Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje paminėtas Mažesniųjų brolių (pranciškonų) ordino atsikūrimo Lietuvoje 25-metis (2014 11 22)
Paskelbta: 2014-11-24 18:43:00

Lapkričio 22 d., šeštadienio rytmetį, į Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią Kaune atėjo nemažas būrys jos bendruomenės narių, sekmadienio Mišių lankytojų bei kitų tikinčiųjų drauge su broliais pranciškonais Kaune ir Lietuvoje paminėti 25-erių metų jubiliejaus, kai Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Mažesnieji broliai (pranciškonai), dar tik auštant Nepriklausomybės rytui, išėjo iš pogrindžio ir atsikūrė naujai, veržliai pradžiai, kurią tuo metu po sovietmečio išbandymų išgyveno Bažnyčia Lietuvoje. Atsikūrimo jubiliejų Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Mažesnieji broliai (pranciškonai) lapkričio 18–23 d. minėjo pamaldomis savo vienuolynų bažnyčiose Kretingoje, Klaipėdoje, Pakutuvėnuose, Kryžių kalne, Vilniuje, o lapkričio 22 d. – ir Kaune.

Šeštadienio rytmetį Šv. Jurgio konventą Kaune aplankęs provincijos ministras br. kun. Astijus Kungys OFM šv. Mišiose sveikino savo brolius ir visus, atėjusius padėkoti Dievui už padarytą prieš 25-metus laisvės stebuklą.Tai, pasak provincijos ministro, buvo malonės metas, tikras Dvasios pliūpsnis, ir Dievas davė malonę broliams pranciškonams būti Jo Dvasios bendradarbiais.

„Broliai troško dalytis Dievo žodžiu su žmonėmis, kurie buvo išlaikę Tradiciją, bet labai ilgėjosi gyvojo vandens“, – sakė prisimindamas atsikūrimo laikus brolis kun. Astijus, paminėdamas ir tai, jog daug brolių be baimės išėjo iš pogrindžio tuo metu, kai Lietuva dar nebuvo atgavusi Nepriklausomybės. Provincijos ministras pakvietė ir toliau malda lydėti Lietuvos Šv. Kazimiero provinciją, kad per jos brolius nenustotų lietis Dievo Dvasia, linkėjo visiems būti gyvąja Dievo Bažnyčia.

Susirinkusi bendruomenė per šv. Mišias, br. kun. Astijaus paraginta, meldėsi ir už Kauno šv. Jurgio brolijos gvardijoną kun. Paulių Saulių Bytautą OFM jo gimtadienio proga (brolis kun. Bytautas, tarnavęs Novosibirsko katalikų bendruomenei, buvo vienas iš tų brolių kunigų, kuris sugrįžo į atsikuriančią provinciją Lietuvoje). Pamaldose giedojo pranciškoniškasis jaunimas.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune