Švenčiant Kristaus Paaukojimą – pašvęstųjų sinodinis susitikimas ir malda arkikatedroje (2022 02 02)
Paskelbta: 2022-02-03 09:38:46

Nuotraukos – Rūtos Godliauskaitės ir KAIT

Tradiciškai kasmet Kristaus Paaukojimo šventykloje (Grabnyčių) vasario 2-ąją drauge švęsti susirenkantys arkivyskupijoje savo vienuolinius namus turintys ir čia tarnaujantys pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys vienuoliai šiemet iš pradžių susitiko konferencijų salėje.

Čia seses ir brolius pakvietęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas pasveikino juos Pašvęstojo gyvenimo dienos proga. Po bendros Valandų liturgijos (Pavakario) maldos Sinodinio kelio Kauno arkivyskupijoje koordinatorius kun. Artūras Kazlauskas pristatė popiežiaus Pranciškaus dabar pasiūlytą Bažnyčios atsinaujinimo kryptį, misiją ir užduotį šiandienai – Sinodo aktualiją.

Įvairių pašvęstojo gyvenimo kongregacijų atstovai paskui grupelėse sinodiškai pasidalijo įžvalgomis apie tai, ką Dvasia šiandien kalba Bažnyčiai, kokį Viešpatį kvietimą jie išgyvena šiame laike, su kokiais sunkumais susiduria ir kokių naujų galimybių randa dalyvauti Bažnyčios gyvenime drauge su kunigais bei pasauliečiais.

Vėliau pašvęstieji drauge su gausiai paprastą savaitės vakarą susirinkusiais tikinčiaisiais (daugiau kaip 30 tūkst. dar stebėjo transliaciją Delfi bei arkivyskupijos kanalais) šventė Kristaus Paaukojimo šventykloje iškilmes Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Jos buvo pradėtos jungtinio vienuolių choro ir kantoriaus – kunigo Artūro Kazlausko sugiedotu Akatistu – senosios Bažnyčios Tradicijos himnu Dievo Motinai, „pagimdžiusiai šventų Švenčiausiąjį Žodį“ – šviesą pagonims apšviesti (plg. Lk 2). Akatisto liturgijai vadovavo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas, patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

„Brolių ir seserų dovana Viešpačiui yra nepaprastai didis ženklas to besitęsiančio Kristaus paaukojimo šventykloje – savęs, savo gyvenimo ir savo misijos Tam, kuris pašaukė, suviliojo širdį, kuris pakvietė būti panašius į Jį ir tokiu būdu tęsti misiją pasaulyje dovanojant Jo artumą žmonėms“, – sakė vėliau arkivyskupas Kęstutis, pradėdamas Eucharistijos liturgiją žvakių palaiminimu, o vėliau einant procesiją su žvakėmis rankose. Procesijoje dėl pandemijos buvo kviečiami dalyvauti tik pašvęstieji.

Eucharistiją koncelebravo kardinolas tėvas jėzuitas Sigitas Tamkevičius, seminarijos rektorius kunigas Ramūnas Norkus ir kiti broliai kunigai. Evangeliją skelbė ir patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas. Dievo žodžio liturgijoje skaitydamos skaitinius dalyvavo seserys vienuolės.

„Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo“, – darsyk atkreipė dėmesį arkivyskupas į paskelbtosios Evangelijos eilutes (LK 2, 25), homilijoje pasidalydamas apie pašvęstojo gyvenimo dovaną, taip pat ir savo pašaukimo istorija, kai Dievo ir Bažnyčios reikalai tapo svarbiausi, o gyvenimas pasidalijo „iki to“ nuostabaus Viešpaties dovanoto prakalbinimo ir „po to“.

Ką reiškia Šventosios Dvasios vaisiai? Pasak ganytojo, tai žmogaus gebėjimas nešti Gerąją naujieną, tai jo troškimas dalytis Viešpaties gyvenimu, tai jo rūpestis dėl Bažnyčios kaip dėl savo šeimos.

Brangius brolius ir seseris arkivyskupas pavadino Šventosios Dvasios buveinėmis. Tai Viešpaties pakviestieji dalyvauti Jo išganymo misijoje per „karštąją liniją“ – turimą ypač artimą santykį su Juo.

Homilijoje apžvelgtas šių metų Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos laiškas, skirtas seserims ir broliams vienuoliams, kuriame pabrėžiamas bendruomeninis veikimas ir dalyvavimas Bažnyčioje.

Seserys vienuolės šioje Eucharistijoje paskelbė visuotinius maldavimus, kuriais, be kita, melstasi už tėvus – kad mokytų savo vaikus kilnaus gyvenimo, už pašvęstuosius – kad liudytų neturtingą, mylintį, laisvą ir dosnų Kristų. Seserys, be to, meldėsi prašydamos nuoširdumo, blaivumo, skaistumo parapijų bendruomenėse.

Užbaigdamas liturgiją arkivyskupas Kęstutis nuoširdžiai padėkojo vienuoliams – žmonėms ne iš šio pasaulio – už jų gyvenimo dovaną, už tūkstančius atsidūsėjimo valandų maldoje užtariant Dievo tautą, už darbą įvairiose tarnystėse, taip pat pakvietė visus melstis, kad nepritrūktume dvasinių pašaukimų, kad Viešpats uždegtų tam jaunų žmonių širdis.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune