Kauno arkivyskupijos 2019 m. veiklos, statistinė ir finansinė apžvalga
Paskelbta: 2020-02-21 17:41:59

Pristatyta Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje 2020 m. vasario 19 d. >>

Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkime pristatęs 2019-ųjų statistinę sielovados ir finansų apžvalgą vyskupas Algirdas Jurevičius dėkojo kunigams už pateiktus duomenis ir pasidalijimą pastoracijos sunkumais, kuriems įveikti reikia ir sutelktų pastangų. Pasak pačių kunigų ataskaitose pateiktų pastabų ir atsiliepimų – kaimų ir mažesnių miestelių parapijoms trūksta katechetų, tenka rūpintis parapijiečių vienybe, aktuali žmonių vienišumo problema; kunigams, provincijoje neretai aptarnaujantiems po kelias parapijas, labai trūksta laiko. Tuo tarpu miestuose kunigų rūpesčio centre – kaip patraukti sakramentus priėmusius vaikus ir jaunimą į parapijos gyvenimą, kaip pagyvinti jaunų šeimų, katechizuojamų vaikų tėvų sielovadą, kaip suburti žmones parapijos veikloms ir ypač paskatinti ilgalaikį įsipareigojimą. Apžvelgiant finansinę statistiką, pastebėta, kad, nors ir mažėjant tikinčiųjų skaičiui, pastebima geresnė finansinė padėtis. 

2019 metais Kauno arkivyskupijos teritorijoje gyveno apie 425 tūkst. žmonių, iš kurių – apie 352 tūkst. katalikų (remiantis paskutinio visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje 2011 m. duomenimis, Kauno arkivyskupijoje katalikai sudarė 82,8 proc.) iš jų sekmadienį šv. Mišiose dalyvauja vidutiniškai apie 30,5 tūkst. tikinčiųjų (arba 8,7 proc. nuo katalikų sk.; įdomu pastebėti, kad Kauno miesto parapijose šis skaičius siekia 11 proc., o kituose dekanatuose – vidutiniškai 6 proc.).

Arkivyskupijoje veikė 92 parapijos, 7 rektoratai ir 14 neparapinių bažnyčių ir koplyčių.

Tikintiesiems praėjusiais metais patarnavo 104 dieceziniai, 7 iš kitų vyskupijų atvykę kunigai ir 23 kunigai vienuoliai (iš 6 vienuolinių vyrų kongregacijų), talkino 5 nuolatiniai diakonai. 2019 m. mirė du kunigai: kun. Bronius Gimžauskas ir mons. Vincentas Jalinskas. Įšventintas 1 kunigas Stasys Blinstrubis ir 2 diakonai: Marius Boreiša ir Martynas Povylaitis. Kauno arkivyskupijoje yra 161 sesuo vienuolė iš 13-os moterų pašvęstojo gyvenimo kongregacijų.

Per 2019 metus pakrikštyta 3.699 kūdikiai ir vaikai bei 278 suaugusieji, Pirmąją Komuniją priėmė 3.021 vaikas, Sutvirtinimo sakramentą – 2.163 asmenys, Santuokos sakramentą priėmė 1.003 poros, katalikiškai palaidoti 5.550 asmenų.

2020 metais priimti Krikštą rengiasi 128 tikintieji, Pirmąją Komuniją rengiasi priimti apie 3020 vaikų, Sutvirtinimą – 1680 jaunuolių.

Arkivyskupijos bažnyčiose patarnauja apie 370 ministrantų ir yra apie 880 aktyvaus katalikiško bei virš 100 giedančio jaunimo.

Kunigai, rūpindamiesi šeimų sielovada, lankė šeimas namuose – aplankytos 6.652 šeimos. Ligonių patepimo sakramentas suteiktas 8.744 žmonėms.

Parapijose veikiančiose grupėse ir organizacijose aktyviai dalyvauja apie 5860 tikinčiųjų. Daugiausiai narių yra Gyvojo Rožinio grupėse – apie 2250, Carito – apie 450, įvairiose maldos grupėse (Motinos maldoje, Jaunimo maldos, Senjorų ir kt.) apie 650, Šventojo Rašto grupelės – 200; „Alfa“ kurso ir Neokatechumenato kelyje – 130; Marijos legiono grupėse – 640, Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos – 190; įvairiose Šeimų ir jaunimo pastoracinėse grupėse – apie 640, Trečiųjų ordinų brolijose – 243; Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų grupė taip pat siekia 200 etc.

Pajamos ir išlaidos

Parapijų pagrindinės pajamos 2019-aisiais gautos iš: rinkliavų sudarė 2. 023.450 €; tikinčiųjų aukų – 1.051.267,5 €; valstybės ir savivaldybių biudžeto – 644.761,4 €;  2% GPM – 109.059 €; juridinių asmenų paramos – 142.336,5 €; fondų, tikslinio finansavimo – 269.655 €; ūkinės veiklos – 408.488 €.  Iš viso pajamų buvo: 5.177.643 €.

Pagrindinės parapijų išlaidos 2019 m. buvo skirtos:  personalui išlaikyti, Sodros bei privalomojo sveikatos draudimo mokesčiams – 1.504.536 €; statyboms, remontams – 1.085.080 €; komunaliniams mokesčiams ir paslaugoms – 467.105 €; karitatyvinei ir sielovados veiklai – 267.247 €; seminarijai ir institucijoms išlaikyti – 61.467 €; suteikta labdara, parama – 138.515 €; liturgijai (ilgalaikis ir trumpalaikis turtas) – 144.905 €; lgalaikiam turtui įsigyti – 243.828 € trumpalaikiam turtui – 133.697 €.  Kauno arkivyskupijos Solidarumo fondui – 88.005 €. Skoloms grąžinti  213.969 €. Iš viso išlaidų: 4.767.702 €
Parapijų įsiskolinimų likutis: 295.409 €

2019-aisiais Kauno arkivyskupijos kurija pajamų gavo iš: parapijų įnašų seminarijai ir institucijoms išlaikyti  57.817 €; aukų, juridinių asmenų paramos ir 2% GPM – 32.976 € parapijų Šv. Mišių (sudėtinių ir binuotų) – 97.806 €; aukų Caritui, katalikiškai žiniasklaidai – 39.708 €;  aukų Apaštalų Sosto rinkliavoms – 50.987 €; finansavimo iš kitų šalių vyskupų konferencijų – 32.925 €; aukų Šiluvos Jono Pauliaus II namams – 118.933 €; valstybės biudžetinio finansavimo kurijos reikmėms – 90.275 €; valstybės biudžetinio finansavimo parapijų reikmėms – 182.135 €; pasiskolintų ir atgautų lėšų – 160.000 €; Iš viso pajamų buvo – 863.562 €.

Pagrindinėms išlaidoms skirta:  sielovadai ir renginiams – 27.500 €; Apaštalų Sosto rinkliavoms ir mokesčiams – 47.600 €; LVK (katalikiškai žiniasklaidai; juristo išlaik.) – 14.990 €; Caritui – 16.699 €; Katechetikos centrui – 23.526 €; Šeimos centrui – 30.425 €; Jaunimo centrui – 35.475 €;  Jono Pauliaus II piligrimų centrui – 29.790 €; Arkivyskupijos muziejui – 13.500 €;  Nuolatinių diakonų ugdymo centrui – 4.400 €; Kauno kunigų seminarijai – 18.900 €; personalui išlaikyti ir Sodra – 133.254 €; Šiluvos Jono Pauliaus II namų sąnaudoms – 39.164 €; transportui išlaikyti – 1.848 €; trumpalaikiam turtui įsigyti – 3.575 €; leidiniams, liturgijai, kanceliarinėms prekėms – 2.401 €; ryšio ir pašto išlaidoms – 13.640 €; priėmimų, maitinimo išlaidoms – 3.678 €; įnašui į arkivyskupijos Solidarumo fondą – 4.082 €; remonto darbams – 75.075 €; pastatams išlaikyti  (iš valstybės biudžeto) – 15.200 €; parapijų bažnyčioms (iš valstybės biudžeto – 182. 135 €; kitos išlaidos – 4.391 €. Iš viso išlaidų buvo – 741.248 €.

Paramos kasa
Kunigų tarpusavio paramai skirtos kasos 2019 m. pajamas sudarė kunigų aukos – 67.063 €. Kunigams skirta parama – 8.500 €. Išlaidos formacijai ir rekolekcijoms – 1.000 €.

Solidarumo fondas
Parapijų tarpusavio solidarumui palaikyti skirto fondo pajamas sudarė parapijų įnašai – 88.005 € ir arkivyskupijos įnašas – 4.082€. Išlaidos parapijų reikmėms – 39.173 €.

Kauno kunigų seminarija
Kauno kunigų seminarijoje 2019 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 24 seminaristai. Taip pat parengiamajame kurse Telšiuose – 3. Seminarijos pajamos 2019 m. buvo 295.849 €, o išlaidos 339.011 €.

Tribunolo veikla
Arkivyskupijos tribunolas 2019 m. priėmė 77 naujus ieškinius dėl Santuokos sakramento galiojimo; išnagrinėjo 81 ieškinį, nutrūkusių bylų buvo 1; atmesti 4 ieškiniai ir 2020 m. sausio 1 d. eigoje liko 79 bylos.

2019 m. atlikti statybos ir remonto darbai: Kulautuvos bažnyčios statyba. Kauno Šv. Jono Pauliaus II bažnyčios statyba. Papilio g. 3 ir 5 pastatų vidaus remontas. Kauno arkikatedros altorių, sakyklų restauracija, elektros ir apšvietimo tvarkyba. Šiluvos bazilikos stogo keitimo darbai. Pradėtas Kauno Švč. Sakramento bažnyčios fasado tvarkymas

Institucijų sielovadinės veiklos apžvalga

Kauno arkivyskupijos sielovados tarnyba 2019 m. didžiausią dėmesį skyrė evangelizacinio darbo organizavimui ir ypač Misijų mėnesio renginiams ir misijinei veiklai. Kiekvieną mėnesį buvo rengiama teminė medžiaga 2019-iems metams „Keliaukime su popiežiumi“, padedanti įsigilinti į popiežiaus Pranciškaus tiek Lietuvoje, tiek ir kitur aptartus reikšmingus tikėjimo ir gyvenimo Bažnyčioje klausimus. Tęstos jau tradicinės tapusios veiklos: šlovinimo vakarai Kaune „Jei tiki, kad Dievas gali, ateik melstis drauge už Kauną ir Lietuvą!”; organizuoti vakarai „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“, Evangelizacijos mokyklos savaitgalių renginiai ir misija nuteistųjų kolonijoje, ligoninėse ir kt. Buvo organizuotas Šv. Valentino dienos KITAIP „Širdies ritmu“ šventimas „Žalgirio“ arenoje. Be to, buvo vykdomas pasirengimas arkivyskupijos dienos minėjimui: Misijų savaitės renginiai ir vakarai Šv. Jono Krikštytojo kiemelyje. Daug pastangų įdėta organizuojant tradicinius renginius: Kryžiaus kelią, Devintinių procesiją, Šilinių atlaidus bei Patarnautojų vasaros stovyklas. Ypatingas dėmesys buvo skirtas Misijų mėnesio renginiams Šiluvoje ir Kaune. Šalia visų sielovadinių veiklų, tarnyba rūpinosi Šv. Jono Krikštytojo centru, kuriame apgyvendintos 29 grupės, atliekančios įvairias dvasines veiklas.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro (KAKC) veikloje 2019 m. pagrindinis dėmesys skirtas parengti vaizdo priemonėms tikybos pamokoms ir katechezėms parapijoje. Buvo tęsiamas krikščioniškų filmų vertimas ir / arba įgarsinimas (apie 1200 min. bendros trukmės krikščioniškų filmų, reportažų, ištraukų), vaizdo medžiaga patalpinta sukurtoje interneto svetainėje www.krikscioniskifilmai.lt. Sukurta Alfa kursų interneto svetainė www.alfakursai.lt, kurioje pateikiami filmai ir kita metodinė medžiaga kursams. 

2019/2020 m. m. iš 57478 mokinių katalikų tikybą pasirinko 31342 mokiniai (t. y. 54,5 %). Dekanatuose tikybos lankymas (procentais) yra pasiskirstęs taip: Kauno II dekanate katalikų tikybą lanko 67,0% mokinių; Raseinių – 62,2%; Kauno I – 56,8%; Jurbarko – 51,2%; Jonavos – 41,3%; Kėdainių – 43,4,0%; Ukmergės dekanate – 39,7,0%.

Mokytojų kvalifikacijai kelti KAKC organizavo 7 seminarus, kuriuose 195 mokytojai tobulino savo profesinę kompetenciją; dvasinio gyvenimo puoselėjimui buvo kviečiama bent kartą per metus metus dalyvauti ne trumpesnėse kaip 2 dienų trukmės rekolekcijose, piligriminėse kelionėse, dvasinio pobūdžio seminaruose, kursuose, programose ir pan. KAKC iš katalikiškų fondų finansuojamų projektų skyrė lėšų padengti išlaidoms to pageidavusiems 53 tikybos mokytojams ir katechetams.

KAKC vykdė ir bendro pobūdžio veiklą: įvyko Kauno arkivyskupijos tikybos mokytojų naujų mokslo metų atidarymo šventė; vasario 28 d. įvyko 9–12 klasių mokinių kūrybinių darbų pristatymo konferencija „Lietuvos šimtmečio kankiniai“, dalyvavo 55 mokiniai ir 18 mokytojų. Buvo pristatyti 14 pranešimų, kuriuos paruošė 19 arkivyskupijos teritorijoje esančių mokyklų mokiniai. Vasario–kovo mėn. mokyklose vyko kasmetinė aštuntų klasių moksleivių olimpiada „Garstyčios grūdas 2019“. Tikybos žinias nutarė pasitikrinti 242 Kauno arkivyskupijos aštuntokai. Vyko ketvirtų klasių moksleivių viktorina „Irkis į gilumą 2019“ (Lk 5, 4a), kurioje dalyvavo 47 mokyklos. Gruodžio mėn. įvyko 2–12 klasių kalėdinio sveikinimo atviruko konkursas-paroda „Su šventomis Kalėdomis!“ Konkursui darbus pristatė 116 mokinių iš 41 mokyklos.

Kauno arkivyskupijos parapijose sakramentų rengimo programose dirbo 108 katechetai: 71 iš jų yra tikybos mokytojas ir 37 katechetai, nedirbantys mokyklose. Parapijose ir rektoratuose vaikų rengimas Pirmajai Komunijai vyko pagal „Vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams“ programą, buvo sėkmingai pradėtos naudoti knygelės „Youcat vaikams“. Jaunuolių rengime Sutvirtinimo sakramentui, bendradarbiaujant su KAJC, buvo sėkmingai surengtos  lytiškumo (skaistumo) ugdymo rekolekcijos, vykdytos renginio „Užtvirtink“ formatu. Įvyko keturi vienos dienos renginiai „Užtvirtink“, vienos ar dviejų dienų skaistumo ugdymo rekolekcijos Šv. Jono Pauliaus II gimnazijos moksleiviams ir vienerios rekolekcijos kitoje vyskupijoje. Lytiškumo (skaistumo) ugdymo renginiuose iš viso dalyvavo 850 paauglių. Buvo vykdoma Kairos rekolekcijų programa vyresniųjų klasių moksleiviams: įvyko 4 rekolekcijos moksleiviams, kuriose dalyvavo 80 dalyvių.

Kartu su KAJC organizuota jaunimo skaistumo ugdymo veikla: įvyko 9 susitikimai, kuriuose dalyvavo 315 moksleivių. Bendradarbiaujant su VDU KTF, 9–12 klasių moksleiviams organizuotas konkursas „Laisvės kontūrai“, kurio tikslas – skatinti vyresniųjų klasių mokinių atsakingą požiūrį į meilę, lytiškumą, santuoką. Konkurse dalyvavo apie 90 moksleivių iš visos Lietuvos.

Šeimos centras (KAŠC) 2019 m. vienu iš pagrindinių siekių išsikėlė uždavinį pakviesti ir sudominti šeimas, nutolusias nuo Bažnyčios, taip pat dėmesį tęstiniam šeimų ugdymui. Tuo tikslu vesti seminarų ciklai „Sakramentų esmė ir aktualumas krikščionio gyvenime“ (20), „Dvasinis augimas šeimoje“ (projektas „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“) – 22 seminarai (434), „Enciklikos Familiaris Consortio tikslai ir aktualumas šiandien“ – 3 seminarai (270). Buvo suburtos 2 jaunavedžių grupės (40) ir pravesti mokymai. KAŠC darbuotojai lygiagrečiai vedė tėvystės įgūdžių mokymus – 2 seminarai (68), Natūralaus šeimos planavimo mokymus – 4 seminarai (12), Naprotechnologijos konsultacijas nevaisingoms šeimoms (142).

Kartą per savaitę rinkosi Mamų klubas – pravesti 36 susitikimai, kuriuose dalyvaudavo 28 mamos ir 36 vaikai. Taip pat vyko 3 Mamos ir dukros popietės (94), 8 Šeimų klubo susitikimai (18).

Šilinių atlaiduose padėta organizuoti Šeimų dienos renginį, kuriame dalyvavo apie 100 žmonių.

Kartu buvo stengiamasi plėtoti šeimų palaikymo ir palydėjimo krizėse veiklą: organizuotos 2 išsiskyrusiųjų sielovados grupės, kurių 37 dalyviai rinkdavosi 2 kartus per mėnesį; 1 kartą per mėnesį vykdyti užsiėmimai ir pagalba grupei sergančiųjų išsėtine skleroze (15); pravestos 336 individualios konsultacijos asmenims, kurie kreipėsi dėl probleminių santykių poroje/su vaikais, skyrybų, vaisingumo. Ypač pagausėjęs pagalbos asmenims, kenčiantiems nuo įvairių priklausomybių, poreikis – skirtos 524 konsultacijos (72). Sielovadinė pagalba suteikta organizuojant 2 Rachelės vynuogyno rekolekcijas (6 dienos), vykdytas socialinis darbas su rizikos grupės šeimomis (37), organizuota ir 3 kartus per savaitę rinkosi vaikų iš sunkumų patiriančių šeimų grupė – 133 susitikimai, organizuotos ekskursijos ir išvykos vaikams (23), 44 kartus suteikta „Maisto banko“ parama 40 žmonių.

Daug dėmesio skirta gyvybės kultūros sklaidai: vykdyta Krizinio nėštumo programa (konsultavimas, socialinė pagalba, lankymas ligoninėse, gimdymo namuose, išteklių paieška) ir suteikta pagalba 55 moterims. Didelis visų darbuotojų veiklos indėlis stiprinant ir tęsiant programą jaunimui „Pažink save“ (pravesti 5 PS savaitgaliai, 52 užsiėmimai moksleiviams, 4 mokymai sutvirtinamiesiems, 37 ugdomieji susitikimai savanoriams), kurioje dalyvavo 3205 dalyviai.

Į KAŠC organizuotą Gyvybės dienos akciją įsitraukė iki 2000 žmonių, paminėta Negimusio kūdikio diena, kartu su Kauno m. savivaldybe organizuotas Šeimos dienos renginys „Darbovietė – atvira šeimai“, surengtas vaikų piešinių konkursas.

Vykdant Sužadėtinių rengimo Santuokai programą KAŠC organizuoti dviejų dienų sužadėtinių rengėjų (30) mokymai, 3 grupinės ir 42 individualios supervizijos sužadėtinių rengėjams. 100 dalyvių atvyko į konferenciją sužadėtinių rengėjams, kurią vedė kun. V. Lisovskis (Norvegija).

Per metus KAŠC parengtos 43 sužadėtinių grupės (412 porų, 344 grupės susitikimai ir 10 individulių), dekanatų Šeimos centruose organizuotos 38 grupės (241 pora, 302 susitikimai grupėse ir 166 individualūs).

Kita svarbi veikla – tai KAŠC pristatymai ir bendradarbiavimas su įvairiomis organizacijomis: seminarai, paskaitos, pristatymai įvairiose organizacijose; pravesti 7 mokymai socialiniams darbuotojams (135); 27 užsiėmimai Kauno nepilnamečių izoliatoriuje-pataisos namuose (12); 29 susitikimai dalyvaujant viešųjų darbo grupių ir tarybų veikloje (8 grupės); vadovauta 2 studenčių iš Čekijos (pagal Erasmus programą) praktikai; 8 susitikimai su studentais, kurių metu pristatyta veikla, vestos supervizijos (98); 8 susitikimai dalyvaujant organizacijų mokymuose, rekolekcijose.

Savanoriams palaikyti ir ugdyti ryšiui su parapijų klebonais buvo organizuotos dviejų dienų dekanatų Šeimos centrų savanorių rekolekcijos Šiluvoje (40 dalyvių); surengtos 7 vizitacijos (70); 4 parapijų šeimos centrų vadovų susitikimai (13); Kauno I dekanato kunigų susirinkime pristatyta KAŠC veikla. Vykdytos priemonės padėjo stiprinti bendradarbiavimą ir pritraukti naujų šeimų, sužadėtinių rengėjų parapijose.

KAŠC bendradarbiauja 145 ilgalaikiai savanoriai (iš jų su sužadėtinių grupėmis dirbo 49 iš dalies apmokami lektoriai, „Pažink save“ – 30 savanorių) ir apie 40 trumpalaikių. Taip pat bendradarbiaujama su dekanatų centruose ir parapijose talkinančiais savanoriais, kurių yra apie 80.

Kauno arkivyskupijos Caritas 2019 m. tęsė pradėtą darbą pagrindinėmis dviem kryptimis: darbuotojų kompetencijos stiprinimas ir Carito struktūros optimizavimas bei programų tęstinumo užtikrinimas. Carito centro darbuotojų komandos formavimo ir kompetencijos stiprinimo darbe pravesta: 4 seminarai dekanatų Carito komandoms ir vyskupijos centro programų darbuotojams (po 20–40 asm.); mokymai arkivyskupijos parapijų Carito savanoriams (40 asm.), rekolekcijos centro ir dekanatų Carito bendradarbiams (18 asm.); posėdžiai ir 3 dekanatų Carito reikalų vedėjų pasitarimai (po 10 asm.), dekanatų Carito reikalų vedėjų pasitarimai, Carito metinė konferencija vasario 27 d. (90 asm.); Lietuvos Carito 30-mečio šventė „Su vargstančiais ir viltimi“ (70 bendradarbių), konferencija „Kas gerovės valstybėje kuria gerovę?“ (10 bendradarbių).

Carito struktūros optimizavimas, programų tęstinumo užtikrinimas bei jų finansavimo paieška vykdyta bendradarbiaujant su kitomis institucijomis ir fondais, rengiant projektus ir projektines veiklas. Įgyvendinant veiklų plėtrą ir užtikrinant finansavimą bendradarbiauta su fondais ir parengti projektai: su Immaculata dėl Vaiko gerovės instituto programos rėmimo, SADM ir ESFA – dėl socialinės rizikos asmenų integracijos, Kauno m. savivaldybe – dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems, dėl Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro veiklų, dėl Benamių dienos centro patalpų ir veiklų finansavimo (paslaugos pirkimo būdu), dėl paraiškų „Iniciatyvos Kaunui“. Kovo mėn. suorganizuotas Europos šalių Carito atstovų tarptautinis seminaras Kaune tema „Nuteistųjų integracija į visuomenę“, kuriame dalyvavo 18 atstovų iš 6 šalių.

Carito veikla skleista Kauno arkivyskupijos Jaunimo susitikimų dienoje „Perkeičia vandenį“, Moksleivių forume apie kovą su skurdu „Kur tavo lobis, ten tavo širdis“ Kauno m. Šv. Jono Pauliaus II mokykloje; buvo pristatyta Carito veikla parapijų jaunimo grupėms, Alfa kursų dalyviams.

Carito bendradarbiai organizavo renginius ir dalyvavo juose: 65 bendradarbiai ir savanoriai (7 dekanatų Carito komandos ir teminės komandos) įsijungė į veiklos pristatymą Carito palapinėje Šiluvos atlaiduose, atlaidų dalyvių vaišinimą kava ir arbata – pavaišinta apie 6500 asmenų. Carito savanoriams svarbus buvo akcijos „Gerumas mus vienija“ organizavimas, dalyvavimas platinant Carito žvakeles Kauno m. prekybos centruose (74 savanoriai). Organizuotas ir įgyvendintas Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas Kauno arkivyskupijoje tema „Ar vargstantieji patys kalti dėl savo padėties?“ (apie 100 dalyv.).

63 asmenys dalyvavo projekte, skirtame integruoti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims į darbo rinką. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros (ESFA), todėl buvo reikalingos konsultacijos su partneriais, dekanatų (Kauno, Jonavos, Raseinių, Kėdainių), projekto vykdytojų komandų sudarymas ir palaikymas, paslaugų teikimas tikslinės grupės dalyviams, projekto vykdymo dokumentacijos tvarkymas ir stebėsena. Užtikrintas Senamiesčio vaikų dienos centro veiklos tęstinumas, integruota Vaiko gerovės instituto veikla, taip pat buvo vykdoma veikla įgyvendinant kitus tęstinius projektus, tokius kaip „Benamių ir nuteistųjų integracija“. Dienos centras dalyvavo trijuose projektuose (dviejuose iš jų dalyvaus ir 2020 m.): „Gatvėje laiką leidžiančių asmenų įgalinimas“, Socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir „PRIIMK: integrali pagalba asmenims integruojantis į darbo rinką“. Darbuotojai nuolat teikia konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, informavimo paslaugas, padėjo susitvarkyti dokumentus ir socialines garantijas. Per mėnesį Centras priėmė 685 apsilankymus (vidutiniškai per dieną 20–35 asmenys), per metus buvo apie 5 845 apsilankiusiųjų.

Apie 20 sergančiųjų epilepsija gavo konsultacijas, jiems buvo teikiamos dienos užimtumo paslaugos: meno terapija, kūrybiniai užsiėmimai, išvykos, kultūriniai renginiai, vasaros stovykla. Organizuota sergančiųjų asmenų socialinė įtrauktis įgalinant veikti, psichosocialinės paslaugos epilepsija sergantiems vaikams ir jų šeimos nariams, taip pat turintiems raidos sutrikimų.

Užsieniečių integracijos programa – prieglobstį gavusių 55 asmenų konsultavimas, palydėjimas, tarpininkavimas, atstovavimas, būsto, darbo, reikalingiausių daiktų paieška.

„Vaiko gerovės institutas“ teikė nuolatinę pagalbą 22 šeimoms, auginančioms 25 vaikus. Organizuotas įtėvių ir globėjų ugdymas ir palydėjimas: refleksijų – savipagalbos grupės tėvams, filmų terapija, judesio terapija, dailės terapija vaikams; individualios konsultacijos, įtėvių ir globėjų paieška ir idėjos sklaida Kauno mieste ir regionuose, specializuotos informacijos paieška ir sklaida, susitikimai su vaikų raidos specialistais. Įtėviams, globėjams ir savanoriams buvo suorganizuoti naujos darbo su vaikais metodikos mokymai. Programa organizuoja užimtumą įvaikintiems globojamiems vaikams: kiekvieną darbo dieną veikia popamokinis centras „Angelų palėpė“, kurioje vykdomos terapijos vaikams, ruošiamos pamokos, vystomi socializacijos, kūrybiškumo pasitikėjimo savimi įgūdžiai. Taip pat organizuojamos pavasario ir vasaros stovyklos.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centras (KAJC) 2019 metais didžiausias dėmesys buvo skirtas Lietuvos jaunimo dienų organizavimui, nes darbuotojai yra pagrindiniai įvairių šio įvykio atsakomybių kuratoriai: 40 susitikimų su savo atsakomybių komandomis, vaizdo reportažų filmavimai, misijų pasiruošimai; pristatymai mokytojams. Rūpinantis KAJC darbuotojų komandos ugdymu ir palaikymu organizuoti 2 seminarai, mokymai, šlovinimo seminaras, 2 rekolekcijos, stovykla „Esi vertas daugiau“, supervizijos, intravizijos, dalyvauta 2 konferencijose, 2 maldingose kelionėse. Vyko reguliarūs jaunimo vadovų susirinkimai, KAJC komandos neformalūs susitikimai ir šventės, šv. Mišios, „KAJC trečiadieniai“ (išpažintys, dvasiniai pokalbiai, rožinis, arbata ir pan.).

Suorganizuotas didžiausias KAJC metinis renginys – Jaunimo susitikimų diena ir Jaunimo centro 25-asis gimtadienis. Buvo įtraukta 300 dalyvių iš visos Lietuvos, 60 savanorių, apie 80 svečių ir organizatorių. Kita svarbi veikla – Jaunimo sielovados forumo organizavimas Kaune. Sausio mėnesį kartu su Vilniaus ir Panevėžio Jaunimo centrais organizuotas Pasaulio jaunimo dienų minėjimas Lietuvoje (600 jaunų žmonių). Puikų atgarsį sulaukė Pasaulio jaunimo dienų šventimas Raudondvaryje (700 dalyvių), surengtas Piligriminis žygis baidarėmis, 3 dienų savaitgalis jaunimui „Esi vertas daugiau“ (25 asm.). Nemažai darbuotojų pastangų pareikalavo vasaros stovyklos „Esi vertas daugiau“ organizavimas, savanorių mokymai (150 dalyv.). Bendradarbiaujant su Kauno kurija organizuotas Misijų mėnesio jaunimo vakaras Kaune (300 dalyv.). Apie 250 bendradarbių jaunimo vadovų buvo pakviesti į organizuotą Padėkos šventę sielovados bendradarbiams.

KAJC darbuotojai dalyvavo įvairiuose organizaciniuose susitikimuose: 9 Lietuvos jaunimo pastoracinės tarybos posėdžiai, 3 išvažiuojamieji, visos LJD organizacinės komandos trijų dienų posėdžiai, 2 konferencijos užsienyje, 2 rekolekcijos, 7 seminarai, 72 susitikimai su bendradarbiais, kunigais, kitais centrais, institucijomis, organizacijomis, savanoriais ir kt.

Bendradarbiauta su katechetais, kurie kreipėsi pagalbos organizuoti Alfa savaitgalius jaunimui arba susitikimus su sutvirtinamaisiais: Alfa kursas (40 dalyv.), 3 Alfa savaitgaliai dekanatų jaunimui, 5 evangelizacinės misijos parapijose ir mokyklose (viso 300 dalyvių): 1 popietė „Vyturio“ mokykloje su ateitininkais, organizuota misija Pumpėnų jaunimo dienose, susitikimas su Vilijampolės ir Gerojo Ganytojo parapijos sutvirtinamaisiais, „Nemuno“ mokyklos adventinė popietė. KAJC organizavo kasmetinę Jaunimo dieną Šiluvoje, kurioje dalyvavo apie 150 jaunuolių; taip pat Jaunimo susitikimų dieną „Perkeičia vandenį“ (400 dalyv.) ir Kairos rekolekcijas, kuriose dalyvavo 45 jaunuoliai.

Buvo tęsiamas Lytiškumo ugdymo programos „Esi vertas daugiau“ pristatymas mokyklose (560 moksl.); 2 lytiškumo ugdymo rekolekcijos Šv. Jono Pauliaus II gimnazistams (50 dalyvių); lytiškumo ugdymo rekolekcijos dekanatuose sutvirtinamiesiems „Užtvirtink“ (viso 800 dalyv.). Lytiškumo ugdymo programa buvo pristatyta 2 val. seminare kartu su Kauno m. Visuomenės sveikatos biuru, kuriame sulaukta 80 dalyvių.

Be planinių renginių, KAJC komanda vykdė trijų dienų savanorystę ir padėjo organizuoti „Gyvųjų akmenų“ konferenciją apie mesijinius žydus, dalyvavo kitų institucijų ir asmenų šventėse bei renginiuose.

Pašaukimų sielovados srityje 2019 m. pagrindinis darbas vyko įgyvendinant veiklas, kurios turėtų tęstinumą ir galimybę tapti nuolatinės. Daug dėmesio skirta Kauno arkivyskupijoje pirmą kartą rengiamai priemonei „Pašaukimų savaitė 2019“, turint tikslą atkreipti dėmesį į pašaukimo svarbą tikinčiųjų gyvenime, kviečiant drąsiai atsiliepti į Dievo kvietimą ir ypač skatinant maldos už pašaukimus praktiką. Organizuotuose ir vestuose savaitės renginiuose dalyvavo apie 1000 įvairaus amžiaus žmonių.

Buvo vykdomos kitos veiklos: kiekvieną mėnesį organizuotas subūrimas Paštuvos vienuolyne šv. Mišių maldai už pašaukimus (5–13 dalyv.); organizuotas Kryžiaus kelias už pašaukimus su sutvirtinamaisiais (Kauno I dekanato parapijose), kuriame dalyvavo apie 300–350 jaunuolių; padėta organizuoti Vaikinų savaitgalį Kauno kunigų seminarijoje (7 dalyv.); pravesti susitikimai 2019 m. pabaigoje kartu su VDU sielovada atskirai merginoms ir vaikinams pradėtuose rengti Samuelio kursuose Kauno mieste (40–50 asm.); kartu su Kauno kunigų seminarija Advento ketvirtadieniais organizuota Šventoji valanda už pašaukimus, gausiai įsitraukė tikintieji (apie 300 žm.); buvo lankomos mokyklos ir vedami užsiėmimai pašaukimų tema.

Pašaukimo sielovados bendradarbiai stengiasi kurti kuo glaudesnį bendradarbiavimą su parapijomis, Jaunimo centru, Piligrimų centru, vienuolynais, seminarija galimybes.

Jono Pauliaus II piligrimų centro (PC) dėmesys 2019 m. buvo skirtas savanorių ugdymui ir ilgalaikių savanorių motyvacijai, siekta organizuoti piligrimines keliones ir sudaryti galimybes piligrimų tikėjimo, bendruomeniškumo ir savanorystės ugdymui. PC per metus suorganizavo 40 piligriminių kelionių: Lietuvoje – 26 (jaunimui 6, suaugusiems 20); užsienyje – 14 (jaunimui 6, suaugusiems 8); piligrimų skaičius – 1100 žmonių: 350 jaunuolių ir 750 suaugusių asmenų.

Kita svarbi veikla – savanorystės skatinimas ir savanorių ugdymas. PC subūrė apie 300 (100 lojalių) savanorių, kurie savanoriavo Kauno arkivyskupijos akcijose ir renginiuose. PC bendruomenės nariai vykdė evangelizaciją ir misijas parapijose, dekanatuose ir mokyklose (apie 10 išvykų), kur dalyvavo apie 200 žmonių. Vasarą organizavo krikščionišką vaikų vasaros stovyklą prie Šiluvos, kurioje ilsėjosi ir meldėsi 140 vaikų, talkino 80 savanorių.

PC bendruomenė turi maldos komandą (15 žmonių), kuri vyksta į dekanatus ar parapijas, kur reikia šlovinimo tarnystės, veda maldą šlovinimo vakaruose už Kauno miestą, Marijos radijo šlovinimo vakaruose. Maldos komanda veda vakaro maldą jaunimui 2 kartus per savaitę Piligrimų centre, 4 kartus per metus veda šlovinimus Šiluvoje per Ligonių dienas.

Įsipareigojusiems bendruomenės nariams buvo organizuoti ugdymo susitikimai: rekolekcijos Šiluvoje; kiekvieną savaitę bendruomeninis šv. Mišių šventimas Kauno arkikatedroje; bendruomenės susirinkimai – Bendruomenės diena; dvejos ilgalaikių savanorių supervizijos; kassavaitiniai susitikimai vyksta mažose Šventojo Rašto, Jaunų šeimų arba „Gyvojo vandens“ grupelėse. PC sudaro galimybę kiekvienoje piligriminėje kelionėje nemokamai dalyvauti 2–4 savanoriams, taip skatinant ir atsidėkojant už tarnystę.

Kauno arkivyskupijos muziejus: Bažnytinio meno skyriaus (KAM BM) ir Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus (KMM) veikloje 2019 m. daug dėmesio skirta naujų parodų projektų rengimui ir įgyvendinimui. Lygiagrečiai nuolat vykdyta kūrinių apskaita, inventorizacija, moksliniai tyrimai, fondų tvarkymas, interesantų priėmimas. Metų pradžioje baigta eksponuoti paroda „Nedingę“, sudėti saugojimui eksponatai. Vėliau buvo parengta ir atidaryta paroda „Naujasis santykis“.

Ypač svarbus buvo įgyvendinamas projektas – „Paroda Realybė išsiplečia“, kurio planavimas ir vykdymas – idėjų įgyvendinimas, parodos įrengimas, komunikacija su visuomene, edukacinis paruošimas, parodos atidarymas bei eksponavimas – užėmė didžiąją muziejaus darbuotojų veiklos dalį. Taip pat sėkmingai įvykdytas antrasis projekto „Paroda Nenugalėtoji Kronika“ etapas: atlikti techniniai įrengimo darbai, atidaryta ir viešai pristatyta paroda. KMM nuolat vykdo Kardinolo V. Sladkevičiaus buto-muziejaus priežiūrą, istorinės tematikos renginių organizavimą, ekskursijų vedimą, straipsnių Bažnyčios istorijos tema spausdinimą. Daug dėmesio skirta parodai „Nenugalėtoji Kronika pristatyti ir viešinti: medžiagos paruošimas, studija ir edukacijos parodos tema.

Informaciją parengė Vilija KARALIŪNAITĖ

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune