Ligonių diena Šiluvoje (2018 01 26)
Paskelbta: 2018-01-26 14:06:02

Sausio 26 d. vidudienį Šiluvos bazilikoje  buvo švenčiamos parapijos klebono kun. Erasto Murausko vadovaujamos Ligonių dienos pamaldos. Jose atvykę piligrimai, vietos žmonės meldėsi už save, savo artimuosius, prašydami sveikatos, kūno ir dvasios sustiprinimo.

Pamaldas tiesiogiai transliavo „Marijos radijas“, suteikiantis paguodą ir brangią galimybę, be kitų gausių klausytojų, kartu melstis ir seneliams, ligoniams, nebepajėgiantiems pakilti iš ligos patalo, besigydantiems namuose ar ligoninėse. 

„Turime būti pažįstami su Jėzumi“, – sakė kun. E. Murauskas savo homilijoje, pabrėždamas asmeniško susitikimo su Dievu būtinumą. Dievas daro stebuklus mūsų gyvenime, kai bendradarbiaujame su Jo malone. Kad Dievo stebuklai vyktų, turime būti paprasti, laisvi ir tušti. Tokie prieš Dievą jautėsi šventieji. Kai atiduodame viską į Dievo rankas, Jis gali išgydyti mūsų sielas, taip sveikesnis tampa ir mūsų kūnas, psichika. Kai meldžiamės, ir kančios palengvėja. Atsidavę Dievui galime visa ištverti.

Homilijoje pakviesta prašyti Viešpatį pagalbos ir jos neatstumti, tikėti, kad stebuklų gali įvykti, kai savo gyvenimą patikime Dievui.

Po šv. Mišių buvo teikiamas asmeniškas ligonių palaiminimas. 

Ligonių dienos Šiluvoje švenčiamos jau devintus metus (pradėtos 2009 m. pavasarį) paskutiniais mėnesių penktadieniais ir Šiluvos atlaiduose. Į jas piligrimai vyksta prašyti Šiluvos Dievo Motinos, Ligonių Sveikatos, užtarimo, kad Viešpats išgydytų fizines ir dvasines negalias. Šaltuoju metų laiku iki balandžio mėn. Ligonių dienos šv. Mišios vyksta tik 12 val. 

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune