Šv. Mišios su savanoriais Kaune (2018 09 21)
Paskelbta: 2018-09-22 17:25:23

Nuotraukos – Juozo Kamensko

Rugsėjo 21 d. vakare, popiežiaus vizito išvakarėse, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje šv. Mišiose arkivyskupijos ganytojai palaimino savanorius jų tarnystei Kaune. Šią dieną savanoriai, po bendrystės susitikimo arkivyskupijos salėje, drauge pietavo, o vėliau jau atliko pirmąsias savo užduotis Kauno Santakoje ir kitur, kur reikia jų pagalbos.

 

„Šaunu, kad Lietuvoje yra tokių žmonių. Džiaugiuosi ir dėkoju jums“, – sakė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas vakare, savanorius pasveikindamas Jėzuitų bažnyčioje. Šį vakarą ji buvo pilnutėlė jaunų žmonių, jų karštų širdžių ir rankų, kurios nori daryti gera, yra pasirengusios savo jėgas, laiką skirti neatlygintinai tarnystei – šįkart konkrečiam pasitarnavimui žmonėms per popiežiaus Pranciškaus apsilankymą Kaune.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Algirdas Jurevičius bei kunigai. 

Homiliją pasakęs arkivyskupas L. Virbalas pasidalijo su jaunais žmonėmis Evangelijos žinia, jog Jėzus mylinčiu, gailestingu žvilgsniu žvelgia į visus, į kiekvieną žmogų, kurie neretai yra silpni ir nusidedantys. Viešpats matė muitininką Levį, rinkusį mokesčius. Tačiau pažvelgė į jį ir pašaukė būti savo mokiniu – apaštalu Matu. Viešpats myli ir mus, pasirenka mus, nors esame maži ir silpni. Jėzus sakė – Jis atėjo dėl nusidėjėlių.

„Bažnyčia – tai tie, kurie buvo šaukiami ir atsiliepė, tai tie, kurie buvo paliesti Dievo gailestingumo“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas, atkreipdamas dėmesį į tą tragiškumą ir skausmą visiems, kai žmogui atsitinka atitolti, palikti Jėzų, netikėti Jo meile. Tačiau žmogui Dievas visada duoda galimybę atsiversti, pradėti viską iš naujo.

Homiliją arkivyskupas užbaigė prašymu Mergelei Marijai, šv. Kazimierui, pal. Teofiliui Matulioniui, pal. Jurgiui Matulaičiui, kad jie būtų mūsų užtarėjai, ypač laukiant ir rengiantis brangiam susitikimui su popiežiumi Pranciškumi Lietuvoje.

Šį vakarą malda Jėzuitų bažnyčioje vyko prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų, o šv. Mišių pabaigoje į ją iškilmingai Kolumbo riterių buvo atneštas pirmąkart į tokią piligrimystę iškeliavęs Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atvaizdas. Jį palydėjo Trakų parapijos klebonas dekanas kun. Jonas Varaneckas.

Tiek relikvijos, tik šis atvaizdas rugsėjo 23 d. sekmadienio rytmetį bus pernešti į Santaką, prie altoriaus šv. Mišioms su popiežiumi Pranciškumi.

Maldavimą prie vėliau išstatyto Švenčiausiojo Sakramento sakęs vysk. Jonas Ivanauskas pavedė Viešpaties globai, šventųjų ir palaimintųjų užtarimui Lietuvą, Bažnyčią Lietuvoje ir ypač jaunus žmones, lenkiant galvas prieš tuos šventus vyrus ir moteris, kurie dėl Tėvynės, artimo meilės atidavė savo gyvybę. Jėzuitų bažnyčioje iki pat rugsėjo 23 d. paryčių vyks Švenčiausiojo Sakramento adoracija, šlovins įvairios grupės. Esate laukiami!

Dieną ir naktį atviroje bažnyčioje atvykstantieji į popiežiaus vizitą ar miesto gyventojai gali užsukti pasimelsti, sušilti, išgerti arbatos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune