Kauno arkivyskupijoje įšventinti du nauji kunigai (2020 02 22)
Paskelbta: 2020-02-22 17:50:09

Vasario 22-ąją, švenčiant Šv. Petro, apaštalo, Sosto šventę Kauno arkikatedroje, čia buvo įšventinti du nauji arkivyskupijos kunigai Marius Boreiša ir Martynas Povylaitis SC. Kunigystės šventimai vyko gausiai susirinkusios bendruomenės akivaizdoje, kuri malda palydėjo įšventinamuosius, o vėliau savo džiaugsmą išreiškė arkikatedroje nuvilnijusiais plojimais. 

Prie altoriaus buvo bemaž 30 dvasininkų (ne tik Kauno arkivyskupijos), taip pat diakonų, seminaristų. Dalyvavo kitų konfesijų bendruomenių atstovų, šventinamųjų artimieji, draugai, parapijiečiai (diakonas Marius lig šiol tarnavo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje, o diakonas Martynas – Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje).

Visus pasveikino liturgijai vadovavęs ir šventimus teikęs arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, kuris per savo vyskupiškąją tarnystę dabar jau yra įšventinęs tris kunigus. 

Kauno kunigų seminarijos rektoriui kun. Ramūnui Norkui pristačius šventinamuosius, o šiems ištarus „taip“ jų išrinkimui į kunigų luomą, prieš teikdamas šventimus vyskupas Algirdas pasakė homiliją.

Joje atkreipė dėmesį į apaštalą Petrą, kuriam Viešpats pavedė ganyti Dievo tautą. Šiandien Petro įpėdinis yra popiežius Pranciškus, atliekantis svarbią, visus tikinčiuosius vienijančią tarnystę.

„Mieli kandidatai, jūs ištarėte Dievui „taip“ ne iš prievartos, ne dėl bjauraus pelno, ne kaip valdovai, bet kaip laisva valia apsisprendę Kristaus tarnai“, – sakė vyskupas Algirdas, kviesdamas žvelgti į Mišių skaitinį, kuriame apaštalas Petras ragina vyresniuosius: „Ganykite jums patikėtą Dievo kaimenę ne iš prievartos, bet su noru, kaip Dievui patinka, ne dėl bjauraus pelno, bet gera valia, ne kaip jums pavestųjų valdovai, bet kaip kaimenės pavyzdys“ (1Pt 5, 2–3).

Homilijoje pastebėta, kaip taikliai, tiesiog sužibėdamas, pataikydamas „į dešimtuką“ Petras atsakė į Jėzaus klausimą, „O kuo jūs mane laikote?“ – „Tu esi Mesijas, Gyvojo Dievo Sūnus“.

Šie būsimi kunigai, vyskupo Algirdo žodžiais, irgi atsiliepė į Gyvojo Dievo kvietimą, kai atvėrė seminarijos vartus, vėliau priėmė diakonų šventimus, o tapę kunigais galės dalytis Gyvybės Duona ir Dievo žodžiu, išrišti tūnančius nuodėmėse, nešti viltį ligoniams – per šias ir kitas tarnystes jie artins žmonėms Gyvąjį Dievą, tarnaudami Gerojo Ganytojo pavyzdžiu, kuris pirmas eina patarnauti, o ne kad Jam tarnautų.

Pasibaigus šventimų liturgijai, apvilkti kunigiškaisiais drabužiais ir pasveikinti brolišku pabučiavimu kunigai Marius ir Martynas drauge su vyskupu aukojo savo pirmąsias Mišias.

Pabaigoje vyskupas Algirdas padėkojo tėveliams, kurie užaugino sūnus ir padovanojo Dievo garbei bei žmonių džiaugsmui.

Naujiesiems kunigams sveikinimo žodį pasakė Kunigystės šventimus prieš 58-erius metus priėmęs kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ.

Iš visų tarnysčių, sakė kardinolas, jam brangiausia yra kunigystė. Pasak ganytojo, kunigas, kuris yra idealistas, savo tarnavimą skiria žmonėms, negali būti nelaimingas. Kardinolas atkreipė dėmesį, kad visuomenė įsivaizduoja, jog kunigo kryžius yra celibatas, sunkios pareigos.

„Kunigo gyvenime yra kryžių ir kryželių, bet kai Viešpats laimina, kunigas eina artimoje vienybėje su Viešpačiu, tada kryžiai tampa lengvai pakeliami. Išlikite Viešpaties akivaizdoje, tokie pat idealistai, ir, garantuoju, būsite patys laimingiausi kunigai“, – linkėjo kardinolas įšventintiems kunigams.

Kunigui Mariui ir Martynui užbaigiant liturgiją buvo skirtas ir ypatingas palaiminimas.

Bendruomenės džiaugsmas dėl jai patarnauti ateinančių naujų kunigų ir sveikinimai  vėliau tęsėsi šventinėje agapėje.

Kunigas Marius Boreiša paskirtas Raseinių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru, o kunigas Martynas Povylaitis SC – Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Daugiau nuotraukų Kauno kunigų seminarijos albumuose >> 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune