LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ – iškilmingos šv. Mišios Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2011 02 16)
Paskelbta: 2011-02-16 22:31:12

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Vasario 16-ąją 10 val. už Lietuvą valstybės atkūrimo dienos proga paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo švenčiama iškilminga Eucharistijos liturgija gausiai dalyvaujant dvasininkams, kauniečiams, miesto valdžios žmonėms. 

Iš kitų pamaldų dalyvių išsiskyrė daugybė jaunų žmonių – Ateitininkų, kitų jaunimo organizacijų atstovų, universitetų studentų, katalikiškųjų ir kitų miesto mokyklų moksleivių, papuošusių šventę institucijų vėliavomis, kita atributika, parodžiusių, kad jaunoji karta taip pat mokosi dėkoti Dievui už laisvą gyvenimą ir branginti tėvynės nepriklausomybės idealus.

Fotografijos Silvijos Knezekytės

Iškilminga procesija prie didžiojo altoriaus atėjusiai gausiai dvasininkų procesijai ir Eucharistijos koncelebracijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius; drauge šventė augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, kiti dvasininkai.

„Lietuva mums yra tarsi Nojaus arka, nešanti mus per neramius istorijos vandenis. Išgyvenome pačius sunkiausius istorijos laikotarpius, kai reikėjo apginti teisę laisviems gyventi prie Baltijos krantų. Mes ne tik išlikome gyvi, bet ir išsaugojome tikėjimą, kultūrą, kalbą ir papročius“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius.

Suabejojantiems, ar ši arka šiandien plaukia reikiama kryptimi, ar kartais neskęsta, ganytojas priminė Dievo žodį: Jėzaus mokiniai nebijojo per audrą paskęsti, nes valtyje drauge buvo jų Mokytojas. „Be Dievo, be Kristaus šis Lietuvos laivelis niekada nebus saugus“, – pabrėžta pamoksle. Jame arkivyskupas ragino:

„Kasdienėje maldoje linkėkime tėvynainiams neprarasti vilties, nepamesti tikėjimo į Jėzų Kristų, kuris visuomet pasiruošęs nuraminti blogio audrą, siaučiančią ne tik aplink mus, bet ir mūsų širdyse.

Vasario 16-oji žadina mūsų atsakomybę už Lietuvą ir jos žmones. Už Lietuvą, kurios laisvė ir nepriklausomybė aplaistyta savanorių ir partizanų krauju, už kurią sudėtos milžiniškos aukos.“

Pamaldų pabaigoje visi jų dalyviai, palaiminti ganytojų, sugiedojo Lietuvos himną.

Vėliau nuo Kristaus Prisikėlimo bažnyčios tądien išsirikiavo spalvinga jaunatviška eisena į Vasario 16-osios minėjimo renginius miesto centre. 

Išsamus ganytojo žodis
 

Ganytojo žodis

Apaštalas Paulius mus ragina „Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), arba kaip Laiške žydams užrašyta: „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). Tai vis nuorodos, kviečiančios mus būti Prisikėlimo žmonėmis. Jos kalba, kaip turi gyventi Velykų žinią priėmęs žmogus, – liudydamas viltį, dovanodamas ramybę ir Kristaus prisikėlimo liudijimą.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune