Vyskupo dr. Kęstučio KĖVALO, titulinio Abziri vyskupo bei arkivyskupijos augziliaro, šventimai Kaune (su vaizdo įrašais) (2012 11 24)
Paskelbta: 2012-11-24 17:10:34

Konsekracijos iškilmes filmavo ir tiesiogiai transliavo LRT. Dėkojame už įrašą (109 min.). Tiesioginę transliaciją komentavo kun. A. Kazlauskas ir D. Chmieliauskas. Fotografijos – Juozo Kamensko. Šventės akimirkų vaizdo įrašas – Alvydo Rakausko.

Lapkričio 24-ąją, šeštadienį, Kristaus Visatos Valdovo iškilmės išvakarėse, pilnutėlėje Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, dalyvaujant apaštališkajam nuncijui Baltijos valstybėms, Lietuvos vyskupams, kunigams, broliams ir seserims vienuoliams, užsienio svečiams bei dideliam tikinčiųjų būriui, LVK Pirmininkas Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ vyskupu įšventino kunigą dr. Kęstutį Kėvalą.

Fotografija ...

„Šią valandą čia, šioje šventovėje, šv. Mišių metu bus konsekruotas vyskupu Kęstutis Kėvalas, kuris popiežiaus Benedikto XVI skiriamas būti Kauno arkivyskupijos augziliaru bei tituliniu Abziri vyskupu. Melskimės, kad jis būtų ganytojas pagal Kristaus Gerojo Ganytojo širdį ir ištikimai tarnautų Dievui bei žmonėms“, – sakė iškilmių pradžioje arkivyskupas S. Tamkevičius, kartu paragindamas šia proga Švč. Mergelės Marijos užtarimu melstis už viso pasaulio ganytojus – popiežių Benediktą XVI, vyskupus, kunigus, diakonus.

Šis paraginimas buvo skirtas ir Marijos radijo klausytojams penkiuose žemynuose ir 64 šalyse, kurie galėjo dalyvauti šioje tikėjimo ir bendrystės šventėje radijo bangomis, mat Marijos radijo šeima lapkričio 23–24 d. rengė tarptautinę transliaciją „Marija, Vartai į tikėjimą, Naujosios evangelizacijos žvaigždė“. Iškilmes tikintiesiems ir visiems savo žiūrovams Lietuvoje taip pat transliavo ir nacionalinė televizija.

Į vyskupo šventimų iškilmes atvyko, arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus vadovaujama įspūdinga didžiule procesija prie didžiojo altoriaus atėjo ir drauge šventė Eucharistiją Lietuvos vyskupijų ganytojai – Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas ir vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila bei vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas bei vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis, Lietuvos kariuomenės ordinaras vyskupas Gintaras Grušas, taip pat Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadas Kondrusevičius, per 200 kunigų iš Lietuvos vyskupijų bei kitų kraštų, tarp jų – vysk. K. Kėvalo studijų bei pirmųjų sielovados žingsnių JAV bičiuliai, Aktono instituto vadovai ir bendradarbiai.

Iškilmėse taip pat drauge meldėsi Lietuvos evangelikų liuteronų bei Stačiatikių bažnyčių atstovai. Jose dalyvavo Kauno miesto vadovai, keletas Vyriausybės narių, aukštųjų mokyklų rektorių, kitų miesto akademinės bendruomenės ir visuomenės narių, daug aktyvių Kauno Bažnyčios sielovados bendradarbių, institucijų, organizacijų darbuotojų, katalikiškų bendruomenių narių. Giedojo (ne tik lietuviškai, bet ir anglų kalba) jungtinis per 200 giedotojų iš visos Lietuvos choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitė-Vaitkevičienės. Sykiu giedoti ir nuoširdžia vieninga malda garbinti Dievą ir jam dėkoti galėjo visi iškilmių dalyviai, nes kiekvienam jų buvo padovanota šiai gražiai šventei prisiminti išleista šventimų liturgijos knygelė. O pačią liturgiją aiškino šventimų ceremoniaras mons. Adolfas Grušas.

Vyskupo šventimų apeigos, paskelbus Dievo žodį, prasidėjo himnu Šventajai Dvasiai, maldaujant, kad ji būtų visos Bažnyčios veiklos Įkvėpėja, Pradžia ir Pabaiga. Išrinktąjį vyskupu Kęstutį Kėvalą arkivyskupui pristatė Apaštalų Sosto garbės prelatas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir prelatas Jurgis Šarauskas iš Čikagos. Prisikėlimo šventovėje susirinkusi bendruomenė plojimais sutiko prel. V. S. Vaičiūno iškilmių dalyviams parodytą bei perskaitytą Apaštalų Sosto paskyrimą, sykiu – pasveikinimą ir apaštališkąjį palaiminimą vysk. K. Kėvalui.

Vėliau šio išskirtine Dievo malone paženklinto įvykio Kauno ir visos Lietuvos Bažnyčios istorijoje progai skirtą homiliją pasakė arkivyskupas S. Tamkevičius. Darsyk atkreipdamas dėmesį į ką tik paskelbtos Evangelijos pasakojimą apie jauną vyrą, kuris nepajėgė visko palikęs sekti Jėzų, ganytojas su džiaugsmu sakė:

„Prieš aštuoniolika metų kitas jaunas vyras stovėjo kryžkelėje ir svarstė, ar siekti pasaulietinės karjeros, kuri, tikriausiai, būtų užtikrinusi ir turtus, ir garbę, ar rinktis siaurą evangelinį kelią, pasišvenčiant tarnauti Dievui ir žmonėms. Šią valandą dėkojame Dievui, kad šis vyras išdrįso pasakyti Jėzui „taip“ ir atvėrė Kauno kunigų seminarijos duris.“

Savo homilijoje arkivyskupas priminė, jog vyresniosios kartos Lietuvos vyskupams teko darbuotis labai atsakingu laikotarpiu, kai po ilgų sovietinės prievartos metų Bažnyčia su visa tauta kėlėsi laisvam gyvenimui. Tačiau ir šiandien, sekuliariosios kultūros iššūkių akivaizdoje, kai Bažnyčia ir jos tiesos skelbiamos nešiuolaikiškomis, tikinčiųjų akys krypsta į vyskupą, pasak ganytojo, pašauktą būti Kristaus tiesos skelbėju ir krikščioniškos moralės gynėju.

„Maldoje palinkėkime vyskupui Kęstučiui, kad jis, kaip apaštalas Petras, galėtų pasakyti savo Mokytojui: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“ (Mk 10, 28). Savo malda nuolat remkime vyskupų bei kunigų tarnystę, nes ji dažnai pareikalauja gana sunkių dalykų, kurie žmogaus pečiams gali atrodyti sunkiai pakeliami“, – sakė homiliją užbaigdamas arkivyskupas S. Tamkevičius (visą tekstą skaityti čia >>).

Vėliau visų akivaizdoje saugoti tikėjimo paveldą, ištikimai atlikti vyskupo tarnystę viešai pasižadėjęs kun. K. Kėvalas vyskupų rankų uždėjimu ir šventimų malda buvo įšventintas vyskupu. Šventimams vadovavusiam arkivyskupui asistavo arkivyskupas Luigi Bonazzi ir vyskupas Gintaras Grušas.

Fotografija ...

Fotografija ...

Fotografija ...

Fotografija ...

Fotografija ...

Fotografija ...

Šventimus priėmusį vyskupą Kęstutį, jau apdovanotą vyskupo ženklais – žiedu, mitra ir pastoralu, iškilmių dalyviai pasveikino atsistojimu ir ilgais džiaugsmingais plojimais. Vyskupai, į savo tarpą priimdami ir išreikšdami vienybę, pasveikino jį ramybės pabučiavimu.

Fotografija ...

Fotografija ...

Užbaigus Eucharistijos liturgiją ir šventovės skliautais iš tūkstančių lūpų kylant galingajam himnui „Tave, Dieve, garbinam“ vyskupas Kęstutis, lydimas arkivyskupo L. Bonazzi ir vyskupo G. Grušo, pirmąkart kaip ganytojas ėjo per bažnyčią ir laimino tikinčiuosius.

Fotografija ...

Fotografija ...

Fotografija ...

Iškilmių pabaigoje sveikinimo žodį lietuviškai taręs apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi išreiškė dėkingumą Viešpačiui, kuris, nuncijaus žodžiais, surinko visus į šią labai jaudinančią šventę, kad sustiprintų mūsų tikėjimą savo buvimu kartu per naujo įšventinto vyskupo asmenį. Nuncijus pabrėžė, jog apaštalų vaidmuo Bažnyčioje yra esminis – be jo nėra Bažnyčios pilnatvės.

Fotografija ...

„Pradėk savo tarnystę drąsiai ir su pasitikėjimu“, – sakė savo broliui vyskupui Kęstučiui apaštališkasis nuncijus, linkėdamas būti pavyzdžiu tikintiesiems žodžiu, tikėjimu ir meile. – Su pasitikėjimu pavedame tave Švč. Mergelei Marijai, apaštalų Motinai, būdami tikri, jog ji mokės auginti tavyje savo Sūnų Jėzų, Gerąjį Ganytoją.“

Padėkos žodį taręs vyskupas Kęstutis nuoširdžiai dėkojo savo tėveliams, seserims, už tikėjimo drąsą ir dvasinę tėvystę – arkivyskupui S. Tamkevičiui, visiems ganytojams, studijų draugams, bendradarbiams, lydėjusiems kunigystės kelyje. Ganytojas sakėsi einąs į naują tarnystę guodžiamas evangelinių apaštalo Petro žodžių: „Dėl Tavo žodžio užmesiu tinklus“ ir savo tikėjimą gražiai paliudijo šio tikėjimo broliams ir seserims, visiems džiugiosios iškilmės dalyviams:

„Brangieji, kartais kai meldiesi, kad ir tokiais žodžiais: „Štai, Viešpatie, aš visas Tavo, naudok mano gyvenimą savo garbei“, – atrodo, nieko ypatinga nepasakyta. Tai tarsi natūralu, kad tikintysis leidžiasi į bendrystę su Dievu ir savo gyvenimą sudeda į Viešpaties rankas. Bet tada netrukus prasideda siurprizai: Dievas iš tikrųjų pradeda veikti taip, kaip nori, nes tu pats savo žodžiais leidai Jam tai daryti. Ir Jis pradeda keisti žmogų taip, kaip pats žmogus net negalėjo to sugalvoti, kas peržengė jo vaizduotės ir supratimo ribas.“

Ganytojiškuoju palaiminimu užbaigus pamaldas vyskupą Kęstutį Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu pasveikino jos generalinis sekretorius vysk. G. Grušas, linkėdamas Dievo palaimos ir savo kelyje remtis Šventosios Dvasios dovanomis bei jos veikimu.

Bažnyčios, kuri šiandien turi būti tarsi švyturys banguojančioje jūroje, tarnystėje Dievo palaimos Latvijos vyskupų vardu linkėjo sveikinimą atsiuntęs Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignevs Stankevičs (perskaitė svečias latvių kunigas).

„Turėdami tikėjimą, turime tą patį Kristų“, – sakė sveikindamas Evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis, palinkėdamas, kad Kristus būtų ganytoju vyskupo tarnystėje, į kurią Viešpats pats ir pasišaukė.

Žodį taręs Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas Tadas Kondrusevičius pasidžiaugė Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, kuri klesti ir vis stiprėja – be jos, kaip pabrėžė, šiandien nebūtų kunigas ir vyskupas. Baltarusijoje tarnaujantis ganytojas linkėjo vyskupui Kęstučiui tokios tarnystės, kad tikėjimas klestėtų lietuvių tautoje.

Buvusį Marijos radijo programų direktorių vyskupą Kęstutį pasveikino ir šio radijo Lietuvoje prezidentė Egidija Vaicekauskienė. Sveikinimo žodį sakė Kauno meras Andrius Kupčinskas.

Pasibaigus iškilmei Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje šventė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje. Nuotaikingoje agapėje netrūko džiaugsmo, gėlių, nuoširdžių palinkėjimų ir, žinoma, vyskupo Kęstučio taip mėgstamos ir visos pradžiuginusios muzikos.

Ganytojo žodis

BROLIAI SESERYS, šiandien mūsų užduotis – nenusiminti, save dovanoti kitiems meilės būdu ir šitaip mūsų krašte įtvirtinti vienybę, solidarumą per save leidžiant Dievo Dvasiai įeiti į pasaulį, būti Jos kanalu. Dievas ieško tokių liudytojų, kurie gyventų tiesa ir dvasia ir Jo artumą dovanotų pasauliui.
Tegu ŠVENTOJI DVASIA kreipia, džiugina ir drąsina mūsų širdis skelbti Gerąją Naujieną.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune