikėjimą tuo, kas neregima, kviečia remtis Dievo žodžiu, kuris visada išsipildo. Erodas siekė užsitikrinti savo valdžią, tačiau, kaip sakė brolis Jonas Gabrielius CSJ, tikėjimas nesinaudoja valdžia. Jėzaus palaiminimas – tai pažadas romiesiems: jiems be jokios valdžios priklausys žemė (plg. Kalno pamokslą Mt 5).

Tokie Susikaupimo renginiai adoruotojams organizuojami neretai. Tai, pasak Švč. Sakramento adoracijos koordinatorės ses. Aloyzos Malinauskaitės SJE, yra brangios Viešpaties dovanos kiekvienam.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune