Arkivyskupijos šventėje – žvilgsnis į nuolankiąją Širdį ir „kietąjį“ pranašą Joną Krikštytoją (2022 06 24)
Paskelbta: 2022-06-24 23:03:24

Nuotraukos – Agnietės Čisler

Birželio 24-oji – kasmet yra išskirtinė data Kauno arkivyskupijos bendruomenei. Šių metų arkivyskupijos globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventėje, praėjus 9-eriems metams, kai 2013-aisiais buvo įsteigta Šv. Jono Pauliaus II parapija Šilainių mikrorajone, bendruomenei buvo paskelbta apie arkivyskupo dekretu steigiamą naują – Giraitės Šventosios Šeimos – parapiją. Be to, šventėje, kaip ir kasmet, už tarnystes, tikėjimo ir gyvenimo liudijimą įteikti apdovanojimai aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu. Taip pat paskelbti ir įteikti nauji skyrimai kunigams >>.

Su ramybės palinkėjimu iškilmingos Eucharistijos pradžioje į visus kreipęsis Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas sveikino koncelebruojančius kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ, arkivyskupą emeritą Lionginą Virbalą SJ, gausiai susirinkusius per pusšimtį arkivyskupijos kunigų iš visų dekanatų, keturis diakonus, seseris vienuoles, savo artimiausius sielovados bendradarbius bei visus arkivyskupijos žmones – jų buvo atvykusių iš įvairių dekanatų parapijų – ypač tie, kurie šią dieną buvo apdovanoti, bei juos atlydėjusieji.

Šios gausios ir gyvos, šventiškai nusiteikusios bendruomenės švenčiamoje Eucharistijoje giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras „Cantores David“.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas dalijosi džiaugsmu matyti švenčiančius liturgiją žmones kaip vieną šeimą, klausiančią Dievo žodžio tarsi medaus savo širdims. Tai mums skirta žinia apie Viešpaties ganomas, apraišiojamas, globojamas aveles, ir apie tai, kai Jis eina ieškoti nors ir vienos paklydusios (plg. Lk 15, 3–7). Ganytojo žodžiais, šitai girdėti jau yra gydanti patirtis. Apie tai – meilę iki galo ir kiekvienam be išimčių – ir yra Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmė.

Arkivyskupijos globėjo dieną homilijoje raginta žvelgti ir į šv. Joną Krikštytoją, kurį iš Dievo žodžio atpažįstame kaip stiprų, „kietąjį“ pranašą – arkivyskupo mintimi, be atsiprašymo raginusį žmones atsiversti.

„Viešpats šiandien kalba apie nuolankią širdį ir tvirtą tiesos žodį“, – sakė ganytojas dviejų iškilmių proga kalbėdamas apie Bažnyčios liudijimą ir užduotį kiekvienam jos nariui – gailestingosios Dievo meilės skelbimą, tačiau nedarant kompromisų tiesos atžvilgiu, pvz., Bažnyčiai šiandien tvirtai sakant, jog nevalia keisti šeimos sampratos.

Šios šventės proga arkivyskupas priminė nukeliautą Sinodinio kelio etapą arkivyskupijoje, kurio brangiausias vaisius buvo pasikalbėjimas: o kaipgi sekasi mūsų Bažnyčios šeimai, taip pat žmonių atsiliepimas bei pasidalytas džiaugsmas, jog buvo užkalbinti. Padėkota visiems, kurie dalyvavo sinodiniuose susitikimuose, įsitraukia į tarnystes parapijose – mažosiose  šeimynose, dovanoja save kaip savininkai, o ne samdiniai.

Padėkos žodį arkivyskupas skyrė ir bendruomenes vedantiems kunigams, kuriems reikia ir maldos, ir palaikymo, nes kai kurios parapijos atrodo kaip tikros misijų vietos. Buvo pakviesta ir šiemet mėnesį nuo Šv. Jono Krikštytojo iki Šv. Joakimo ir Onos šventės liepos 24-ąją skirti maldai už naujus pašaukimus į kunigystę (Maldą už pašaukimus kviečiame žr. >>). 

Plojimais arkikatedroje buvo pasveikinta paskelbtoji naujiena apie steigiamą parapiją, kuri sujungs Giraitės, Užliedžių, Romainių, Vijūkų gyventojus – čia jų gyvena apie 20 tūkst. Arkivyskupas pasidalijo, jog Kunigų taryboje su džiaugsmu tam buvo pritarta.

„Ačiū visiems, brangieji, kad palaikote, dalyvaujate, atsiveriate. Te Viešpaties Dvasia ir šv. Jono Krikštytojo užtarimas visus lydi, guodžia, stiprina, į mylinčią Viešpaties Širdį veda“, – sakė homiliją dėkojimu savo žmonėms užbaigdamas arkivyskupas.

Užbaigus Eucharistiją, kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas paskelbė arkivyskupo pasirašytus dekretus, kuriais daugiau kaip 30 arkivyskupijos žmonių apdovanoti Šiluvos Dievo Motinos medaliais.

Jie šiemet už kunigiškąją tarnystę buvo skirti monsinjorui Vytautui Grigaravičiui, tėvams misionieriams Rastislavui Dluhy ir Peteriui Herteliui, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ bendradarbėms seserims Ritai Genovaitei Navickaitei SF bei Valerijai Onai Šarakauskaitei SJE (taip pat ir už tarnystę Šiluvos Jono Pauliaus II namuose) bei kitiems, nuoširdžiai atliekantiems įvairias tarnystes ir pagalbą parapijose, asmeninį krikščioniško gyvenimo liudijimą (apdovanotųjų sąrašą kviečiame žr. čia >> ).

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kaip svarbu vėl naujai išgirsti nuostabią Kristaus PRISIKĖLIMO žinią ir švęsti drauge Velykų džiaugsmą! Dievo gailestingumas buvo parodytas mums, žemės keleiviams, kad pradžiugtų mūsų širdys, kad sustiprėtų mūsų viltis, apie kurią Tikėjimo išpažinime sakoma: „laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo amžinojo gyvenimo.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune