Kauno arkikatedroje įšventinti du diakonai (2018 03 18)
Paskelbta: 2018-03-18 19:02:40

Daugiau  nuotraukų – Kauno kunigų seminarijos fotoalbume >> 

Kovo 18 d., švenčiant V gavėnios sekmadienį, Kauno arkikatedroje bazilikoje 12 val. iškilmingose šv. Mišiose joms vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas suteikė diakonų šventimus dviem Kauno kunigų seminarijos klierikams – Sigitui Jurkštui ir Liutaurui Vilėniškiui.

Šventimai suteikti gausiai dalyvaujant tikintiesiems, šventinamųjų artimiesiems, bičiuliams – Dievo tautai, kuriai tarnauti Kristaus pavyzdžiu, ypač žvelgdami į Jo kryžių, ir ateina šie du jauni vyrai, pamaldose palydėti malda.

Šv. Mišias koncelebavo seminarijos vadovybė: studijų dekanas prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, prefektas kun. Kęstutis Genys, dvasios tėvas kun. Andrius Končius bei keletas kitų arkivyskupijos kunigų. Patarnavo diakonai Giedrius Bakūnas MIC, Audrius Jesinskas ir Darius Venčkauskas bei seminarijos auklėtiniai su jauniausiais savo studijų draugais iš Parengiamojo kurso. Giedojo arkikatedros chorai „Cantate“, „Veritas“ ir seserys benediktinės, vadovaujami Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės. Liturgiją komentavo mons. Adolfas Grušas.

„Didelė pagunda diakonystės laiką laikyti parengiamuoju tarp seminarijos ir kunigystės. Diakonystė – tai labai svarbus laikas, skirtas priimti jį su visišku atsidavimu, giliu jo prasmės išgyvenimu. Diakoniškasis matmuo yra įspaustas į mūsų visų tarnystę kaip esminė šventimų įsipreigojimų dalis“, – sakė arkivyskupas savo homilijoje, prieš suteikdamas šventimus ką tik apeigose seminarijos rektoriui paliudijus apie seminaristų Sigito ir Liutauro vertumą tapti diakonais.

Kai vis labiau artėjame į Didžiąją savaitę ir Viešpaties Velykas, ganytojas atkreipė dėmesį į Dievo žodį, į tai, kaip Jėzus kalba apie savo kančią ir išaukštinimą, pasitelkdamas kviečio grūdo įvaizdį: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių“ (Jn 12, 24). Tai būdas būti krikščioniu – tai yra tuo, kuris atiduoda save kitiems ir taip parodo Jėzų, pats sekdamas Juo ir Jam nuoširdžiai tarnaudamas.

„Sekime Jėzumi, sekime visi – gailestingu, atleidžiančiu, besidalijančiu Gerosios naujienos džiaugsmu, gydančiu, einančiu Kryžiaus keliu, mirštančiu dėl kitų, kaip į žemę kritęs kviečio grūdas. Kiek pajėgsime būti panašūs į savo Mokytoją, tiek sugebėsime parodyti Jį kitiems“, – sakė arkivyskupas, paprašydamas  būsimųjų diakonų padėti pamilti Dievo žodį jo alkstantiems žmonėms, taip pat atlikti savo diakoniškąjį pašaukimą – tarnauti vargingiesiems, o visus paragino palaikyti įšventinamuosius malda ir artumu.

Baigiantis Šventimų apeigoms, apvilkti dalmatikomis ir pasveikinti brolių kunigų bei visų susirinkusiųjų arkikatedroje nuoširdžiais plojimais, diakonai Sigitas Jurkštas ir Liutauras Vilėniškis patarnavo prie altoriaus šv. Mišių aukai.

Diak. Sigitas Jurkštas atliks sielovadinę tarnystę Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje, o Liutauras Vilėniškis – Raudondvario parapijoje.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune