Kauno arkivyskupijos 2017 metų sielovados ir finansų statistinė apžvalga
Paskelbta: 2018-03-02 18:03:30

Paskelbta 2018 m. vasario 21 d. kunigų susirinkime.

2017 metais Kauno arkivyskupijos teritorijoje (~8.750 km²) gyveno apie 425 tūkst. gyventojų, apie 33 tūkst. tikinčiųjų kas sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose (8 proc. nuo gyventojų sk.).

Arkivyskupijoje veikė 92 parapijos, 7 rektoratai ir 3 vienuolynų ir 3 neparapinės bažnyčios.

Tikintiesiems praėjusiais metais patarnavo 106 dieceziniai kunigai ir 21 kunigas vienuolis (iš 5 vienuolinių vyrų kongregacijų). 2017 m. mirė du kunigai: kun. Petras Tavoraitis ir kun. Jonas Survila. Įšventinti 2 diakonai seminaristai; pasirengimą nuolatiniam diakonatui baigė ir įšventinti 3 nuolatiniai diakonai. Arkivyskupijoje yra 172 seserys vienuolės iš 13-os moterų pašvęstojo gyvenimo kongregacijų.

Per 2017 metus pakrikštyta 4.023 kūdikiai ir vaikai bei 319 suaugusiųjų. Pirmąją Komuniją priėmė 3.236 vaikai. Sutvirtinimo sakramentą – 1.786 asmenys. Santuokos sakramentą priėmė 1.444 poros. Katalikiškai palaidoti 5.824 asmenys.

2018 metais priimti Krikštą ruošiasi 109 suaugę asmenys, Pirmąją Komuniją rengiasi priimti apie 3000 vaikų, Sutvirtinimą – 1300 jaunuolių.

Arkivyskupijos bažnyčiose patarnauja 361 ministrantas ir yra apie 960 aktyvaus katalikiško jaunimo.

Kunigai, rūpindamiesi šeimų sielovada, lankė šeimas namuose – aplankytos 8.128 šeimos. Ligonių patepimo sakramentas suteiktas 7.952 asmenims.

Parapijos bei rektoratai

Parapijų pajamos, 2017-aisiais gautos iš rinkliavų, sudarė 1.759.246 €; iš biudžeto –118.436 €; 2% GPM – 89.924 €; juridinių asmenų paramos – 132.228 €; tikslinio finansavimo – 104.534 €; ūkinės veiklos – 350.878 €.

Pagrindinės parapijų išlaidos 2017 m. buvo skirtos: personalui išlaikyti; Sodros bei privalomojo sveikatos draudimo mokesčiams – 1.166.248 €; statyboms, remontams – 804.625 €; komunaliniams mokesčiams ir paslaugoms – 430.267 €; karitatyvinei ir sielovados veiklai – 221.600 €; suteikta labdara, parama – 75.930 €; liturgijai (ilgalaikis ir trumpalaikis turtas) – 107.933 €; ilgalaikiam turtui įsigyti – 196.259 €; trumpalaikiam turtui – 125.757; Kauno arkivyskupijos solidarumo fondui – 76.358 €. Parapijų skolos sudarė 153.856 €.

2017-aisiais arkivyskupijos kurija pajamų gavo iš: aukų, juridinių asmenų paramos ir 2% GPM – 174.078 €; iš ūkinės veiklos – 573.470 €; biudžetinio finansavimo – 94.422 €; finansavimo iš kitų šalių Vyskupų Konferencijų – 24.614 €; tikslinės pagalbos renginiams – 39.174 €; aukų „Šv. Petro skatikas“, misijoms, Šventajai Žemei, Caritui, katalikiškai žiniasklaidai – 74.585 €; parapijų įnašų seminarijai ir institucijoms išlaikyti – 56.180 €; aukų arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijai – 28.078 €; pasiskolintų ir atgautų lėšų – 190.000 €. Iš viso pajamų buvo 1.254.601 €.

Pagrindinės išlaidos skirta: personalui išlaikyti ir SODRA – 194.520 €;  sielovadai ir renginiams – 62.934 €; Kauno kunigų seminarijai ir Nuolatinių diakonų ugdymo centrui – 36.890 €; arkivyskupijos institucijų ir centrų veiklai – 261.766 €; pastatams išlaikyti – 65.350 €; ilgalaikiam turtui įsigyti – 3.159 €, Leidiniams, liturgijai – 3.743 €; komunikacijai ir pašto išlaidoms – 16.661 €; statybos ir remonto darbams – 850.480 €; Apaštalų Sostui, „Šv. Petro skatikas“, Šventajai Žemei, misijoms – 39.500 €; Pal. arkivysk. T. Matulionio beatifikacijai ir įnašui LVK – 41.328 €; Arkivyskupijos solidarumo fondui – 8.158 €; Svečių priėmimo išlaidoms – 5.091 €; skoloms grąžinti – 75.000 €. Iš viso išlaidų buvo 1.746.787 €.

Paramos kasa
Kunigų tarpusavio paramai skirtos kasos 2017 m. pajamas sudarė kunigų aukos – 68.153 €.  Kunigams skirta parama – 20.320 €. Išlaidos formacijai ir rekolekcijoms – 24 373 €.

Solidarumo fondas
Parapijų tarpusavio solidarumui palaikyti skirto fondo pajamas sudarė parapijų įnašai –77.294 € ir arkivyskupijos įnašas – 8.158 €. Išlaidos parapijų reikmėms – 28.200 €.

Kauno kunigų seminarija
Kauno kunigų seminarijoje 2017 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 26 seminaristai, iš jų Parengiamajame kurse Šiluvoje – 5.
Seminarijos pajamos 2017 m. buvo 266.164 €, o išlaidos 206.517 €.

Tribunolo veikla
Arkivyskupijos tribunolas 2017 m. išnagrinėjo 148 ieškinius dėl Santuokos sakramento galiojimo: 146 santuokos paskelbtos negaliojančiomis, galiojančiomis – 2; nutrūkusių bylų buvo 3. 2018 m. sausio 1 d. eigoje liko 157 bylos.

2017 m. atlikti remonto darbai
Papilio g. 5 pastato langų keitimas, kurijos pastato kabinetų remontas.

Arkivyskupijos sielovados tarnybos 2017 metų veikla
• Įsitraukta į organizaciją ir šventimą arkivysk. Teofiliaus Matulionio beatifikacijoje.
• Organizuotos kelionės palaimintojo gyvenimo ir tarnystės vietomis.
• Gegužės 12–13 d. Šiluvoje paminėtas Fatimos apsireiškimų šimtmetis.
• Įgyvendintas projektas „Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“.
• Atstovauta Nacionalinėje piligrimystėje į Fatimą.
• Organizuotas renginys „Valentino diena KITAIP“.
• Organizuoti vakarai „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“, Misijų vakarai Jono Krikštytojo kiemelyje, dalyvauta „Kauno Hanzos 2017“ dienose.
• Tęsiamas sielovados bendradarbių parapijose ugdymo ciklas.
• Organizuotos dvi patarnautojų vasaros stovyklos.

Katechetikos centro (KAKC) veikloje 2017 m. daugiausia dėmesio skirta tikybos pamokų ir jaunimo evangelizacijos programoms ir vaizdo priemonėms rengti: „Jaunuolių rengimas Sutvirtinimo sakramentui“ ir „Esi vertas daugiau“ knygelė bei DVD leidyba; vaizdo siužetai besirengiantiems Sutvirtinimo sakramentui.

Sėkmingai organizuoti konkursai mokiniams „Garstyčios grūdas“, „Irkis į gilumą“ – dalyvavo 47 mokyklos (apie 235 IV kl. mokinius), kūrybinis dailyraštis „Geroji žinia“ – 111 dalyvių; VIII kl. moksleivių tikybos olimpiada „Irkis į gilumą“ – 380 dalyvių.

Organizuota mokslo metų atidarymo konferencija „Tiesa padarys jus laisvus“ (70 dalyvių), pravesti 6 mokytojų kvalifikacijos kėlimo seminarai (93 dalyviai), tikybos mokytojų ir katechetų metodiniai užsiėmimai, organizuotos rekolekcijos darbuotojams.

Tęstas jaunimo lytiškumo (skaistumo) ugdymo darbas: pravesta 10 rekolekcijų moksleiviams tema „Lytiškumo ugdymo rekolekcijos jaunimui, kuris ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui“ – dalyvavo 418 moksleivių, organizuotos Kairos, TEC ir Pašaukimų rekolekcijos (4 k.), jose dalyvavo 112 jaunuolių.

Šeimos centro (KAŠC) 2017 m. daugiausia dėmesio skirta sužadėtinių rengėjams ugdyti ir jų grupėms integruoti parapijose: organizuotas 11 savanorių mokymų kursas, pravestos 4 grupinės supervizijos – 64 asmenys ir 50 individualių supervizijų – 72 asm.

Sužadėtinių rengimo Santuokai programoje įvyko 360 susitikimų, dalyvavo 393 poros – 786 dalyviai.

Veikla šeimoms, išgyvenančioms įvairias krizes, palaikyti: išsiskyrusiųjų sielovados grupės – 31 asmuo; negalinčių susilaukti vaikelio grupė – 15; 14 dalyvavo „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijose; 159 – individualiose (315) konsultacijose (dėl probleminių santykių poroje / su vaikais, skyrybų, esant kriziniam nėštumui ir kt.), 149 – konsultacijose (39) priklausomybių turintiems žmonėms. Vykdytas socialinis darbas su rizikos grupės šeimomis: 3 kartus per savaitę 19 vaikų iš sunkumus patiriančių šeimų rinkosi į dalijimosi grupę, jiems organizuotos 25 išvykos; 32 vaikai lankė 7 terapijos užsiėmimus (Tapybos ant vandens (Ebru) ir kaniterapijos); 44 kartus dalyvauta organizuojant „Maisto banko“ akciją.

1242 dalyviai įsitraukė į Šeimų ugdymo veiklą ir renginius: organizuotos 4 jaunavedžių grupės; Tėvystės įgūdžių mokymai; Natūralaus šeimos planavimo mokymai; Šeimų klubas; Mamų klubas; 3 Mamos ir dukros grupės. Vyko dvi Šeimų šventės, Šeimos centro ir šeimų judėjimų pristatymas „Žalgirio“ arenoje; Šeimų stovykla (3 d.); organizuota Šeimų kelionė.

Vykdytos programos: Krizinio nėštumo (konsultavimas, socialinė pagalba, lankymas ligoninėse, gimdymo namuose, išteklių paieška) ir programa jaunimui „Pažink save“, 6 savaitgaliai – 33 užsiėmimai moksleiviams.

Kita svarbi veikla: dekanatų / parapijų šeimos centrų palaikymas, įvairūs mokymai ir kt. veikla: 13 vizitacijų; Dekanatų šeimos centrų savanorių rekolekcijos (2 d.) 4 parapijų šeimos centrų vadovų ugdymo susitikimai, seminarai, paskaitos, pristatymai įvairiose organizacijose; vadovavimas studentų praktikai (4 atvykę iš Italijos, Pietų Korėjos, Vokietijos, JAV), veiklų pristatymai, supervizijos studentams; bendradarbiavimas su valstybinėmis įstaigomis ir NVO.

Kauno arkivyskupijos Carito viena iš darbo krypčių 2017 m. buvo centro darbuotojų komandos ir dekanatų Carito komandų formavimas bei stiprinimas: 4 seminarai Kauno I dekanato parapijų Carito vedėjoms ir programų darbuotojams bei katalikiškų (arkivyskupijos parapijose veikiančių) Vaikų dienos centrų atstovams, susitikimas su Europos Carito generaliniu sekretoriumi Kaune, 2 konferencijos, rekolekcijos darbuotojams, 3 maldingos kelionės, dekanatų Carito bendradarbių (branduolių) pasitarimai, organizuotos 3 dekanatų konferencijos.

Kita kryptis – veiklų plėtra ir finansavimo joms paieška, komunikavimas su Kauno m. savivaldybe, fondais ir naujų projektų rengimas.

Carito veikla vykdyta organizuojant renginius ir dalyvaujant juose: 81 bendradarbis ir savanoris įsitraukė į veiklos pristatymą Carito palapinėje Šiluvos atlaiduose, atlaidų dalyvių vaišinimą kava ir arbata – pavaišinta apie 5500 asmenų; 65 savanoriai dalyvavo organizuojant ir įgyvendinant akciją „Gerumas mus vienija“; organizuotas Senamiesčio vaikų dienos centro veiklos tęstinumo užtikrinimas.

Veikla įgyvendinant projektus
Priimk: integrali pagalba įvaikintų ir globojamų vaikų šeimoms, nuteistiesiems, išgyvenantiems benamystę ir epilepsija sergantiesiems asmenims – 25 įtėviai ir globėjai, 28 įvaikinti globojami vaikai, 35 benamystę išgyvenantys, 62 nuteistieji, 24 epilepsija sergantys.

Benamių ir nuteistųjų integracija – Dienos centre apsilankė apie 280 asmenų, kurie išgyvena benamystę, pataisos namuose konsultuota 70 asmenų, laisvėje – 25; organizuoti 2 Alfa kursai, kuriuose dalyvavo apie 120 asmenų.

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems (sergantiems epilepsija): dienos užimtumo paslaugos, meno terapija, kūrybiniai užsiėmimai, išvykos, kultūriniai renginiai, tarptautinė konferencija „Integrali pagalba epilepsija sergantiems asmenims“, vasaros stovykla, mokymai Lietuvos profesinės reabilitacijos centrams, modulinės „Moses“ epilepsijos mokymo programos rengimas, vertimas, leidimas, pristatymas, fotoprojekto įgyvendinimas.

Užsieniečių integracijos programa – pagalba 32 asmenims, turintiems pabėgėlio statusą: perkeltų asmenų konsultavimas, palydėjimas, tarpininkavimas, atstovavimas, būsto / darbo paieška, tarpininkavimas bendraujant su įstaigomis, kultūrinės veiklos organizavimas, ataskaitų rengimas ir dokumentų tvarkymas, bendravimas su partneriais.

„Vaiko gerovės institutas“ – pagalba 20-čiai šeimų, kuriose yra 25 vaikai; į renginius įtraukta apie 250 asmenų: įtėvių ir globėjų ugdymas ir palydėjimas, užimtumo vaikams organizavimas, pavasario ir vasaros stovyklų organizavimas, psichoterapijos vaikams ir tėvams organizavimas; individualios konsultacijos, įtėvių bei globėjų paieška ir idėjos sklaida parapijose bei viešojoje erdvėje, jungtinis projektas su VDU ir Čikagos Lojolos universitetu – „Klinikinio socialinio darbo su vaikais praktika“ kursas.

Be to, Caritas organizavo popiežiaus Pranciškaus paskelbtos Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimą Kauno arkivyskupijoje, parengė ir pateikė (kartu su Lietuvos Caritu) paraišką ES socialinės plėtros agentūrai, skirtą integruoti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims.

Jono Pauliaus II piligrimų centro  (PC) veikla 2017 m. buvo sutelkta į suaugusiųjų piligriminių kelionių užsienyje bei Lietuvoje organizavimą ir savanorių ugdymą. Kelionių metu siekta stiprinti piligrimų tikėjimą, ugdyti bendruomeninius santykius, įtraukti į savanoriškas veiklas. PC per metus organizavo 42 keliones – 31 piligrimystę Lietuvoje (6 jaunimui, 25 suaugusiesiems) ir 11 į užsienį (4 jaunimui, 7 suaugusiesiems), kuriose dalyvavo 1202 piligrimai (352 jaunuoliai ir 850 suaugusiųjų).

Centre šiuo metu susibūrę apie 90 savanorių, kurių ugdymas vyko per maldingas keliones (apie 15), kasmėnesinius ilgalaikių savanorių susirinkimus (10), supervizijas, intervizijas (20), 4 rekolekcijas (30), įtraukimą į stovyklų organizavimą (60).

Maldos komanda 2 kartus per savaitę organizavo vakaro maldą jaunimui, 4 kartus vadovavo šlovinimui Šiluvoje per Ligonių dienas, su šlovinimo malda vyko į dekanatus ar parapijas, dalyvavo vakaruose už Kauno miestą, „Marijos radijo“ šlovinimo vakaruose ir kt.

Vasarą organizavo krikščionišką vaikų stovyklą prie Šiluvos, kurioje ilsėjosi ir meldėsi 120 vaikų, talkino 60 savanorių. 

Vykdant evangelizacinę misiją parapijose, dekanatuose ir mokyklose pravesta apie 20 susitikimų, kuriuose dalyvavo apie 200 žmonių. Į savanorystę įvairiuose arkivyskupijos renginiuose, piligriminėse kelionėse, festivaliuose, atlaiduose (8–10) įtraukti 144 savanoriai.

Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ (GV) 2017 m. daugiausia dėmesio skyrė renginiams organizuoti, maldos bendruomenei formuoti bei stiprinti ir katalikiškai sielovadinei programai „Gyvasis vanduo“ vykdyti. Per metus 92 dalyviai ir 28 tarnaujantys nariai įsitraukė į 20 kassavaitinių sielovadinės programos „Gyvasis vanduo“ susitikimų ciklą Kaune, organizuotos bendruomenės rekolekcijos „Sek paskui mane“ (32 GV nariai), du kartus 7–9 GV nariai dalyvavo Charizminiame forume Lenkijoje.

GV pravedė ugdymo seminarų ciklą „Kur Viešpaties Dvasia, ten ir laisvė“ (2 Kor 3, 17) – kaskart 170–220 dalyvių, 20–30 tarnaujančių; vedė tarptautinį „Gyvojo vandens“ programos vadovų ugdymo seminarą Čenstakavoje – 84 dalyviai, ir tarptautinę išlaisvinimo tarnystės asociacijos konferenciją Čenstakavoje – 2 GV nariai, 300 dalyvių, taip pat – tarptautinį „Gyvojo vandens“ programos vadovų koordinavimo seminarą Varšuvoje – 3 GV, 12 dalyvių. Organizuotos ir koordinuotos 3 vidinio išgydymo rekolekcijos Kaune, dalyvavo 218 dalyvių ir 61 tarnaujantis savanoris. Pravestos vidinio išgydymo popietės „Jei kas trokšta, teateina pas mane“ (Jn 7, 37) rugsėjo–gruodžio mėn. Kaune, jose kaskart dalyvaudavo 200–400 dalyvių, 10–15 tarnaujančių. GV bendruomenės patalpose per metus pravestos 368 asmeninės konsultacijos. Atliekantys užtarimo maldos tarnystę GV nariai (nuo 2 iki 25) talkino vidinio išgydymo pamaldose Kaune (12 kartų), Klaipėdoje (2), Rukloje (24), Šiauliuose (12), Šiluvoje (6), Tauragėje (2), Trakuose (2), Vievyje (4), Vilniuje (6); jose užtarimo malda buvo palydėta apie 3800 pamaldų dalyvių.

Organizuoti evangelizacijos ir užtarimo maldos vakarai bei ugdymo rekolekcijos Lietuvoje ir lietuviams užsienyje (Londone, Lichene, Dubline ir Veksforde), kuriose meldėsi apie 500 dalyvių. Kas savaitę „Marijos radijuje“ buvo vedama laida „Jo žaizdomis išgydyti“ (kiekvienos laidos perklausų internete 200–800). Be to, GV nariai atliko užtarimo maldos tarnystę įvairiuose krikščioniškuose renginiuose: jaunimo ir suaugusiųjų rekolekcijose, maldos grupėse ir bendruomenėse, Atsinaujinimo dienose, įkalinimo įstaigose, Alfa kursuose, kt.

Jaunimo centre (KAJC) 2017 metais, siekiant stiprinti jaunimo vadovų, mokytojų bei katechetų tarpusavio bendradarbiavimą ir kompetenciją, buvo tęsiamas nuolatinis darbuotojų (jaunimo vadovų, mokytojų bei katechetų) palydėjimas: 25 susitikimai dekanatuose, padėkos šventė, rekolekcijos, asmeniniai susitikimai, taip pat vykdomas darbas su ilgalaikiais ir trumpalaikiais savanoriais. Vyko praktiniai mokymai jaunimo vadovams, 2 jaunimo darbuotojų seminarai, seminarai Sutvirtinimo rengimo komandoms, kunigams ir katechetams, 1 jaunųjų misionierių programos seminaras.

KAJC komandos formavimas ir ugdymas vyko organizuojant ir dalyvaujant įvairiose programose: 2 darbuotojai ir 2 savanoriai vyko į konferenciją „Uprising“ Anglijoje, dalyvauta Pasaulinėje lyderystės konferencijoje, Nacionaliniame darbo su jaunimu forume „Ateik. Išgirsk. Dalinkis“, lytiškumo ugdymo seminare „Lytiškumo etika: Katalikų Bažnyčios iššūkis šiuolaikinei kultūrai, rekolekcijose Paštuvoje; vyko 29 KAJC komandos susirinkimai, 4 maldos ir ugdymo susitikimai, 1 susitikimas pramogų parke; 30–38 dalyvavo 2 teminiuose seminaruose „Kataliko balso“ akademijoje Kaune: lytiškumo etika.

I pusmetį KAJC skyrė daugiausia dėmesio pasiruošti ir organizuoti Lietuvos jaunimo dienoms, kuriose dalyvavo apie 6000 dalyvių. Tai savanorių mokymai, organizavimo susirinkimai, susitikimai su organizacijų atstovais. Kauno arkivyskupijoje įvyko daug susitikimų su moksleiviais tiek Kauno miesto, tiek kitų dekanatų mokyklose – 20 savanorių pravedė 61 LJD pristatymą (3871 dalyvis).

Buvo tęsiamos jau anksčiau pradėtos jaunimo ugdymo veiklos: veikla, skirta lytiškumo ugdymo programai „Esi vertas daugiau“ pristatyti moksleiviams ir sutvirtinamiesiems (dalyvavo 2443 jaunuoliai); 8 KAJC teminiai vakarai (30–200 dalyvių); 4 šlovinimo vakarai (70–110 dalyvių); 378 jaunuoliai dalyvavo paskaitų cikle „Gilyn“; 5 penktadienių susitikimai „Atsipūsk! Juk penktadienis“ (116 dalyvių); 1 gavėnios susitikimas Kauno kunigų seminarijoje; įsitraukta į Šeimų vasaros stovyklos Vaikų ir jaunimo programą (100 dalyvių).

Organizuotas piligriminis žygis ir Jaunimo diena Šiluvoje, dalyvavo 151 jaunuolis ir 40 savanorių; vasaros stovykla jaunimui „Esi vertas daugiau“ (90 dalyvių, 50 savanorių); merginų (43 dalyvės, 18 savanorių) ir vaikinų (22 dalyviai, 8 savanoriai) rekolekcijos „Kitoks laikas“; 45 dalyviai ir 12 savanorių dalyvavo vedamame ALFA kurse. Organizuojant pamėgtą renginį „Šviesa naktyje“ pravesti 2 mokymai ir savanorių susitikimai, 2 evangelizacijos, kuriuose dalyvavo 30–50 jaunuolių. Pravesti 2 grupių susitikimai ruošiantis 5 dienų piligriminei kelionei į Budapeštą „Naujieji metai Budapešte su Emanuelio bendruomene“ (33 dalyviai); trys grupės susitikimai ir 12 dienų piligriminė kelionė į Jaunimo festivalį „Welcome to Paradise“ Prancūzijoje.

Daug laiko ir jėgų skirta darbui su parapijų grupėmis: asmeniniai susitikimai su vadovais, jų motyvavimas, palaikymas; plėtotas parapijų atgaivinimo planas, dalyvauta dekanatų / kitų vyskupijų jaunimo dienose. Visa KAJC veikla buvo lydima bendruomeninės Rožinio maldos (33 kartai) ir Eucharistijos šventimo, kuriame kaskart dalyvaudavo 35–70 jaunuolių (9 kartai).

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

DIEVAS nori, kad būtume laimingi, kad gyvenimas būtų ramybės ir džiaugsmo patirtis. Tačiau išbandymų niekada nepritrūksime. Kaip juos sutiksime, priklauso nuo mūsų nusiteikimo, nuo santykio, kurį Dievas dovanoja per savo Dvasios veikimą mūsų širdyse. Būkime Viešpaties mokiniai, kurie džiugiai atsilieptų: „Kalbėk, Viešpatie, tavo tarnas klauso“ (plg. 1 Sam 3).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune