Sausio 13-ąją Šiluvoje – malda už Lietuvą ir jos laisvės gynėjus
Paskelbta: 2018-01-13 21:05:10

Sausio 13 d. Šiluvoje buvo švenčiama ypatinga Marijos diena. Ji sutapo su visoje Lietuvoje, jos miestuose ir miesteliuose, minima skaudžiąja, tačiau sykiu ir pergalingąja Sausio 13-ąja.

Tad šią dieną Šiluvoje Dievui dėkota už Tėvynę ir jos laisvę, kuria šiandien galime džiaugtis, už Marijos Mergelės didį užtarimą mūsų „laisvės byloje“, maldoje prisiminti ypač žuvusieji tą neužmirštamą naktį Vilniuje, prie Televizijos bokšto, ir visi, kurie didvyriškai, vien savo beginkliais kūnais, vieningumu ir pasitikėjimu Dievo galybe apgynė Nepriklausomybę. 

Šiluvoje gausiai susirinkę piligrimai iš įvairių Lietuvos vietų, ypač daug jaunų žmonių, drauge su Raseinių dekanato tikinčiaisiais (šio dekanato kunigai tądien patarnavo tikintiesiems) bei Šiluvos parapijos žmonėmis vidudienį šventė iškilmingą Eucharistiją Šiluvos bazilikoje. Prieš jos pradžią tradiciškai piligrimai buvo pakviesti į bendrą Rožinio maldą atmenant, jog malda buvo likusi ir vienintelė viltis Sausio 13-osios naktį prieš 27 metus.

Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas bei kunigai, tarp jų – Lietuvoje viešintys misionieriai – tėvai redemptoristai iš Slovakijos. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos Parengiamojo kurso auklėtiniai. Giedojo Šiluvos parapijos choras.

„Šiemet, kai minime atkurtosios Nepriklausomybės šimtmetį, girdime ir 1991 metų barikadų dainas ir giesmes, užuodžiame laužų dūmus. Šie įvykiai mums neatrodo tolimi; kita vertus – jau užaugo nauja, laisvos Lietuvos piliečių karta. Sausio 13-oji kviečia visus – ir anuomet gynusius laisvę, ir gimusius jau po Sausio įvykių, išgyventi tą pačią Tėvynės meilę ir įsipareigojimą: nelikti nuošalyje nuo savo Tėvynės gyvenimo“, – sakė homilijoje arkivysk. L. Virbalas, primindamas, kokie tada buvome drąsūs, pasiryžę, ir tas nusiteikimas kilo iš maldų ir evangelinio suvokimo, kokia svarbi yra Dievo dovanota laisvė.

Ko šiandien mokomės iš Mergelės Marijos, mąstydami apie savo Tėvynės ateitį, apie jos laisvės išsaugojimą? Mergelė Marija, Dievo išsirinktoji, pasak ganytojo, yra tiesiog sklidina nuostabos ir kartu nuolankumo – Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę (Lk 1, 46–48) . Marija nurodo šaltinį – Dievą, iš kurio kyla kiekvienas gėris ir kiekviena pagalba.

Savo istorijoje ir mes atpažįstame mus globojantį Dievą. Tikėjimas į Jį suburia į bendruomenę, palaiko pačią visuomenę, skatina kitus matyti kaip brolius ir seseris, labiau atsigręžti į savo artimą.

Homilijoje minėta, jog į drąsią ir herojišką Sausio 13-osios naktį ėjome po partizanų ir pogrindžio kovų, po sovietmečio žygių į Šiluvą, po slapta statomų kryžių Kryžių kalne, Eucharistijos bičiulių sąjūdžio. Tai skatina ir šiandien gyventi mąstant apie kitus žmones. Užbaigdamas homiliją ganytojas paragino būti ugnies žmonėmis – ne kaupiančiais, bet šiluma ir šviesa besidalijančiais su kitais.

Eucharistijos pabaigoje, prieš suteikiant ganytojiškąjį palaiminimą, dėkodamas visiems  už bendrą maldą, arkivyskupas nuoširdžiai palinkėjo, kad visi brangintume Lietuvą, laisvę, ypač šeimas. Šios pamaldos Šiluvoje buvo užbaigtos visiems sugiedojus Lietuvos himną. 

Dievui dovanojus nepaprastai skaidrią žiemos dieną Šiluvoje, piligrimai neskubėjo namo – dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje Ligonių Sveikatos koplyčioje, lankė Apsireiškimo koplyčią, užsuko į Piligrimų informacijos centrą, kur veikia Šiluvos muziejus, šią dieną pakvietęs prisiminti žuvusiuosius Sausio 13-ąją.

Sausio 26 d. Šiluvoje bus švenčiama Ligonių diena. Pamaldos 12 val.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune