Padėkos Mišios už popiežiaus Pranciškaus apsilankymo malones (2018 10 21)
Paskelbta: 2018-10-22 14:52:59

„Praėjo lygiai mėnuo po popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje. Tikiu, kad tos dvi dienos atnešė daug šviesos. Ne vienas dalijosi įspūdžiais iš susitikimų, jų atmosfera ir džiaugsmu. Tebesidalijame įspūdžiais iš šv. Mišių Kauno Santakoje, iš susitikimo su Lietuvos kunigais, seminaristais, pašvęstaisiais čia, Kauno arkikatedroje. Esame dėkingi už Šventojo Tėvo maldą su mumis, išsakytas mintis, paraginimus. Visa tai prasidėjo, bet nesibaigia – tęsiasi toliau“, – sakė Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas Kauno arkikatedroje bazilikoje spalio 21 d.

Kartu su visa Bažnyčia švęsdami Misijų sekmadienį, Lietuvos vyskupų paraginti tikintieji rinkosi į vyskupijų katedras, kitas bažnyčias padėkoti Dievui už tas gausias malones, kurias patyrė lankantis popiežiui Pranciškui Lietuvoje per jo apaštališkąją kelionę Baltijos šalyse.

Kauno arkikatedroje, į kurią rugsėjo 23 d. važiuodamas popiežius Pranciškus visą kelią nuo kurijos į šventovę gatvėje džiugiai laimino žmones, šio sekmadienio vidudienį padėkos šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas, koncelebravo kunigai misionieriai iš Slovakijos kun. Rastislavas Dluhy C.Ss.R ir kun. Peteris Hertelas C.Ss.R. Patarnavo diakonas Audrius Jesinskas.

Susitikimo su Šventuoju Tėvu nuotaiką gyvai priminė arkikatedros choro giedamos giesmės, giedotos ir šv. Mišiose Kauno Santakoje, o savo homilijoje arkivyskupas perdavė tikintiesiems popiežiaus Pranciškaus padėką ir palaiminimą už jo šiltą priėmimą, kvietė atidžiau įsiklausyti į popiežiaus mintis jo kalbose Lietuvoje, būti atviriems jo žodžiams.

Lankydamasis Lietuvoje popiežius palietė įvairias temas, kalbėjo įvairiems žmonėms: valstybės ir visuomenės atstovams, jaunimui, kunigams, pašvęstiesiems. Arkivyskupas išskyrė kelias temas. Viena – tai nepamiršti savo šaknų, to, ką turime brangiausio kaip lietuviai, katalikai. Popiežius labai gražiai ragino ypač jaunimą kalbinti senolius, pažinti praeitį, kad tai brandintų ateitį. Antra – pagalba, dėmesys silpniausiems visuomenės nariams; tai popiežius išreiškė ir savo veiksmais, sustodamas Vilniuje palaiminti sunkių ligonių. Trečia – bendrystė. Čia ypač įsimintini jo žodžiai jaunimui Vilniaus Katedros aikštėje : „Neleiskite, kad pasaulis jus įtikintų, jog geriau eiti po vieną. Tie, kurie eina vieni, niekada taip ir nenueina. Taip, gyvenime tu galėtum susilaukti sėkmės, bet be meilės, be bičiulių, be priklausymo tautai, be gražios patirties rizikuoti drauge.“

„Tegul šios ir kitos popiežiaus paliestos temos paskatina gyventi krikščioniškai, mylint Dievą ir vieni kitus, atsiliepiant į savo pašaukimą, kurį kiekvienam Viešpats skiria, ir prisidėti prie Bažnyčios misijos skelbti Gerąją naujieną, kad turime išgelbėjimą, nes tikime į Jėzų ir Juo sekame“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas, be to, palinkėdamas būti gyvybingais katalikais misionieriais.

Kauno arkikatedros istorijoje popiežius Pranciškus yra antrasis ją aplankęs Šventasis Tėvas. 1993 metais su privačia malda čia lankėsi šv. Jonas Paulius II. 2013 m. iškilmingai minint arkikatedros 600 metų jubiliejų ir Jono Pauliaus II vizito 20-metį popiežiaus emerito Benedikto XVI ir popiežiaus Pranciškaus ypatingasis pasiuntinys Krokuvos arkivyskupas kardinolas Stanisławas Dziwiszas, buvęs ilgametis Jono Pauliaus II asmeninis sekretorius, padovanojo arkikatedrai šv. Jono Pauliaus II relikviją, kuri dabar saugoma šoniniame altoriuje.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune