Miesto misijos: Šlovinimo vakaras Kaune (2014 10 30)
Paskelbta: 2014-10-31 11:41:23

Fotografijos Ievos Jokubaitienės

Spalio 30 d. vakarą Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje nemenko būrio ypač jaunų žmonių (studentų, moksleivių) malda, Viešpaties šlovinimu buvo užtarti Kauno miesto gyventojai. Šį Šlovinimo vakarą surengė arkivyskupijos kurija ir evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“ tęsiant Miesto misijų renginius ir meldžiantis už Kauno miestą ir save pačius, kad Dievas laimintų troškimą, kad Jo Dvasia uždegtų eiti arčiau prie žmonių, nešti Gerąją Naujieną jos nepažįstantiems.

Vakaro centras ir šį kartą buvo Švč. Sakramento adoracija. Švč. Sakramentą pagarbinimui išstatė Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijos klebonas kun. Tomaszas Pilchas OFM Cap. Jo nuoširdus mąstymas ir maldavimai Eucharistinio Jėzaus artumoje jautriai atliepė daugelio susirinkusių žmonių nuotaiką ir tuos maldos žodžius, kuriais kiekvienas savo širdyje troško pasidalyti su Viešpačiu. O Jis, kaip sakė kun. Tomaszas, žvelgia į žmogaus širdį, kurioje visko daug – ir pykčių, ir pavydų, ir nesutarimų, ir gobšumų, ir neištikimybių. Bet Viešpats mato ir žmogaus pastangas, kokias dvasines kovas jis kovoja, norėdamas būti geras ir šventas.

„Kodėl, Jėzau, Tu mus taip myli? – šis kunigo maldos klausimas vakare greičiausiai kiekvienam tapo jo asmenišku klausimu Viešpačiui. Juk nesame geri – bet juk vis tiek esame Jo mylimi! Tad, kaip sakė kun. Tomaszas, už tai ir turime dėkoti, už tai turime Viešpatį šlovinti!

Fotografija Ievos Jokubaitienės

Šiuose vakaruose, kaip ir tą spalio 30 d. vakarą, susirinkusieji turi puikią progą pašlovinti Dievą giesme. „Naujosios Sandoros“ bendruomenė kviečia visus kartu džiaugsmingai šlovinti (iš anksto pasirūpinant giesmių tekstais, kad jie būtų matomi bažnyčioje visiems vakaro dalyviams).

Artėjant Visų Šventųjų šventei, vakare bendra malda prašyta ir šventųjų užtarimo – savo draugams, kaimynams, visam miestui – kad Dievas savo Dvasia keistų žmonių gyvenimus: duotų šviesos miesto vadovams, gydymo, mokymo, kultūros sričių darbuotojams, jaunimui, stiprintų kenčiančių, vargstančių, netekusių darbo viltį. Malda buvo užtarti negimę kūdikiai, ypač augantys vaikų namuose, priklausomybes kenčiantys žmonės, prašyta Viešpatį drąsos su Jo naujiena eiti ten, kur labiausiai reikia Dievo malonės.

Tą nepaprastai šiltą vakarą (šiltą ir tiesiogine prasme – broliai pranciškonai buvo įjungę ir šildytuvus) į bažnyčią per visą laiką nuolat užsukdavo žmonių, kuriuos čia patraukė ne tik vakarais miestiečių lankoma Santaka, bet ir toli joje iš šventovės sklidusios giesmės.

Šlovinimo vakaruose nuolat patarnauja Kauno kunigų seminarijos klierikai ir jų dvasios tėvas kun. Severinas Holocheris OFM. Norintieji ir tą vakarą galėjo atlikti išpažintį ar tiesiog pasikalbėti su kunigu.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune