Gailestingumo jubiliejaus šventimo gairės aptartos Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime (2015 11 18)
Paskelbta: 2015-11-19 16:47:39

Lapkričio 18 dieną arkivyskupijos kunigai dalyvavo kurijoje surengtoje nuolatinio ugdymo konferencijoje. Artėjant ypatingam laikui, kuomet nuo š. m. gruodžio 8-os švęsime popiežiaus Pranciškaus paskelbtus Šventuosius Gailestingumo metus, jau žinant jų šventimo gaires Visuotinėje Bažnyčioje, turint Lietuvos Vyskupų Konferencijos parengtą nacionalinį kalendorių ir rengiamą arkivyskupijos lygmens kalendorių, konferencijoje aptarta, kaip Gailestingumo jubiliejus galėtų būtų švenčiamas dekanatuose ir parapijose. Konferenciją brolių kunigų pasveikinimu ir pakvietimu į bendrą maldą pradėjo Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Vėliau vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas pristatė kunigams sielovadinius pasiūlymus, kurie jau buvo svarstyti keliuose dekanų bei naujai įkurto Gailestingumo jubiliejaus šventimo arkivyskupijoje komisijos posėdžiuose, pakvietė nedidelėse grupelėse apsvarstyti juos, padiskutuojant, ką būtinai reikėtų įgyvendinti visose be išimties parapijose, kas įgyvendintina tik miestų, mažesnių miestelių parapijose, o kas būtų rekomenduojama ir galėtų vykti pagal vietos sąlygas ir galimybes.

Po kunigų darbo grupėse ir pertraukos, antrojoje konferencijos dalyje arkivyskupas L. Virbalas apibendrino kunigų nuomones dėl 22 punktų sielovadinių pasiūlymų ir pakomentavo, kaip Jubiliejų siūloma švęsti dekanatuose ir parapijose. 

Visose arkivyskupijose parapijose kaip būtinybė visų pirma numatyta rūpintis informacijos apie Gailestingumo jubiliejų sklaida bendruomenėms per parapijų skelbimo lentas, interneto svetaines, laikraštėlius. Daugiau dėmesio nuspręsta skirti Atgailos ir Sutaikinimo sakramentui, padedant žmonėms atsiverti gydančiam Dievo gailestingumui: platinti informaciją (lankstinukais) apie išpažintį ir sykiu kitus sakramentus, siekiant didesnio juos priimančiųjų sąmoningumo, sudaryti kuo geresnes galimybes išpažintims, skleisti informaciją apie išpažinčių klausymo laiką. Pagal LVK nutarimą, sekmadienio šv. Mišių prasmingas įvadas bus trumpos katechezės (jų medžiaga verčiama į lietuvių k.), Gailestingumo metų mintį atspindinti Visuotinė malda.

Iš būtinų įgyvendinti miestų ir miestelių parapijose sielovadinių gairių arkivyskupas minėjo kad ir nedidelius gailestingumo žygius, gerus darbus ar didesnes akcijas gydant žmonių vargo žaizdas savo artimiausioje aplinkoje, taip pat Carito tarnystės stiprinimą, ligonių lankymą su šv. Komunija (pasitelkiant ir ekstraordinarinius Komunijos dalytojus, prieš tai juo parengus bei pasirūpinus kanoniniu siuntimu šiai tarnystei). Skatinamos piligriminės kelionės į arkivyskupijos jubiliejines šventoves – Kauno arkikatedrą ir Šiluvos baziliką, į kitas šventoves Lietuvoje ir Romoje bei piligrimystes į Šventąją Žemę, rekomenduojant parapijos klebonui keliauti drauge su savo parapijų žmonėmis. Parapijose daugiau dėmesio skirti evangelizacinei misijai (pvz., rengiant Alfa kursą, Katechumenato programas, Atsinaujinimo dienas, gatvės evangelizacijas) gailestingumą suvokiant kaip rūpinimąsi išganymu tų, kurie netiki ar yra atšalę, nutolę nuo bažnytinės bendruomenės. Minėtas ir popiežiaus Pranciškaus kvietimas, kur tik įmanoma, atverti bažnyčių duris dienos metu. Ypač miestų, miestelių parapijos kviečiamos surengti vieną didesnę Gailestingumo šventę ir būtinai įgyvendinti paveikiausią „programą“ – galimybę žmonėms susitikti su Viešpačiu Švč. Sakramento adoracijoje.

Iš arkivyskupo paminėtų rekomendacijų pagal galimybes visos parapijų bendruomenės kviečiamos organizuoti ir vienytis į sekmadieninę bendrą Gailestingumo vainikėlio maldą, kartu su visa Bažnyčia kovo 3–4 dieną rengti „24 val. Viešpačiui“, Gailestingumo vakarus su Vidinio išgydymo pamaldomis, Sutaikinimo pamaldas su gyvais liudijimais, siūloma gaivinti bendruomenėse Gyvąjį rožinį ir kitas sielovadines veiklas.

Kauno arkivyskupas L. Virbalas, be to, pristatė kunigams didesnius arkivyskupijos renginius, kurie derinami su nacionaliniu Gailestingumo jubiliejaus kalendoriumi. III Advento sekmadienį, gruodžio 13-ąją, Kauno arkikatedroje bei Šiluvos bazilikoje (kaip ir visose pasaulio katedrose) – iškilmingas Šventųjų durų atidarymas. Tarp kitų renginių – Gailestingumo jubiliejus sutvirtinamiesiems, Jubiliejus kunigams, Jubiliejus ligoniams ir neįgaliesiems (Šiluvoje), Jubiliejus kaliniams, piligriminė kelionė į Šventąją Žemę aktyviai įsipareigojusiems rengiant Gailestingumo jubiliejų arkivyskupijoje. Arkivyskupas, be kita ko, pranešė, jog 2016 metai ypatingi ir tuo, kad švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos ir sykiu Kauno metropolijos įkūrimo (1926 metais.) 90-metį. Jį minėsime švęsdami arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimą. 

Konferencijoje kunigai pasidalijo pasiūlymais, kaip minėti šią sukaktį, be to, aptartos ir kitos sielovados aktualijos, be to, paraginta įsigyti Gailestingumo metų plakatus, rūpintis 2016 m. vyskupų vizitacijomis bei Sutvirtinimo sakramento teikimu ir, žinoma, kunigai pakviesti gruodžio 16 dieną atvykti į jau prieškalėdinį susitikimą su ganytojais arkivyskupijos kurijoje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune