Kunigų ugdymo konferencija Kaune (2014 10 22)
Paskelbta: 2014-10-23 08:37:12

Spalio 22 dieną arkivyskupijos kurijoje vyko kunigų ugdymo konferencija. Joje arkivyskupijos ganytojai – Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas bei gausiai dalyvavę kunigai – aptarė sielovados aktualijas, šiandienę Bažnyčios misiją, rūpestį dėl evangelizacijos, ypač remiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkuoju paraginimu „Evangelii gaudium“ apie Evangelijos skelbimą šių dienų pasauliui.

Pirmojoje konferencijoje vysk. K. Kėvalas pakvietė kunigus pažvelgti, ką popiežius šiandien sako Bažnyčiai, degdamas troškimu atvesti ją į naują etapą – džiaugsmingą evangelizaciją, „parodyti Bažnyčiai kelią artimiausiais metais“ (1 sk.). Ganytojas atkreipė dėmesį, jog Bažnyčia yra kviečiama į misionierišką atsivertimą, nepasitenkinimą tuo, kad „mes visada taip darėme“; kiekviena bažnytinė struktūra turi būti skirta evangelizacijai (bet ne administravimui); Bažnyčia kaip „karo ligoninė“ (popiežiaus žodžiais tariant) turi gebėti patraukti žmones, kurie neretai praeina pro šalį (pvz., daug pakrikštytųjų šiandien tebegyvena pagoniškoje kultūroje). Kunigai negali laikyti savo tarnystės darbu, jiems nėra „laisvalaikio“ nuo tarnavimo. Mokiniai misionieriai neturi atostogų nuo nuolatinio skelbimo, liudijimo.

Vysk. K. Kėvalas sykiu išsamiau aptarė su broliais kunigais svarbią jų tarnystės dalį – homilijas, pakviesdamas pažvelgti, ko moko popiežius Pranciškus paraginime „Evangelii gaudium“ apie homilijos svarbą, pasirengimą joms, jų sakymą. Popiežius pabrėžia, jog tikintieji laiko homilijas labai svarbiomis, tačiau ir homiletikai, ir klausytojai dėl homilijų „dažnai kankinasi – vieni jų klausydami, kiti jas sakydami“ (135 sk.) Vysk. Kęstutis atkreipė dėmesį į homilijos apibūdinimą kaip dvasinį susitikimą, atsinaujinimo, augimo šaltinį.

„Kai kalbame žmonėms, jų širdys įkvepiamos“, – sakė vysk. Kęstutis, pabrėždamas jog klausytojas tuo metu išgyvena paties Dievo kalbinimą, Jo artumą. Geros homilijos savybės, aptariamos paraginime, – tai trumpumas (kad ji neprimintų pranešimo, konferencijos, o tam, vyskupo žodžiais tariant, kunigams labai reikia nuolankumo), kalbos paprastumas, suprantamumas. Ganytojas plačiau aptarė popiežiaus minėtą kalbėjimo būdą – tarsi motinos su vaiku, kai pati Bažnyčia kaip Motina švelniai, su meile kalbina žmogų; patarimą vengti moralizuojančio, indoktrinuojančio stiliaus, daugiau dėmesio skirti pasirengimui sakyti homiliją – su pagarba Dievo žodžiui, nuolankumu tiesai, siekimu atskleisti esminę – Jėzaus žinią. Pabaigoje kunigai pasidalijo savo įžvalgomis, paminėdami garso, gestų svarbą, pozityvumą.

Antrojoje konferencijos dalyje įspūdžiais ir evangelizaciniu užsidegimu, kuriuos patyrė rugsėjo 18–21 d. Romoje dalyvaudami Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos surengtame tarptautiniame susitikime „Evangelii gaudium sielovadinis projektas“, su kunigais pasidalijo Kauno arkivyskupijos atstovai (dalyvavę kartu su 12 narių Lietuvos vyskupijų delegacija ) – kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė ir kun. Artūras Kazlauskas.

„Bažnyčia yra tam, kad evangelizuotų. Bažnyčios pareiga eiti visur ir visom progom skelbti Gerąją Naujieną“, – sakė V. Spangelevičiūtė-Kneižienė, minėdama, jog šis susitikimas ir, žinoma, popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis paraginimas uždega, skatina neužsidaryti kurijoje, parapijose, kitose bendruomenėse, bet ragina išdrįsti eiti visur, kur žmonių širdys ilgisi Dievo. Tik Jėzaus meilė yra tikrasis evangelizacijos motyvas, tad kiekvienas tarnaujantis Bažnyčioje turi pats būti pirmiausia susitikęs su Jėzumi, kad galėtų veikti, stengtis dėl Jo meilės ir kitų žmonių.

Vaida liudijo, jog jos pačios susitikimas su Jėzumi įvyko (nors lankydavosi bažnyčioje su tėvais) tik susitikus kitų žmonių, kurie paliudijo, kad Dievas veikia jų gyvenime. Taip atsirado noras būti Bažnyčioje, jai pasitarnauti – eiti, dirbti, dalytis. V. Spangelevičiūtė-Kneižienė atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus žodžius, jog be susitikimo su Jėzumi Bažnyčia yra serganti. Būtina, kaip pabrėžė Vaida, kad susitikimo džiaugsmas persmelktų visų Bažnyčios darbuotojų veiklą, kad ypač pasauliečiai išdrįstų eiti prie nutolusių nuo Dievo žmonių. Šiandien neužtenka ir asmeninio atsivertimo – reikia bendruomeninio, paskui socialinio bei pastoracinio atsivertimo.

Kun. Artūras Kazlauskas atkreipė brolių kunigų dėmesį, jog apaštališkasis paraginimas „Evangelii gaudium“ atveria visai kitokią Bažnyčios misijos sampratą, tai tolesnės jos veiklos programa. „Mes, kunigai, esame atsakingi už tikinčiuosius, kad jie taptų evangelizuotojais ten, kur yra – darbovietėse, šeimose“, – sakė kun. Artūras, pabrėždamas, jo Bažnyčia turi būti misionieriška – kiekvieną priimanti kaip į savo namus. Pasak kun. A. Kazlausko, esminis klausimas – koks tas susitikimas, santykis su kitu. Būtent santykiu žmogus yra panašus į Dievą. Būti krikščionimi – tai nuolat būti santykyje. Šiandien visiems reikia daug ką naujai apmąstyti – santykyje su žmonėmis, su kunigais, vyskupais, santykyje su Bažnyčios misija, atvirumu gyvenimui.

Šioje konferencijoje svečiavosi neokatechumenų bendruomenės „Kelias“ atstovai iš Slovakijos, atsakingi už šias bendruomenes Lietuvoje, Latvijoje ir Baltarusijoje. Jie pakvietė kunigus padėti tokioms bendruomenėms įsikurti parapijose, kad žmonės ankstyvosios Bažnyčios pavyzdžiu prieš Krikštą praeitų pasirengimo kelią.

Aptariant kitus sielovados klausimus, arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius pristatė kunigams ir pakvietė įsigyti parapijoms katechumenato programos skaitmeninius vaizdo diskus (DVD) – paskaitų įrašus, kuriuos kaip metodinę priemonę galėtų naudoti katechezėse, pabaigus Alfa kursą ar kt. KAKC vadovas atkreipė dėmesį į būtinybę skleisti pozityvią lytiškumo, skaistumo sampratą, į privalomus sutvirtinamiesiems Alfa savaitgalius bei jaunimo lytiškumo ugdymo programą.

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius aptarė rengimą Santuokai, kai sužadėtinius (nedidelėmis grupėmis) ruošia sutuoktiniai savanoriai, pakvietė kunigus rūpintis ieškoti savo aplinkoje tokių savanorių porų, kurios galėtų dirbti su sužadėtinių grupėmis dekanatų centruose ir Kauno miesto parapijose bei rektoratuose. Savanoriams arkivyskupijos Šeimos centre nuo sausio 16 d. bus pradėti mokymai.

Ganytojas paragino brolius kunigus mąstyti, kaip ir patiems išgyventi glaudesnį susitikimą su Jėzumi. Be to, rūpintis, kad augtų ir stiprėtų kunigiškoji bendrystė vieniems kitus palaikant gerame.

Arkivyskupijos kunigai buvo pakviesti į Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidus Vilniuje lapkričio 8–16 d., ypač į Kunigų dieną (lapkričio 12-ąją), trumpai pristatyta jų programa. Laisvos visuomenės institutas pakvietė į spalio 30 d. organizuojamą akciją „Renkuosi gyvybę“, kurią siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į negimusios gyvybės apsaugą. Akcija vyks Vilniaus ir Kauno Rotušės aikštėse, kviečiama ją rengti ir kitose vietovėse (savo parapijose).

Konferencija užbaigta „Viešpaties angelo“ malda, paskui pietumis kurijoje. Kita kunigų ugdymo konferencija – lapkričio 19 dieną.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kūrėjas mus kalbina į savo bendrystę, skatina domėtis kitu žmogumi ir bendruoju gėriu. Esame kviečiami atsiliepti į Dievo kalbinimą, į tą švelnų ir kartu tvirtą balsą. Mums reikalingas konkretus ir aiškus apsisprendimas priimti Dievą į savo širdį ir leistis Jo vedamiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune