Velyknaktis ir šv. Velykų rytas arkikatedroje (2014 04 19–20)
Paskelbta: 2014-04-21 20:01:20

Balandžio 19 d. šeštadienio vakare arkivyskupijos bažnyčiose gausūs tikintieji, dalyvaudami Velyknakčio pamaldose, sulaukė velykinio „Aleliuja“ – džiugiosios krikščionims naujienos – Viešpaties Prisikėlimo.

Kauno arkikatedroje bazilikoje pačiai iškilmingiausiai metuose Velyknakčio keturių dalių – Žiburių, Žodžio, Krikšto bei Aukos – liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius S, koncelebravo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS.

Žiburių liturgijoje, prie arkikatedros pagrindinių durų pašventinęs ugnį, arkivyskupas uždegė Velykų žvakę, vėliau visi gausūs pamaldų dalyviai užsidegė atsineštas žvakes, kurios nušvietė šventovę ir žmonių širdis, atviras priimti nesibaigiančią Dievo meilę, atsiuntusią pasaulio gelbėtoją Jėzų Kristų-Šviesą.

Žodžio liturgijoje Senojo Testamento skaitiniai atskleidė išganymo istorijos įvykius nuo pat sukūrimo, Adomo išbandymus, izraelitų išgelbėjimą ir Dievo pažadų ištikimybę; šlovingajam istorijos ir žmonijos Viešpačiui iš tūkstančių lūpų vėliau aidėjo Garbės himnas. Po velykinės psalmės perskaityta Evangelija pagal Matą ir jos įstabiosios eilutės: „Jo čia nebėra, jis prisikėlė, kaip buvo sakęs“ (28, 6) paskelbė esminę džiugiąją krikščioniško tikėjimo naujieną – Kristus gyvas, jis prisikėlė, ir mums dovanodamas amžino gyvenimo viltį.

Prisikėlimo žinia šiandien, kaip vėliau sakė savo homilijoje vysk. K. Kėvalas, mums paliudyta pati didžiausia nepaprasta Viešpaties dovana, kuria kiekvienas esame apdovanojamas: tai šis gyvenimas ir gyvenimas be pabaigos. Primindamas ką tik girdėtus Senojo Testamento pasakojimus, ganytojas minėjo, jog tai ne praeities įvykiai, – jie miniatiūriškai atsispindi kiekvieno iš mūsų gyvenime, nes Dievo ir žmogaus istorija tęsiasi. Mums, kaip ir izraelitams, reikia Gelbėtojo – reikia Dievo, nes pats iš savęs žmogus neturi to, ko ilgisi jo širdis. Homilijoje atkreiptas dėmesys, jog su Evangelijos „Nebijokite! “ prasideda naujas Dievo ir žmogaus buvimo kartu, naujas žmogaus ir Dievo dialogo etapas. Su Kristaus Prisikėlimu jau du tūkstantmečius Bažnyčia švenčia ir duoda viltį. Pilnas vilties žmogus gali tapti vis panašesnis į Kristų ir daryti darbus, kurie perkeičia pasaulį – jame pastebimi gausūs krikščioniškosios civilizacijos ir kultūros ženklai. Giedodami „Aleliuja“, ir mes tampame viltingi, – sakė vysk. K. Kėvalas, sveikindamas sulaukusius Kristaus Prisikėlimo ir ypač tądien priimančius Krikštą katechumenus.

Per Krikšto liturgiją 10 jų – suaugusiųjų vyrų bei moterų, kurie rengėsi Krikštui katechumenato programoje – priėmė arkivyskupo suteiktą Krikštą (vėliau ir Sutvirtinimą bei Eucharistiją). Gausūs pamaldų dalyviai užtarė juos savo malda ir pasveikino plojimais tapus Bažnyčios bendruomenės nariais. Vėliau ir visi Velyknakčio dalyviai atnaujino savo Krikšto pažadus.

Užbaigus iškilmingą Eucharistijos liturgiją, prieš suteikiant ganytojiškąjį palaiminimą, naujai pakrikštytuosius bei visus tikinčiuosius sulaukus šventų Velykų pasveikino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius palinkėdamas džiaugsmingų švenčių savo šeimose.

Velykų rytą, kai Kristaus Prisikėlimo žinia į arkivyskupijos bažnyčias vėl sutraukė minias žmonių, liturgijai arkikatedroje vadovavęs Kauno arkivyskupas metropolitas  kvietė į Velykų misiją – liudyti meilę ir viltį, ir sakė: „Kasdien patiriame blogio siautėjimą, o kai kada taip stipriai, kad jei ne tikėjimas į Prisikėlusįjį, tikriausiai ir mes įsitrauktume į gretas dejuojančiųjų, kad aplinkui viskas vyksta tik į blogą pusę. Susitikimas su Prisikėlusiuoju Kristumi teikia viltį, kad paskutinį žodį žemėje tars ne mirties kultūros nešėjai, bet tas, kuris nugalėjo blogio ir mirties siautėjimą.“

Be to, ganytojas paminėjo, jog „šios Velykos ypač yra labai sunkios mūsų broliams ukrainiečiams, nes jie išgyvena tai, ką mes jau baigiame pamiršti.“ Šiandien, pasak ganytojo, jie gali remtis ne į šio pasaulio galinguosius, tik į Kristų. Net pačiais sunkiausiais atvejais Jėzus Kristus teikia viltį, o drauge ir gyvenimo džiaugsmą (visą homiliją žr. čia >>).

Velykų proga arkivyskupijos ganytojai kunigus, vienuolius, pasauliečius pasveikino velykiniu laišku, kuris buvo skaitomas bažnyčiose. „Sveikiname Jus, mieli broliai ir seserys, brangiõsios Kristaus Prisikėlimo iškilmės proga ir linkime visuomet būti Prisikėlimo vaikais. Linkime drąsiai nešti Prisikėlimo žinią į įstaigas ir darbovietes, į mokyklas ir universitetus, o ypač ją nešti į savo šeimas“, – be kita, rašoma šiame velykiniame laiške su visais dalijantis švenčių džiaugsmu >>.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune