Arkivyskupijos šventėje – žvilgsnis į šv. Jono Krikštytojo tiesos liudijimą šiandienai (2021 06 24)
Paskelbta: 2021-06-24 20:43:19

Nuotraukos – Juozo Kamensko, KAIT (1-a) bei Domeikavos parapijos (12-a)

Birželio 24-ąją Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupijos bendruomenė iškilmingai šventė Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir Arkivyskupijos dieną, kurią jau esame įpratę vadinti arkivyskupijos gimtadienio švente. Ją šventėme jau laisviau ir gausiau, patirdami ir gyvo susitikimo džiaugsmą, ir bendrystę su tais daugiau kaip 15 tūkst. žmonių, kurie liko stebėti transliacijų arkivyskupijos kanalais bei Delfi.lt

Plačiai atvertos arkikatedros durys, pakiliai nusiteikę, į šventovę skubantys žmonės buvo matomas vilties ženklas, jog gyvename jau viltingesniu metu, keičiasi žmonių nuotaika, o pandemija traukiasi ir Dievui padedant bus įveikta.

Iškilmei arkikatedroje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kuris lygiai prieš metus čia buvo džiugiai sutiktas kaip naujasis popiežiaus Pranciškaus mums dovanotas arkivyskupijos ganytojas.

Kelių dešimčių vyskupų, kunigų, diakonų, seminaristų procesija iš arkikatedros šventoriaus jos švęsti atėjo prie didžiojo altoriaus. Arkivyskupo vadovaujamą Eucharistiją koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, svečiai vyskupai – Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, taip pat bemaž pusšimtis arkivyskupijos kunigų – per Joną Krikštytoją kunigai iš savo parapijų kasmet atvyksta švęsti ir melstis už arkivyskupiją. Patarnavo nuolatiniai diakonai Benas Ulevičius, Darius Chmieliauskas, Audrius Jesinskas bei seminaristai. Pakilia Dievo garbinimo nuotaika širdis uždegė Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčios choras „In vivo Dei“, vadovas Ramūnas Baranauskas. Vargonavo Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė.

Šiemet švęsti susirinkta net keliomis neeilinėmis progomis – minint arkivyskupijos 95-uosius įkūrimo metus, arkikatedros paskelbimo bazilika 100-metį bei palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC, artimai susijusio su Kaunu, 150-ąjį gimtadienį – pasak arkivyskupo Kęstučio, šios datos mūsų istorijoje yra ypatingi Dievo malonės, palankumo ir pagalbos ženklai, ir tai – gera proga Jam dėkoti!

Diakonui Benui paskelbus Evangeliją (Lk 1, 57–66.80) apie įstabųjį Jono Krikštytojo gimimą, savo homilijoje vėliau arkivyskupas Kęstutis kvietė pažvelgti į šį Dievo malonių pranašą, jo pavyzdį.

„Šv. Jono Krikštytojo gyvenimas tapo malone daugeliui, kurie ėjo krikštytis Jordano upėje ir pasiklausyti jo drąsiai skelbiamo tiesos žodžio. Jo pavyzdys yra malonė ir mums, gyvenantiems šiandien sekuliaraus pasaulio kontekste, kai dairomės tvirtų tiesos liudytojų, nebijančių ištarti aiškų ir tiesų tikėjimo žodį“, – sakė arkivyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog ir šių laikų kunigai, vienuoliai, pasauliečiai kviečiami tapti tokiais Dievo malonių nešėjais – rodyti į Kristų gyvenimo prasmės išalkusiems savo tėvynainiams, drąsiai sakyti, jog nevalia atimti negimusiųjų gyvybės, keisti šeimos sampratos, kaip nors varžyti tikėjimo ir sąžinės laisvės, nors tai reikštų būti pavadintais homofobais ar modernumo priešais, neva nesuvokiančiais, kaip reikia tvarkytis visuomenėje remiantis tolerancija.

 

Šia proga arkivyskupas apžvelgė, kaip arkivyskupijoje bandyta atsiliepti į savo meto iššūkius, sukeltus pandemijos, kai buvo ieškoma ir randama kitų bendrystės, ugdymo, šventimo būdų, ypač pasitelkiant šiuolaikines medijas.

Kaip vieną didžiausių naujųjų iššūkių, arkivyskupas pavadino sumenkusią jaunuolių drąsą rinktis kunigiškąjį ar vienuolinį kelią ir dėl to paskelbė arkivyskupijos Maldos už pašaukimus mėnesį nuo birželio 24 iki liepos 25 d., kai švęsime šventuosius Joakimą ir Oną.

Arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas padėkojo ypač tikintiesiems parapijose už jų tikėjimo, gyvenimo ir liudijimo dovaną. Tarė ačiū brangiems broliams kunigams, sesėms ir broliams vienuoliams, institucijų darbuotojams, kuriems nebuvo lengva per pandemiją tarnauti, tačiau ir šis laikas, pasak ganytojo, buvo malonės metas, kurio prasmė galbūt tik vėliau bus atskleista (visą homiliją kviečiame skaityti >>).

Už arkivyskupijos ganytojus, ypač arkivyskupo Kęstučio tarnystę, už Bažnyčios pastangas padėti pasauliui pažinti viltį, už parapijų, institucijų bendradarbius, už jaunimą, kad jis rinktųsi pašaukimą atmesdamas savanaudiškumą, už Tėvynę Lietuvą, kuri nugalėtų susiskaldymo negandą ir gyventų tiesa – šiais ir kitais maldavimais melstasi bendruomeninėje maldoje.

Ypatingas maldavimas šiais Šeimos-Amoris laetitia metais skirtas šeimų gėriui – kad jos gyventų meile, gebėdamos priimti skirtingumus ir netobulumus. Bažnyčios artumą šeimoms liudijo jų pakvietimas paskelbti maldavimus bei dalyvauti atnašų procesijoje. Tėvai prie altoriaus artinosi su savo gausa ir didžiausiu turtu – savo vaikais.

Užbaigiant Eucharistiją, pasidalyta apdovanojimais ir sveikinimais vieni kitiems, pasidžiaugiant metų vaisiais ir žmonėmis – geraisiais, uoliaisiais arkivyskupijos bendradarbiais.

Ypatingas apdovanojimas buvo įteiktas prelatui Vytautui Steponui Vaičiūnui OFS – popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis palaiminimas auksinio kunigystės jubiliejaus proga.

Arkivyskupui Kęstučiui, buvusiam Telšių vyskupui, nuo Žemaičių krašto žmonių buvo įteiktas vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimo medalis „Motiejus Valančius 1801–1875“.   Medalio fone — Kauno arkikatedros bazilikos, kur Didysis žemaičių ganytojas yra palaidotas, skliauto fragmentas. Iškaldintas XIX a. antrojoje pusėje žemaitiškai užrašytas išleisto plakato  blaivybės šūkis, kuris dabartine kalba reiškia: „Su Tavo užtarimu ištversime iki galo.“ 

Arkivyskupijos kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas paskelbė visai arkivyskupijos bendruomenei svarbius pranešimus. Tai buvo keli nauji kunigų skyrimai ir kasmetiniai apdovanojimai arkivyskupijos bendruomenės nariams už tikėjimo ir krikščioniško gyvenimo liudijimą.

Arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – iš arkivyskupo rankų ir jo dekretais apdovanotas kunigas Julius Grigonis, bažnyčios statyba Kulautuvoje besirūpinęs kunigas Antanas Gražulis SJ, (apdovanojimas įteiktas per bažnyčios konsekraciją), taip pat grupė arkivyskupijos pasauliečių – Saulius Lazauskas ir Teisutė Zita Palubinskaitė (arkikatedra), Saulius Kazakauskas (Šiluva), Diana ir Laimonas Railos, Jolanta Obolevičiūtė bei kiti, atliekantys pačias įvairiausias tarnystes savo bendruomenėse (visas apdovanotųjų sąrašas >>).

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune