Padėka ir šventiniai linkėjimai sielovados bendradarbiams adventiniame susitikime (2019 12 16)
Paskelbta: 2019-12-16 21:08:02

Nuotraukos – Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Gruodžio 16 d. Kauno Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje artėjant šventoms Kalėdoms drauge susirinko arkivyskupijos sielovados bendradarbiai – kurijos, jos institucijų, kunigų seminarijos, kitų bažnytinių organizacijų darbuotojai, kad šv. Mišiose padėkotų Dievui ir vieni kitiems už visų metų bendrystę, o vyskupo Algirdo Jurevičiaus pakviesti į kuriją vėliau laužytų kalėdaičius agapėje kartu su ganytojais, pasidalytų šventiniais linkėjimais.

Brolius kardinolą Sigitą Tamkevičių ir kunigus, diakonus bei seminaristus, vienuoles ir tarnaujančius pasauliečius, kurių susirinko ypač daug, su ramybės palinkėjimu pasveikino Eucharistijos šventimui vadovavęs vyskupas Algirdas.

Ganytojas atkreipė dėmesį, jog adventas – tai laikas, kai tėvų širdys, pasak Šventojo Rašto, atsigręžia į vaikus, o vaikų – į tėvus, kad būtų sutarimas, taika. Tai laikas ir mums suskubti atsigręžti į kitą žmogų; tai laikas, kai galime atsiprašyti, padėkoti, paprašyti pagalbos ateičiai. Be kita, pakviesta prašyti Viešpatį savo maldose ir naujo arkivyskupijos ordinaro paskyrimo, kad pasibaigtų šis jau netrumpas laukimo laikas.

Eucharistiją koncelebravo kardinolas Sigitas bei bemaž dešimt institucijose tarnaujančių kunigų. Patarnavo diakonai Darius Chmieliauskas ir Benas Ulevičius bei seminaristai. Giedojo Jono Pauliaus II piligrimų centro bendruomenės jaunieji šlovintojai.

Homilijoje vysk. Algirdas atkreipė dėmesį į Dievo žodį, ypač Senojo Testamento skaitinius, kurie kasdien mus rengia Kristaus Gimimui. Izaijo knygoje rašoma: „Jautis pažįsta savo savininką ir asilas žino savo šeimininko ėdžias; tik Izraelis nežino, mano tauta nesupranta“ (Iz 1, 3). Netrukus šiuos gyvulėlius matysime ir gimusio Jėzaus prakartėlėje.

„Kokios puikios tavo palapinės, Jokūbai, kokios puikios tavo buveinės“ (Sk 24, 5) – ir mus, mąstančius apie Dievą, apima nuostaba. Tokia nuostaba apie prakartėlės grožį ir prasmę dalijasi ir popiežius Pranciškus savo apaštališkajame laiške Admirabile signum. „Gimdamas prakartėlėje pats Dievas pradeda vienintelę tikrą revoliuciją, teikiančią vilties bei orumo beturčiams ir nušalintiesiems: tai meilės revoliucija, švelnumo revoliucija. Nuo prakartėlės Jėzus su švelnia galia skelbia raginimą dalytis su pačiais mažiausiais, – tai kelias į žmogiškesnį ir broliškesnį pasaulį, kuriame nė vienas nebūtų išskiriamas ar nustumiamas į nuošalę.“ Pasak ganytojo, tai kvietimas ir mums kurti tokį pasaulį, kad visi turėtume savo vietą pagal Dievo duotus mums talentus.

„Adventas laiku mes artinamės prie šviesos, kad galėtume priimti gyvenimo Šviesą – gimusį Kristų. Advento metu sustiprėja mūsų lūkesčiai, kad su Kristaus Gimimo šventėmis daug kas mūsų gyvenime galėtų pasikeisti. Svarbu būti atviriems ir priimti Dievo įkvėptus gyvenimo pokyčius“, – sakė vyskupas Algirdas užbaigdamas homiliją.

„Dėkoju už mūsų bendradarbiavimą Kauno arkivyskupijoje“, – sakė vėliau vysk. Algirdas šventiškai papuoštoje kurijos salėje savo pagalbininkams, savanoriams, įvairių programų įgyvendintojams įvairiose sielovados srityse. Vyskupas pasidžiaugė, jog ir nelengvais metais žmonės stengėsi, dirbo dėl Evangelijos, kurią turime skelbti ir liudyti, tarnaudami dėl kitų žmonių. Agapė yra dalijimasis, kilęs iš pirmųjų krikščionių bendrystės tradicijų; panašiai ir sielovadoje yra daug pasitarnavimo, dalijimosi.

 

Palaiminę kalėdaičius, vysk. Algirdas kartu su kardinolu Sigitu dalijo juos žmonėms. Laužydami juos visi dalijosi gerais žodžiais vieni kitiems, kurių galbūt nespėjama pasakyti kasdienoje, ramybės ir šventų Kalėdų palaimos palinkėjimais namams, šeimoms ir kiekvieno asmeniškai širdžiai.

Agapėje pradžiugino kurijos vaišės ir šiltos dovanėlės kiekvienam darbuotojui. O visai arkivyskupijos bendruomenei ir Kauno senamiesčio lankytojams gražią staigmeną parengė Antano Martinaičio dailės mokyklos moksleivių dovana – kalėdinę eglę prie įėjimo į arkivyskupijos kuriją puošia jų rankomis pagaminti nuostabūs varpeliai, jau šiandien bylojantys apie Gerąją Kristaus Gimimo naujieną, dėl kurios netrukus pradžiugs širdys.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Giliausia laisvės prasmė yra laisvė nuo nuodėmės, laisvė daryti gera. Žmogus negali savyje įveikti to prieštaravimo, jam reikalinga pagalba. Jėzus vadinamas Gelbėtoju dėl to, kad mus išvaduoja iš priklausomybės, vergovės blogiui. Kas apsisprendžia gyventi su tiesa, turės išbandymų – laisvė turi kainą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune