Pradedant Adventą arkikatedroje – jaunuolių sutvirtinimas Šventosios Dvasios dovanomis (2019 11 30)
Paskelbta: 2019-11-30 21:56:08

 

Lapkričio 30 d. vakare drauge su visa Bažnyčia pradedant Advento metą Kauno arkikatedroje bazilikoje grupelei jaunuolių buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas – patepti ir apdovanoti Šventosios Dvasios dovanomis jie dabar tapo stipresni gyventi krikščioniškai ir liudyti tikėjimą.

Šv. Mišioms vadovavo ir Sutvirtinimą teikė Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius. Mišias koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus bei prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, drauge su vyskupu meldę Šventosios Dvasios išliejimo jauniems sutvirtinamiesiems. Prieš teikiant Sutvirtinimą ir sutvirtinamieji, ir visi šių pamaldų dalyviai atnaujino savo Krikšto pažadus, šitaip turėdami progą atnaujintu tikėjimu žengti į naują liturginių metų laiką.

Šį metą, kaip minėjo savo homilijoje vyskupas Algirdas, Bažnyčia sieja su laukimu. Savo Gelbėtojo laukė išrinktoji tauta, apie jį kalbėjo pranašai. Mes laukiame Jėzaus Kristaus Gimimo. Tam turime pasirengti dvasiškai. Apaštalo Pauliaus paraginimas „Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais!“ (Rom 13, 11) – tai paraginimas būti šviesos žmonėmis, saugotis viso, kas smukdo žmogų, saugotis neprisirišti prie netvarkingų dalykų.

Ganytojas pabrėžė dar vieną iš šio laukimo aspektų – tai Evangelijos raginimas budėti laukiant Viešpaties atėjimo. Kai žmonės atsiverčia, jie sako: į mano gyvenimą atėjo Dievas. Viešpaties atėjimas lotyniškai ir yra „adventus“.

„Mūsų tarpe šiandien yra sutvirtinamieji, kurie laukia Šventosios Dvasios atėjimo su visa Jos pilnatve, su visomis dovanomis. Į jūsų gyvenimą ateina Dievas“, – sakė vyskupas Algirdas, atkreipdamas dėmesį, jog anglų kalba yra panašus į Adventą žodis „adventure“, kuris reiškia nuotykį, rizikingą žygį, avantiūrą. Toks nuotykis Dievui buvome ir mes, tie, dėl kurių Jis atėjo į žemę gimdamas mažu vaikeliu ir kovoja dėl kiekvieno iš mūsų gyvenimo.

„Tieskime Viešpačiui kelią, leiskimės ir mes į nuotykį su Dievu per šį Adventą, nebijokime nuotykių, į kuriuos Viešpats mus veda“, – ragino ganytojas prasmingai išgyventi šv. Kalėdų laukimo metą.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune