Atsinaujinimo diena „Šeima – tarnystė Bažnyčios misijoje“ Kaune (2014 10 19)
Paskelbta: 2014-10-21 08:32:51

Spalio 19-ąją, Bažnyčiai švenčiant Misijų sekmadienį, Kaune katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ surengė Atsinaujinimo dieną. Savo tema „Šeima – tarnystė Bažnyčios misijoje“ ji darsyk atkreipė dėmesį, jog šiemet minime Šeimos metus, be to, pakvietė naujai pažvelgti į krikščionio bei krikščioniškos šeimos misiją Bažnyčioje, ypač remiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu „Evangelii gaudium“ („Evangelijos džiaugsmas“) (išleido „Katalikų interneto tarnyba“, 2014 >>).

Atsinaujinimo diena vyko VDU Didžiojoje salėje, joje dalyvavo nemažai šeimų (ir su pačiais mažiausiais savo nariais) – kaip visada, ne tik kauniečių, bet ir atvykusių iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Didelė dalis Atsinaujinimo dienos laiko buvo skirta maldai – Viešpaties šlovinimui drauge su „Gyvųjų akmenų“ bendruomene bei sekmadienio Eucharistijai, kuriai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Dvi Atsinaujinimo dienos konferencijas vedė svečias iš Italijos, kunigas misionierius Costanzo Donegana (šeštadienį Pal. Jurgio Matulaičio namuose vedęs konferencijas ir seserims vienuolėms). Tai Bažnyčios istorijos daktaras, katalikiškos žiniasklaidos ir leidinių bendradarbis ir autorius, šiuo metu dirbantis Popiežiškajame misijų institute (jo viešnagės Lietuvoje proga leidykla „Gyvieji akmenėliai“ išleido kun. Costanzo Doneganos knygą „Dievas eina prieš srovę“).

Renginio konferencijos

„Kiekvienas krikščionis – misionierius!“

Pirmosios konferencijos įvadu kun. Costanzo Donegana pasirinko Pirmojo Jono laiško eilutes (1 Jn 1–4) – „Kas buvo nuo pradžios, ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką patyrėme ir mūsų rankos lietė, tai skelbiame apie gyvenimo Žodį. Gyvenimas pasirodė, ir mes regėjome ir liudijame, <...> Ir tai mes rašome, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas“ – ir pakvietė visus įsivaizduoti šv. apaštalą Joną savo tarpe, ir jis čia, salėje, iš tiesų kalbėtų ne apie savo misiją, bet apie Asmenį, apie susitikimo su Jėzumi patirtį. Jonas lietė Jėzų, glaudėsi Jam prie širdies – Jonas trokšta, kad ir kiti Jėzaus būtų paliesti, kad ir kiti patirtų susitikimo su Juo džiaugsmą. Evangelizacijos motyvas, kaip sakė svečias, yra pats Jėzus – Jo neįsimylėjęs negali apie tai kalbėti, nes nieko neįtikinsi, nieko nekomunikuosi.

Svečias plačiai rėmėsi popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu „Evangelii gaudium“, be kita, atkreipdamas dėmesį į jo mintį, jog krikščionis misionierius turi pats išgyventi dėkingą Dievo meilės prisiminimą, panašiai kaip vyras ir žmona, jei gyvena savo meilės prisiminimu, ir krizėje išsaugoja savo santuoką.

„Mokinys yra tas , kuris yra Jėzaus apžavėtas“, – sakė kunigas misionierius (beje, pats 20 metų gyvenęs Brazilijoje, dirbęs sielovadoje vargšų kvartaluose), kalbėdamas apie du evangelizacijos veiksmus: ateiti pas Jėzų ir pačiam Jį nešti. Ėjimas pas kitą, kaip sakė svečias, tai tas pats intymumas, kaip ir Eucharistija – tik dabar jau Eucharistinį Jėzų paliečiant savo broliuose, einant prie jų su „Viešpaties kvapu“.

Konferencijoje svečias aptarė popiežiaus Pranciškaus patarimus – imtis iniciatyvos patiems, „išeiti į pakraščius“, labai švelniai, su Dievo gailestingumo liudijimu pasilenkti prie žmogaus, būti kantriems jo atsivertimo tempui, bendruomenėje atšvęsti atsivertimo džiaugsmą.

„Kiek švelnumo yra mūsų tarpusavio santykiuose, judėjimuose, parapijose? – sakė svečias, sykiu klausdamas: – Kas eis į namus, kuriuose barniai, šaltis, kur nėra priėmimo?“ Pirmoji konferencija baigta popiežiaus Pranciškaus kvietimu būti atvirų durų Bažnyčia ir paties svečio paraginimu prie šių durų pasitikti kitus dar ir su šypsena!

„Šeima – ir sau, ir misijai?“

Po šlovinimo pertraukos antrąją konferenciją kun. Costanzo Donegana pradėjo, primindamas: krikščionių Dievas yra ne vienišas, bet šeima, bendrystė. Siųstas atkurti Dievo meilės ir vienybės plano Jo Sūnus Jėzus gimė ir gyveno šeimoje. Jis įsteigė Bažnyčią, kuri būtų matoma tarpusavio meilės bendruomenė. Tai tinka ir mažajai „namų Bažnyčiai“ – šeimai.

Ką Jėzus palietė, tą išgydė. Kai Jėzus paliečia šeimą, Jis ją gelbsti. Tačiau, pasak kun. Costanzo, problema, kad daug žmonių, kurie susituokia Bažnyčioje, nežino, ką daro. O iš tikrųjų per Santuoką pats Dievas įsipareigoja žmonių santykiui. Žmonės susituokė, nes pats Dievas juos suvedė. Jis įsipareigojo šiems žmonėms daug anksčiau, nei jie susipažino. Santuokos sakramente šis labai rimtas Dievo įsipareigojimas pasiekia kulminaciją. Dievas ateina į šeimą su visu švelnumu, atida ir įsipareigojimu.

Svečias, be kita, atkreipė dėmesį, jog neretai manoma, kad vedęs krikščionis yra tarsi „antrarūšis“, jam šventumas neprieinamas – dėl laiko stokos, būtinybės užsidirbti pragyvenimui (ir tikrai, kaip minėta, 99 procentai šventųjų yra vienuoliai ir kunigai). Tačiau, pasak kun. Costanzo, vienintelis būdas tapti šventam – tai mylėti, kaip mylėjo Jėzus. Nė vienas čia negali pasiteisinti – mylėti pašaukti visi.

Kalbėdamas apie sutuoktinių bendravimą, kai jie neretai neberanda bendros kalbos, svečias pakvietė dėl to ne skirtis. Jis akino savo skirtingumus suprasti ne kaip priešingumus, bet kaip turtingumą ir tuo dalytis; priimti kito kitoniškumą be pretenzijų, jog kitas turi keistis. Pasak kun. Costanzo, duoti erdvės augti kitam, jo neužgniaužti, padėti kitam išskleisti savo didingumą pagal Dievo planą – tai svarbu ir sutuoktinio, ir savo auginamų vaikų atžvilgiu.

Svečias dalijosi mintimi, jog šeima jau evangelizuoja, būdama šeima ir savo viduje įgyvendindama Dievo planą. Geru žodžiu atsiliepė apie tas šeimas, kurios mato toliau už savo namų durų, padeda kitoms šeimoms augti.

Kun. Costanzo Donegana linkėjo sutuoktinių poroms išeiti iš šios Atsinaujinimo dienos su dar didesne meile, naujai palaimino juos pačius ir jų žiedus.

Darbas grupėse

Po pietų Atsinaujinimo dienos dalyviai rinkosi sau artimas darbo grupes. Jose apie „Caritas“ 25-erių metų kelią ir šiandieną kalbėjo Lietuvos „Caritas“ generalinė direktorė Janina Kukauskienė, evangelizacijos iššūkiu – nuo asmeninio atsivertimo eiti į misionierišką atsivertimą – dalijosi Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė (katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“) ; kasdienybės šventumą liudijo tėvai Eglė ir Romualdas Šiliūnai (su mažiausiu aštuntuoju vaiku ant rankų). Kun. Costanzo Donegana bendravo su jaunimo grupe. Atskiroje grupėje buvo užimti vaikai, o užtarimo maldai vadovavo „Gyvieji akmenys“ bei „Gailestingumo versmė“.

Eucharistijos šventimas

Jai pasirengti padėjo kun. Petro Picho (KTU kapelionas, „Opus Dei“ prelatūra) įvadas į Mišias. Jame minėta, jog žmogaus širdis yra pati geriausia vieta Jėzui saugoti. Esame tabernakuliai, kuriuose nešame Jėzų į savo namus, darbovietes. Priimamas Jėzus turi atsispindėti žmoguje – kiti turi pastebėti, jog tikintysis yra dalyvavęs sekmadienio Eucharistijoje.

Vėliau, pradėdamas Eucharistijos šventimą, Atsinaujinimo dienos dalyvius pasveikino jai vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Ganytojas kvietė dėkoti Dievui už tą sekmadienį užbaigtą Vyskupų Sinodą bei už popiežiaus Pijaus VI beatifikaciją Vatikane.

Palaimintuoju paskelbtą Paulių VI, labai neramiais pasaulyje laikais vadovavusį Kristaus Bažnyčiai, arkivyskupas minėjo ir savo homilijoje >>, prisimindamas, jog būtent šis popiežius skyrė Lietuvai, kuri tuomet turėjo tik vieną vyskupą, dar tris vyskupus, pavedė vietinėms Bažnyčioms ir Vyskupų konferencijoms spręsti daugiau svarbių klausimų, atliko kitų reikalingų ganytojiškų darbų (be kita, atnaujino ir apaštalines keliones už Vatikano ribų), kalbėjo, jog šiems laikams daug svarbesnis yra ne mokymas, bet liudijimas.

Arkivyskupas kvietė su dėkingumu žvelgti į popiežiaus Pauliaus VI įsteigtą Vyskupų Sinodą, kuris ką tik Vatikane atvirai svarstė ir mąstė (nesivaikydamas sensacijų, kurių laukė žiniasklaida), kaip padėti šeimoms šiandien, XXI amžiuje, eiti per gyvenimą. Padėti ir toms, kurių meilė ir ištikimybė nesudūžta, ir toms, kuriose, ganytojo žodžiais tariant, įvyko katastrofa ir ant jos skeveldrų stovėdami žmonės nori eiti į priekį.

„Šiose Mišiose padėkokime Dievui už Vyskupų Sinodą ir už palaimintąjį Paulių VI. Telydi mus į ateitį meilė Bažnyčiai ir rūpestis saugant mūsų šeimas, kad jos būtų pagal Jėzaus mintį ir širdį“, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Eucharistijos pabaigoje palinkėjimą visiems ir ypač šeimoms – svajoti, turėti didžių troškimų, norėti daugiau ir aukščiau – dar tarė svečias kun. Costanzo Donegana, ypač padrąsindamas šeimas: „Šeimos, niekada nesakykite, kad esate mažos. Esate didesnės už visus politikus, artistus, sportininkus, už visas žvaigždes, – esate didesnės, jei savo namuose turite Jėzų.“

Kitą Atsinaujinimo dieną „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė ketina surengti 2015 m. sausio 25 d.


 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Dievas nori stabdyti žmogų nuo blogo kelio, padėti jam, išgelbėti jį. DIEVUI irgi ADVENTAS – Jo širdis laukia žmogaus atsivertimo. Adventas – tai aktyvaus troškimo ir širdies karščio metas. TAISYKIME VIEŠPAČIUI KELIĄ... TIESINKIME JAM TAKUS...

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune