Dievo Gailestingumo metų arkivyskupijoje užbaigimo iškilmės Kaune (2011 12 26)
Paskelbta: 2011-12-27 10:25:29

Fotografijos Kristaus Prisikėlimo parapijos

Fotografija Kristaus Prisikėlimo parapijos

Antrąją šv. Kalėdų dieną paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, šiemet mininčioje septintąsias konsekracijos metines, šv. Mišiomis užbaigti Dievo Gailestingumo metai, 2011-aisiais, kaip ir visoje Lietuvoje, minėti Kauno arkivyskupijoje. Iškilmių liturgija prasidėjo vidudienį 12 val. gausiai dalyvaujant arkivyskupijos ganytojams bei tikintiesiems. Giedojo Kauno Įgulos karininkų ramovės moterų choras „Indraja“, vadovaujamas Z. Gerasinos. Iškilmes tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo dvi dešimtys dvasininkų. Tai Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, Kauno I dekanato dekanas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti arkivyskupijos dekanatų dekanai, miesto parapijų klebonai bei vikarai.

Fotografija Kristaus Prisikėlimo parapijos

Tą dieną liturgijoje minint pirmąjį krikščionių kankinį šv. Steponą, negailestingai tikėjimo persekiotojų užmuštą akmenimis, savo homilijoje arkiv. S. Tamkevičius pirmiausia ir atkreipė dėmesį į didžiulį kontrastą, kurį išgyvename dar tebesidžiaugdami Kristaus Gimimo švente ir tuoj pat girdėdami apie minios keliamą akmenį prieš nekaltą, į Jėzų Kristų tikintį žmogų.

„Kas gimdo neapykantą?“ – klausė ganytojas, primindamas, kaip XX a. pr. ją Rusijoje skleidęs neapykantos „apaštalas“ Leninas ypač kurstė neapykantą krikščionybei, žiauriai susidorodavo su stačiatikių dvasininkais. Tai, kad krikščionys bus persekiojami, jau buvo kalbėjęs pats Kristus: „Sergėkitės žmonių, nes jie įskųs jus teismams ir plaks sinagogose. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius. <...> Brolis išduos mirti brolį, ir tėvas – sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo“ (Mt 10, 17– 22). Tad, pasak ganytojo, „nereikia stebėtis, jei ir šiandien pastebime kunkuliuojančią neapykantą Kristui ir jo Bažnyčiai. Bažnyčia yra pašaukta griauti velnio darbus ir kurti Dievo karalystę žmonių širdyse, šeimose ir visuomenėje. Todėl ji dažnai tampa suklupimo akmeniu puoselėjantiems užvaldyti žmonių sielas. Kiek neapykantos Bažnyčia užsitraukia, gindama gyvybę ir šeimą, pasisakydama prieš alkoholio reklamą ir Lietuvos žmonių, ypač jaunimo skandinimą alkoholyje ir kvaišaluose!“

Šiomis šv. Stepono garbei skiriamomis Mišiomis Kauno arkivyskupijoje užbaigiame Dievo Gailestingumo metus. Jų tikslas buvo atsigręžti į gailestingąją Dievo meilę ir jos šviesoje pasitikrinti, kiek pasinaudojame šia Dievo dovana. Diakonas Steponas net mirdamas meldėsi: „Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės!“ (Apd 7, 60)“, – kalbėjo ganytojas, šių metų nuveiktus darbus susiedamas su žmogaus širdies pasikeitimu, tuo, kiek daugiau tarp žmonių atsirado užuojautos, gerumo ir meilės kitiems.

„Lietuvos vyskupai 2012-uosius metus paskyrė mūsų tautiečiui palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui, kuris Kristaus mokykloje išmoko didelio gerumo, kantrybės, ištikimybės ir susivaldymo. Palaimintasis pakėlė daug sunkumų ne tik iš Bažnyčios priešų, bet net iš dvasiškių, kuriems ne visuomet buvo priimtini jo sprendimai.

Viliuosi, kad per Palaimintojo Jurgio Matulaičio metus mes dar daug ko išmoksime, nes Evangelijos grožis ir tiesa labiausiai spindi tuose, kurie ištikimai bandė sekti Kristumi. Pal. J. Matulaitis buvo vienas iš tokių ištikimųjų“, – užbaigdamas homiliją sakė arkivyskupas.

Prieš ganytojiškąjį palaiminimą dėkodamas iškilmių dalyviams, arkivyskupas S. Tamkevičius linkėjo gerumo ir meilės parnešti į kiekvienus namus, šiuo gerumu dalytis su kitais visus ateinančius metus. Buvo padėkota taip pat transliaciją rengusiems LRT darbuotojams bei vadovams.

Iškilmių pabaigoje padėkos ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ apdovanoti keli nusipelnę asmenys, tarp jų – ir Toronto (Kanada) Prisikėlimo parapijos bendruomenė.

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune