Kunigų konferencijoje – aktualiu žvilgsniu į pašaukimų ir šeimų sielovadą pradedant Šeimos metus (2021 03 17)
Paskelbta: 2021-03-18 14:12:28

Kovo 17 dieną Kauno arkivyskupijos dvasininkai dalyvavo nuolatinio ugdymo konferencijoje, kuri ir šį kartą dėl karantino buvo nuotolinė. Per atstumą į ją jungėsi ir šio susitikimo prelegentai – Vilniaus arkivyskupas metropolitas bei LVK pirmininkas Gintaras Grušas, taip pat LVK Šeimos reikalų tarybos primininkas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis. Svečiai pristatė šių dienų aktualijas – pašaukimų ugdymą ir Visuotinėje Bažnyčioje bei Lietuvoje prasidedančius Šeimos – AMORIS LAETITIA  metus.

Susirinkimui vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas. Kaip viena iš arkivyskupijos sielovados aktualijų, be prasidedančių metų, pristatyta ir „Gyvoji piligrimystė“ į Šiluvą, į kurią bus kviečiama, kaip ir praeitą pavasarį, visų laukiamu pokarantininiu metu.

„Kai norime kalbėti apie pašaukimą, turime pagalvoti, ar jaunimas šiandien mąsto tokiomis sąvokomis“, – sakė arkivyskupas Gintaras Grušas apie sudėtingą klausimą, kaip pristatyti pašaukimą ir Dievo planą jauniems žmonėms, palydėti tuos, kurie šiandien labiau svarsto apie rytdieną, nei apie savo gyvenimo perspektyvą, kurie turi labai skirtingų patirčių iš savo šeimų, mokyklos, yra linkę į susitelkimą savyje, ieškantys ypatingų patirčių.

Ką pasiūlyti jaunimui? Į šį klausimą arkivyskupas atsakė popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje išsakyta mintimi, jog jaunimo ir pašaukimų pastoracijos pagrindas yra pristatyti jaunimui Kristų, vesti į susitikimą su Juo. Pažymėjęs, jog pašaukimams ugdyti paveikūs gali būti ir jaunimo-jaunimui sielovados būdai, pabrėžė svarbų kunigo vaidmenį, jo pavyzdį, artumą žmonėms, apie kurį kalbėjo ir popiežius Pranciškus Kauno arkikatedroje 2018 m. rugsėjo 23 d. susitikdamas su dvasininkais.

„Mūsų asmenybės padaro daugiau, nei bet kokios programos“, – sakė arkivyskupas Grušas, primindamas, jog daugelis kunigų patys asmeniškai savo pašaukimo pradžioje turėjo įsimintinų kunigystės pavyzdžių. Be kita, pastebėta ir tai, jog neišvengiama kunigų nuodėmingumo, tačiau, pasak ganytojo, „Dievas yra galingesnis ir padeda eiti liudijimų keliu“. Pašaukimų sielovadoje svarbiausia autentiškas dvasingumas, patraukiantis šventumas.

Kalbėdamas apie jaunų žmonių kantrų palydėjimą, Vilniaus arkivyskupas daug dėmesio skyrė Sutaikinimui sakramentui, kuris gali gydyti ir padėti subręsti. Kalbėta apie kunigo ir penitento santykį, kuriame negailestingumu gali būti padaroma didelė žala. Teisinga pašaukimų sielovada gali kilti iš pačių kunigų dažniau priimamo Dievo gailestingumo. Be to, kunigai prašomi melstis ir atgailauti už žmones.

Į šią konferencijos temą kunigai aktyviai atsiliepė ir savo įžvalgoms, pavyzdžiui, pastebėdami, jog jaunas žmogus, ateinantis prie klausyklos, jau yra laimėjimas! Ir čia svarbu priimti jį su tėvišku jautrumu. Kunigai dalijosi apie parapijos bendruomenės ir atskiro kunigo atsakomybę ugdant pašaukimus, ir apie „žvejybą“ klausykloje, kurioje, kaip patys pripažino, visada reikėtų patiems laukti tikinčiųjų, laikytis punktualumo.

Antrojoje konferencijos dalyje kalbėjęs vyskupas Arūnas Poniškaitis pasveikino kunigus su naujaisiais Šeimos – AMORIS LAETITIA metais ir pakvietė jų laiką išgyventi labiau su džiaugsmu, nei susirūpinimu. Šeimos reikalų tarybos primininkas priminė, kaip plačiai, pasitelkiant ir pasauliečių įžvalgas, šeimos klausimai buvo aptarti dviejuose popiežiaus Pranciškaus sušauktuose Vyskupų sinoduose, kurio nutarimus apibendrino posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris laetitia.

Vyskupas Poniškaitis pristatė kunigams Šeimos metų gaires Visuotinėje Bažnyčioje bei Lietuvoje, kurios yra skelbiamos naujuose Lietuvos šeimos centro interneto puslapiuose. Bažnyčioje šiais metais norima plačiau dalytis Amoris laetitia – „meilės džiaugsmo“ turiniu, skelbti Santuokos sakramentą kaip dovaną, drąsinti šeimų liudijimą ir kt. Lietuvoje vienas iš šių metų sumanymų – tai vaizdo ciklas „Sakramentai ir šeima“, kuris ypač galėtų pasitarnauti kunigams, kai jiems tenka bendrauti su sakramentus priimančių vaikų tėvais ir pan. Pasak ganytojo, šis laikas kunigams yra proga su šeimomis ne tik gilinti tikėjimo klausimus, bet ir padėti spręsti konkrečius gyvenimo sunkumus.

Paminėdamas dabar tvyrančias visuomenėje įtampas, susipriešinimą, vyskupas Poniškaitis pabrėžė, jog šiuo metu ypač turime parodyti šeimos grožį. Šeima yra Dievo pirminė mintis ir geriausia, kas atitinka žmogiškąją prigimtį. Be to, ganytojas pasidalijo ir lūkesčiu, jog parapijų bendruomenėse Šeimos metais galėtų rastis daugiau šeimyniškos dvasios, stiprėtų bendruomenių ir šeimų ryšiai.

Arkivyskupas Kęstutis Kėvalas šia proga atkreipė dėmesį, jog Kauno arkivyskupijoje šįmet ypač siekiama stiprinti šeimų palaikymą, telkiant komandas dekanatuose. Be to, ganytojas pakvietė kunigus skelbti apie kovo 24-osios Vyrų pasninko dieną, kai jie pasninkaus ir melsis už šeimas.

Konferencijos pabaigoje Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis pristatė „Gyvosios piligrimystės“ maršrutus į Šiluvą. Piligrimų centras organizuoja vienos dienos žygius penkiais parengtais maršrutais (iš Tytuvėnų, Lyduvėnų, Šiaulės kalno, Betygalos ir žiediniu maršrutu) įspūdingomis Šiluvos apylinkėmis, į kuriuos galima leistis ir pavieniui, ir su šeimomis, grupėmis, netgi dviračiais. Tam parengta visa informacinė medžiaga (lankstinukai, interaktyvus žemėlapis etc.), visu kuo pasirengęs pasitarnauti Piligrimų centras. Jau gegužės pabaigoje prasidės nauji, po pirmojo karantino buvę sėkmingai organizuoti moterų, vyrų, šeimų, jaunimo piligriminiai žygiai. Pasak Manto Kuraičio, pokarantininis metas ypač tinkamas kilti ir eiti, džiugiai ir naujai „žaliaisiais keliais“, per regioninius parkus atkeliauti kaip piligrimams į Šiluvos Marijos šventovę (plačiau >>).

Kitas visų arkivyskupijos dvasininkų susibūrimas tradiciškai vyksta prieš Velykas Krizmos Mišiose Didįjį ketvirtadienį, tačiau dėl nesibaigiančios pandemijos dar nėra aišku, kaip Krizmos Mišios bus švenčiamos šiemet.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Gyvename laiku, pilnu iššūkių šeimos, gyvybės ir laisvės vertybėms. Tačiau žvelkime į šį laiką kaip naują galimybę parodyti Viešpaties mokslo grožį ir gylį. Juk jis žmogų gelbėja iš ideologijų, mitų ir totalitarizmo. Dėkoju už Jūsų kantrią ir nuoširdžią tarnystę nešant savo broliams ir seserims Gerosios Naujienos džiaugsmą

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune