Piligrimystėje į Aušros Vartų atlaidus – malda už Kauno arkivyskupiją (2017 11 17)
Paskelbta: 2017-11-17 21:29:37

Lapkričio 17-ąją, atsitraukusios nuo savo įprastų darbų ir tarnysčių, Kauno arkivyskupijos piligrimų grupės vyko į Vilnių dalyvauti kasmetiniuose Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose ir melstis už savo arkivyskupiją. Į atlaidus piligrimai vežėsi savas intencijas – už parapijų, kitų bendruomenių žmones, už savo artimuosius bei atsiliepė į vilniečių šiems atlaidams pasiūlytas bendrąsias maldos intencijas – Gailestingumo Motiną ir Taikos Karalienę prašyti visiems svarbios taikos sykiu apmąstant ją kuriančias krikščioniškas dorybes.

Prieš vidudienį arkivyskupijos piligrimai iš arkivyskupijos kurijos, Kauno Kristaus Prisikėlimo, Šv. Jono Pauliaus II, Gerojo Ganytojo ir kitų parapijų, aplankę Aušros Vartų koplyčią ir pasveikinę Gailestingumo Motiną, istorinę Vilniaus miesto ir visų taip pat ir šiandien prie jos besiglaudžiančių žmonių Globėją, drauge su vilniečiais, kitų miestų gausiais piligrimais rinkosi švęsti iškilmingos Eucharistijos Šv. Teresės bažnyčioje.

Joje piligrimus pasveikino Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, vadovavęs Eucharistijai. Ją koncelebravo Šv. Teresės bažnyčios klebonas mons. Kęstutis Latoža, Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas ir kiti kunigai ne tik iš Kauno arkivyskupijos. Patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Giedojo Kauno arkikatedros bazilikos jungtinis choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės, ir solistas Mindaugas Zimkus.

Homiliją pasakęs arkivyskupas atkreipė dėmesį į Šventojo Rašto skaitinius, bylojančius, kaip Dievas ieško Jam nepaklususių ir nuo Jo pasislėpusių pirmųjų tėvų. Dievas nepriekaištauja, nori padėti jiems, nusigręžusiems nuo savo gyvybės šaltinio.

„Marija nesislepia nuo Dievo, joje meilė visiškai išsiskleidusi. Todėl visų šalių ir visų laikų krikščionys jautė, kad gali eiti pas ją. Jinai neatstums nei vieno, nes supranta, myli ir kreipia į Dievą“, – sakė ganytojas, pasidalijęs mintimi, jog Gailestingumo Motina yra ir skausmo Motina. Ji stovi ne tik prie savo Sūnaus kryžiaus, bet, paties Jėzaus skirta būti mūsų Motina, lydi ir mūsų kryžius – nusiminimo, išsiskyrimų, nesėkmių.

Arkivyskupas linkėjo piligrimams Marijos, o su ja ir Dievo artumo savo gyvenimui, ragino leisti jai būti drauge visomis savo gyvenimo akimirkomis – kai užsimezga nauja gyvybė ir kai skaičiuojami paskutiniai širdies dūžiai; kai meilė sujungia žmones, o nuoskaudos atitolina; kai džiaugiamės taika ir kai gresia pavojai ar nepritekliai. Homilijoje paraginta atvira širdimi, nesislepiant nuo Dievo eiti Jo link. (Visą homiliją skaityti >>).

Liturgijos pabaigoje parapijos klebonas mons. Kęstutis Latoža nuoširdžiai padėkojo arkivyskupui Lionginui, kunigams, kauniečiams choristams, Kauno arkivyskupijos bei visiems piligrimams, palinkėjo dvasinio gyvybingumo iš šių atlaidų parsivežti į savo namus, savo aplinką.

Pamaldos buvo užbaigtos mons. Vytauto Grigaravičiaus vadovaujama Švč. Mergelės Marijos litanija ir malda Aušros Vartų Marijai, jos gailestingajam užtarimui pavedant savo viltis ir lūkesčius, gyvenimą šiandien, dabar ir visados.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune