Marijos diena Šiluvoje (2017 12 13)
Paskelbta: 2017-12-13 17:12:11

Gruodžio 13-ąją Šiluvoje advento meto Marijos dieną šventė piligrimai, atvykę iš įvairių Lietuvos vietų. Pagrindines pamaldas visai Lietuvai transliavo „Marijos radijas“, tad ir klausytojai namuose ar darbuose galėjo dalyvauti, rengtis Jėzaus Gimimui ir džiaugsmingai laukti Jo drauge su Marija.

Iškilmingas šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje aukojo vyskupai ir gausiai šią dieną Šiluvoje susirinkę kunigai (Ukmergės dekanato kunigai patarnavo piligrimams ir klausyklose). Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, koncelebravo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas ir kiti kunigai. Giedojo Ukmergės Švč. Trejybės parapijos choras, vadovaujamas Reginos Ališauskaitės.

Be savo atsivežtų intencijų, arkivyskupo kvietimu, kaip tapo įprasta Marijos dienose, piligrimai meldėsi už įvairias amžiaus ar kunigystės sukaktis mininčius dvasininkus. Gruodį minime apaštališkojo nuncijaus arkivyskupo Pedro López Quintanos vyskupo konsekracijos 15 metų sukaktį, jo patarėjo mons. Matthew Amponsah-Saamoa 55 metų amžiaus sukaktį, Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos 60 metų jubiliejų; įvairias Kauno arkivyskupijos kunigų – Egidijaus Perioko (50 m. amžiaus), kun. Roberto Grigo (30 m. kunigystės), kun. Gintauto Naudžiūno (20 m. kunigystės) ir kun. Virgilijaus Rutkūno (20 m. kunigystės) – sukaktis.

Šv. Mišių homiliją pasakęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis nuoširdžiai ragino šiuo adventiniu metu, laukiant šv. Kalėdų ir baigiantis metams, ypač rūpintis dvasiniais dalykais, nenuklysti į pasaulio dvasią ir atsigręžti į Viešpatį, kuris yra Atpirkėjas, Meilė, Gailestingumas. Ganytojas atkreipė dėmesį, jog šiandien žmonėms būdinga ieškoti prasmės net būrimų salonuose, lošimų namuose, taip atnešant vien kančias savo artimiesiems. Tačiau Viešpats trokšta mūsų dvasinio atsinaujinimo. Žmogaus gyvenimas keičiasi, kai savo kelrode žvaigžde jis pasirenka Kristų, tikrąjį Kelią, ir su Juo gyvena visavertį gyvenimą.

Homilijoje nuskambėjo paraginimas pamąstyti, kas yra mūsų vertybės, kiek laiko skiriame Viešpačiui, pagyvinti maldos gyvenimą šeimose. Juk, pasak šv. Jono Pauliaus II, šeima, kuri kartu meldžiasi, kartu ir gyvena. Tėvų pavyzdys, jų meilė Dievui ir Bažnyčiai turi būti kelrodė vaikams jų gyvenime.

„Dėkokime Dievo Motinai Marijai, kad ji mus lydi ištikimos Viešpaties meilės keliu. Paduokime Marijai savo ranką – tegul ji mus veda kaip mažus, silpnus vaikus“, – sakė Šiaulių vyskupas Marijos dienos piligrimams.

Visuotinėje maldoje, be kitų maldavimų, tądien melstasi bendra Bažnyčios Lietuvoje intencija Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metų proga – už kunigus ir jų bendruomenes. Melstasi ir Šventojo Tėvo intencija – už senyvus žmones, jų išmintį ir patirtį, svarbias tikėjimo liudijimui ir perdavimui jaunajai kartai. Dievo artumos patirties melsta visiems žmonėms, kurie patiria ligas, skurdą, vienatvę, neviltį, jaučiasi gniuždomi gyvenimo.

Gruodžio 27 d., paskutinį mėnesio penktadienį, jau visai užbaigiant šiuos metus, Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena. Pamaldos 12 val.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune