Marijos dieną Šiluvoje – vyrų tikėjimo ir krikščioniškosios vilties padrąsinimas (2021 06 13)
Paskelbta: 2021-06-14 12:09:35

Birželio 13-osios sekmadienį Marijos dieną Šiluvoje šventė atvykę piligrimai bei parapijos bendruomenė, taip pat ir dalyvavusieji per arkivyskupijos, Delfi TV bei „Marijos radijo“ transliacijas. Šią dieną piligrimams patarnavo Kauno I dekanato kunigai.

Prieš pagrindines pamaldas Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje katechezę sakė tėvas Aldonas Gudaitis SJ. Jos tema „Vyriškumas Bažnyčioje“ atliepė žvilgsnį į šv. Juozapą šiemet švenčiamais Šv. Juozapo metais bei bendrą arkivyskupijos intenciją: birželį kaip tik ir meldžiamės už vyrus ir tėvus, kad šio šventojo užtariami jie būtų tvirti tikėjimo liudytojai.

„Vyrų veikimas Bažnyčioje labai svarbus, tačiau ir tai, ką jie daro už Bažnyčios ribų, yra taip pat svarbu“, – sakė katechezėje tėvas Aldonas SJ, kalbėdamas apie tikėjimo liudijimą, kurį teikia Bažnyčiai vyrai ir kuris lygiai svarbus, kaip ir moterų, nepriešinant jų tikėjimo raiškos: tikėti nėra moteriška. Atvirkščiai – reikia drąsinti vyrų tikėjimą, nes visa, ką jie daro dėl šeimos, – uždirba šeimai duoną, rūpinasi jos pragyvenimu, – yra brangu Dievo akyse. Svarbus vyriškumo liudijimas mokėjimu atleisti, tikėjimo išpažinimo drąsa savo darbovietėse.

Pasak tėvo jėzuito, vyrų tikėjimas teikia Bažnyčiai stiprybės. Kai šio tikėjimo pristinga, Bažnyčia tai jaučia, nes jos tikėjimo pilnatvė – tai ir vyrų, ir moterų tikėjimas. Katechezėje cituotas Pirmasis laiškas Timotiejui: „Aš norėčiau, kad vyrai visur, kur melsis, keltų aukštyn tyras rankas, be pykčio ir nesantaikos“ (1 Tim 2, 8), išreiškiantis jau pirmųjų krikščionių bendruomenių sampratą, jog vyrų malda gali į keisti pasaulį gera.

„Man labai svarbus buvo tėvo tikėjimas“, – dalijosi tėvas Aldonas SJ asmenišku liudijimu, kaip jo tėvelis buvo pasiryžęs išsaugoti dar vieną gyvybę, kai šeimoje jau augo penki sūnūs. Tėvas jėzuitas, kaip Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčios rektorius Kaune, pasidžiaugė, jog bažnyčioje mato vis daugiau tėvų, kurie palydi savo vaikus, pvz., per Pirmąją Komuniją, ir kartu atlieka išpažintį. Vyrai taip pat kreipiasi į kunigą įvairiais klausimais, ir, tėvo Aldono SJ žodžiais, jie dažniausiai būna labai gilūs.

Po Rožinio ir Loreto Dievo Motinos litanijos, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, iškilmingai Eucharistijai vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Koncelebravo tėvai redemptoristai Peteris Hertelis ir Rastislavas Dluhý, kunigas Gintaras Blužas OFS bei kunigas Saulius Bužauskas. Giedojo Kauno Prisikėlimo parapijos choras „In Vivo Dei “, vadovas Ramūnas Baranauskas.

„Todėl mes visuomet gerai nusiteikę, nors žinome, kad kolei gyvename kūne, esame svetur, toli nuo Viešpaties“ – į šiuos apaštalo Pauliaus žodžius (2 Kor 5, 6) skaitinyje atkreipė dėmesį arkivyskupas Lionginas, homilijoje primindamas, jog gyvename patirdami ir trapumą, silpnumą, nesugebėjimą eiti link Viešpaties. Gyvename ne išsipildymo, o kantrybės, laukimo, pasitikėjimo Viešpačiu metą.

Arkivyskupas Lionginas komentavo sekmadienio Evangeliją pagal Morkų apie Dievo karalystės augimą – kaip iš grūdo, iš to, kas maža, silpna, išauga dideli dalykai. Tikime, jog Dievo karalystė auga, tačiau matome ir Bažnyčios narių nupuolimą, kaltes. Parapijose, bendruomenėse pastebime inerciją ir sunkumą pasiekti žmones. 

„Reikia tikėjimo Evangelijos galia. Ir tai yra paties Kristaus gyvenimas, Jo mirtis ant kryžiaus ir Jo šlovės valanda“, – sakė arkivyskupas, ragindamas priimti Dievo žodį į savo širdį kaip sėklą, laikyti jį daug svarbesniu už visus kitus žodžius. Jo klausantysis bus perkeistas Dievo žodžio veiksmingumu.

Gedulo ir vilties dienos išvakarėse arkivyskupas prisiminė mūsų tautos tremtinius – daugybei šeimų Lietuvoje tremtis buvo didžiulis skausmas ir tragedija. Šią dieną vadiname ir vilties diena – šie žmonės išlaikė viltį, ir jų kančia prisidėjo prie laisvės ir tiesos pergalės. Krikščioniška viltis – sunkumus priimti kaip augimo galimybę, mūsų indėlį į Dievo karalystės plėtimą.

Homilijoje paminėtas ir mums brangus palaimintasis Teofilius Matulionis, kuris daugybę metų praleido kalėjimuose, paskui buvo ištremtas iš savo vyskupijos, tačiau jo gyvenimas nešė gerų vaisių.

Bendruomeninėje maldoje tądien melstasi už popiežių Pranciškų, vyskupus, kunigus, visą Bažnyčią bei pandemijos prislėgtą pasaulį. Be popiežiaus bei arkivyskupijos intencijų, melstasi už abiturientus, jų atvirumą pašaukimui renkantis ateities planus, taip pat už visų gebėjimą  Marijos užtarimu priimti Šventąją Dvasią, gydančią bei mokančią mylėti.

Užbaigus Eucharistiją, iki vėlyvos popietės dar vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija Ligonių Sveikatos koplyčioje.

14 val. Piligrimų informacijos centre atidaryta antroji tarptautinė meno bienalė. Šiais metais savo darbus pristatys menininkai iš 15 šalių internetinėje platformoje www.menopiligrimai.lt bei socialinio tinklo FB paskyroje Meno piligrimai.

Birželio 25-ąją Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena. Po vakaro šv. Mišių vyksta Vidinio išgydymo pamaldos. 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune