Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektoratas

 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia. Silvijos Knezekytės fotografija
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) neparapinė bažnyčia
Rotušės a. 8
44280 Kaunas

www.kjb.lt
www.facebook.com

Bažnyčia atidaryta:
Sekmadieniais 7–13 ir 16–18 val. Šiokiadieniais 16–18 val.

Raštinė (bažnyčioje) interesantus priima:
Darbo dienomis 10–13 val. ir 14–16 30 val.
Mob. 8 610 420 03
El. p.

Jėzuitų namai
Rotušės a. 7
Kaunas
Tel. (37) 30 29 99, 22 16 61
El. p.

Dvasininkai

Rektorius – kun. teol. lic. Aldonas GUDAITIS SJ
1963 11 23 * 1990 05 27 * 2017 10 25
Kauno jėzuitų namų vyresnysis, Kauno kunigų seminarijos nuodėmklausys (2021/2022 akademiniams metams)
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. 8 610 420 03, el. p.

Vicerektorius – kun. dr. Algis BANIULIS SJ
1947 07 23 * 1974 04 09 * 2020 02 02
 Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. 8  698 796 23, el. p.

Vicerektorius – Leo LEISE SJ
1947 06 09 * 1994 06 11 * 2020 01 31
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. 8  602  965 04, el. p.

Vicerektorius – kun. Algirdas PALIOKAS SJ
1942 05 28 * 1973 09 11 * 2008 10 20
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. 8 614 99 565, el. p.  

Sholastikas  – Marius JOCYS SJ
1992 01 04 * 2020 09 08
Kauno jėzuitų gimnazijos kapelionas
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, Mob. 8 624 684 67, el. p.  

Sholastikas – Donatas KUZMICKAS SJ
1992 02 21 * 2019 09 08
Kauno jėzuitų gimnazijos tikybos mokytojas
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, Mob. 8 636 435 44, mob.

Prie rektorato reziduoja:

Kun. filol. m. dr. doc. Kazimieras AMBRASAS SJ
1934 06 01 * 1988 08 17 * 2003 12 16
mob. 8 618 72 201, el. p.

Kun. Jonas KATULIS SJ
1946 02 15 * 1981 05 31 * 2020
mob. 8 610 679 33

Kun. Stasys KAZĖNAS SJ
1956 11 21* 1983 05 29 *
Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvas (nuo 2020 09 01)
Mob. 8  698  333 00, el. p. el. p.

Kun. jubil. Gediminas KIJAUSKAS SJ
1930 06 29 * 1960 06 19 * 2017
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. 8 640 31 563

Telšių vyskupas emeritas Jonas BORUTA SJ
1944 10 11 * konsekr. 1997 06 21 * 2020
Rotušės a. 7, 44280 Kaunas, mob. 8 614 874 90

 

 

Kviečiame į pamaldas
 Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia. Vytauto Kondroto fotografija
 • ŠV. MIŠIOS
  Sekmadieniais
  10.00 val. (gieda vaikų ir jaunimo choras)
  11.30 (anglų k.),17 val. ir  20 val. – (studentams; vasaros metu – vėlyvosios sekmadienio Mišios miesto gyventojams).
  Šiokiadieniais 17 val.
  Šeštadieniais 17 val.
 • Išpažinčių klausoma kasdien prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija penktadieniais po 17 val. šv. Mišių, 17.45–18.15 val.
 • Rožinio malda spalio mėnesį 16.30 val.
 • Gegužinės pamaldos gegužės mėnesį 18 val.
 • Birželinės pamaldos birželio mėnesį 18 val.
Atlaidai

Šv. Pranciškaus Ksavero – gruodžio 3 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Bendruomenė
Kviečiame į parapijos tarnystes, programas, grupes ir bendrijas! Jūsų laukia ((išsamiau rektorato www):
 • Bažnyčios choras, jaunimo choras, vaikų chorelis, grigališkojo choralo grupė „Oranta“, ministrantai
 • Lietuvos krikščioniško gyvenimo bendruomenės grupės, „Šv. Ignaco bičiuliai“, Gyvenimo ir tikėjimo institutas (GTI)
 • „Gailestingumo motinos“, „Šeima“, vyrų maldos grupė „Žvejai“, šeimų grupė, jaunimo grupė, „Senjorai“ – vyresnio amžiaus grupelė, Motinų maldos grupė, „Avinėlio užtarėjų“ maldos grupė, Marijos legionas
 • Šv. Ignaco Lojolos moksleivių ateitininkų kuopa, Šv. Pranciškaus Ksavero moksleivių ateitininkų kuopa, ateitininkai sendraugiai
 • Krikščioniško kino klubas, Arbatos klubas

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) rektoratas
Adresas Rotušės a. 8, Kaunas
Juridinio asmens kodas 190675653
Bankas AB SEB bankas
A. s. LT957044060007548577

Apie bažnyčią ir parapiją
Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčia yra Kauno senamiestyje, Rotušės a. 9. Tinkuoto mūro. Pastatyta 1720 metais, pašventinta 1722 m. Vėlyvojo baroko stiliaus. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 137)

Bažnyčios vidaus panorama (~2014 m.)

1642 m. jėzuitams broliai Albertas Kojelavičius-Vijūkas, Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas ir Petras Kojelavičius-Vijūkas dovanojo mūrinius namus Kaune, kuriuose 1643 m. įsteigta jėzuitų rezidencija, netrukus pastatyta Šv. Stanislovo Kostkos koplyčia. 1655 m. jos sunaikintos. 1660 metais pradėta statyti medinė koplyčia ir rezidencija. 1666 m. jėzuitai pradėjo statyti mūrinę bažnyčią. XVII amžiuje jėzuitams priklausė visas kvartalas.

Bažnyčia pastatyta 1720 m. kunigo Pranciškaus Milvydo rūpesčiu, bokštai – 1725 m. 1732 m. gaisras nusiaubė jėzuitų kolegiją, vienuolyną, bažnyčią. Sugriuvo bažnyčios stogas, skliautai, bokštas. 1746–1751 m. atstatytas bokštas, 1752 m. suskliaustas laidojimo rūsys, išmūryti didžiojo altoriaus pamatai. 1753–1754 m. pastatyti 3 nauji mūriniai altoriai. Didįjį altorių marmuro imitacija papuošė meistras Jonas Kerneris. Lipdinius ir skulptūras kūrė skulptorius Antonis Dacratas (Datzrath). XVIII pabaigoje šventovę puošė 12 barokinių altorių. Puošniausias yra centrinis – didysis Nukryžiuotojo Jėzaus altorius.

Panaikinus Jėzuitų ordiną (popiežiui Klemensui XIV), pasitraukdami iš Kauno jėzuitai bažnyčią 1787 m. perdavė pranciškonams. Ji, ypač vidus, nusiaubta 1812 m. Apleista bažnyčia 1821 m. buvo atiduota stačiatikiams. Po remonto ji tapo cerkve – 1843 m. pavadinta Aleksandro Nevskio soboru. Buvo nugriauti visi 11 altorių. 1915 m. vėl apgadinti bažnyčios bokštai, sienos, vidus.

1923 m. bažnyčia grąžinta jėzuitams. 1924 m. pradėtos pamaldos, įsteigta gimnazija. Prie bažnyčios 1930 m. įkurtas Lietuvos jėzuitų viceprovincijos centras.

Po Antrojo pasaulinio karo, 1949 metais, sovietų valdžia vienuolyną ir bažnyčią uždarė, pastatai paskirti bendrojo lavinimo ir technikos mokykloms, bažnyčia paversta sporto sale.

1990 m. bažnyčia su vienuolyno pastatais grąžinta jėzuitams. Po atstatymo darbų bažnyčia pašventinta 1992 m. rugpjūčio 30 d. Prie Jėzuitų bažnyčios veikia 1991 metais atkurta Kauno jėzuitų gimnazija.

2015 m. pradėtas įgyvendinti Jėzuitų bažnyčios fasado atnaujinimo projektas. 2016 m. gruodį atidengtos restauruotos freskos su trijų šventųjų kompozicija. Viršutinėje pavaizduotas bažnyčios globėjas šv. Pranciškus Ksaveras, dešiniojoje – šv. Stanislovas Kostka, kairiojoje – šv. Aloyzas Gonzaga. Kiek anksčiau buvo sutvarkytas bažnyčios interjeras, Perkūno namas vienuolyno komplekse, įrengta apžvalgos aikštelė.