Kulvos Švč. Mergelės Marijos parapija

 Kulvos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
Kulvos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia
Kauno g. 5
Kulva
55350 Jonavos r.
Mob. +370 616 70 456
 

Dvasininkai

Klebonas – kun. teol. lic. vadyb. mgr. Rytis GURKŠNYS 
1970 04 13 * 2003 06 28 * 2019 11 06
Kauno g. 5, Kulva, 55350 Jonavos r.
El. p. , mob. +370 616 70 456

www.facebook.com/Kulvos Švč. M. Marijos parapija

Kviečiame į pamaldas

 

Sekmadienio pamokslas >>

----


1,2 proc. GPM parama Kulvos parapijai

Kviečiu paskirti savo 1,2 proc. GPM dalį Kulvos parapijai, bažnyčios pastatų ir jos tarnų išlaikymui bei įvairiems sielovados darbams.

Iki gegužės 1 d. per savo el. bankininkystės paskyrą prisijunkite prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir užpildykite FR0512 paraiškos formą. Atsidariusiame lange įrašykite savo asmens kodą; vardą; pavardę. Pasirinkite mokestinį laikotarpį.

Įveskite parapijos kodą 191245658. Nurodykite skiriamą GPM dalį procentais (galima skirti iki 1,2 %). Nurodykite rėmimo laikotarpį.

Užpildę informaciją, paspauskite „Pateikti deklaraciją“.

Dėkoju Jums už paramą mūsų darbams didesnei Dievo garbei.

Kulvos ir Žeimių klebonas kun. Rytis Gurkšnys

------
 

 Kulvos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Vytauto Kandroto fotografija
 • Šv. MIŠIOS
  Sekmadieniais 13 val.
  Pirmaisiais mėnesių penktadieniais 18 val. (kitomis savaitės dienomis pamaldų nėra)
 • Išpažinčių klausoma pusę valandos prieš šv. Mišias
 • Švč. Sakramento adoracija pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 9–13 val.
 • Švč. Jėzaus Širdies pamaldos pirmaisiais mėnesių penktadieniais po šv. Mišių
 • Gavėnios metu sekmadieniais prieš šv. Mišias apmąstomas Kryžiaus kelias

 

Atlaidai

Šv. Jono Krikštytojo – birželio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Švč. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos – paskutinis rugpjūčio mėn. sekmadienis
Šv. arkangelo Mykolo – rugsėjo 29 d. (keliama į artimiausią sekmadienį).

Parapijos teritorija
Pagal Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 2008 m. vasario 4 d. dekretą Nr. 42.

Gyvenvietės ir kaimai: Kulva, Aukštigaliai, Aukštutinė Batėgala, Bešiai, Čičinai, Čiūdai, Daigučiai, Dijokiškiai, Gineikiai, Jonkučiai, Laikiškiai, Mardošiškiai, Mažieji Žinėnai, Mykoliškiai, Naujasodis, Naujasodis II, Pakopė, Ručiūnai, Sangailiškiai, Skrebinai, Smičkiai, Šabūniškiai, Trakai, Vešeikiai, Žemutinė Batėgala, Žinėnai.

Kulvos Švč. Mergelės Marijos parapija ribojasi su Žeimių, Jonavos Šv. apaštalo Jono, Karmėlavos, Lapių ir Vandžiogalos parapijomis.

Bendruomenė
Kviečiame dalyvauti parapijos tarnystėse ir grupėse! Jūsų laukia:
 • Parapijos choras
 • Caritas

Prašome užsakyti šv. Mišias už savo mirusius ir gyvus artimuosius. Tai galima padaryti prieš kiekvienas šv. Mišias bažnyčios zakristijoje, o kitu metu – telefonu 8 616 704 56 arba el. paštu

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą:

Pavadinimas Kulvos Švč. M. Marijos parapija
Adresas Kauno g. 5, Kulvos k., 55350 Jonavos r.
Juridinio asmens kodas 191245658
Bankas AB SWEDBANK
A. s. LT307300010161316627

Apie bažnyčią ir parapiją
Kulvos Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Jonavos rajone, Kulvos kaime, prie Kauno–Šėtos kelio, Mūrinė. (plg. LKB žinynas, „Pradai“, 1993, p. 220)

Kulvos bažnytkaimis yra 7 km į šiaurės vakarus nuo Jonavos. 1 km į pietus nuo Kulvos senovėje buvo Žemutinės Kulvos dvaras, priklausęs žinomai Lietuvos didikų Gedgaudų giminei, tikriausiai vėliau pakeitusiai savo pavardę ir pasivadinusiai Kulviečiais – pagal vietovę. Netoli jo išlikusios ir buvusios Aukštutinės Kulvos dvaro liekanos – pamatai ir rūsiai.

 Manoma, jog pirmoji Romos katalikų medinė koplyčia buvo pastatyta XVI a. pradžioje, ant gražaus kalnelio. Kulviečiai, pereidami į reformaciją, atidavė jiems ir šią koplyčią. Prie jos nuolat gyveno kunigas, kurį išlaikė dvaras. 1645 m. Skarulių klebonas Klimkevičius pradėjo bylinėtis dėl Kulvos koplyčios. Jono Parčevskio rūpesčiu pastatyta mūrinė koplyčia ir 1647 m. perduota katalikams. Koplyčia 1710 m. gerokai remontuota. Iki 1782 m. primūrytas priebažnytis. 1782 m. bažnyčia buvo Skarulių parapijos filija.

2 km į pietvakarius nuo Kulvos, Sangailiškių kaime, irgi buvo koplyčia. Joje taip pat vykdavo pamaldos. 1874 m. Kauno maršalka J. Stanevičius, drauge su buvusiu Kauno augustijonų vienuolyno paskutiniu vyresniuoju kun. Saulyta, gavo iš vyresnybės pinigų ir bažnyčią atnaujino. Vyskupas M. Valančius ją pašventino.

Dvarų ir lenkuojančių kunigų pastangomis Kulvos apylinkės buvo aplenkintos. Tačiau XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje ėmė reikštis tautinis atgimimas. Kunigo Julijono Norkevičiaus iniciatyva įsteigta parapijos bibliotekėlė. 1909 m. įsteigta parapija. 1909–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Kulvos pradžios mokyklos mokytojas Stasys Tijūnaitis čia kurį laiką buvo įkurdinęs ir redagavęs vaikų laikraštėlį „Žvaigždutė“. Vargonininkas J. Jakaitis XX a. pradžioje suorganizavo bažnytinį chorą. Nuo 1909 m. kas antrą sekmadienį pradėta giedoti lietuviškai. Bažnyčia 1911 m. buvo perstatyta, paaukštintas bokštas.

Bažnyčia sunaikinta (sudegė) Antrojo pasaulinio karo metais.

Pokario metais bažnytėlė buvo įrengta paprastame name, klebonijos pastate, greta likusių bažnyčios griuvėsių. 1981 m. pabaigoje laiške rašoma: „Kulvoje radau tik krūmais bei medžiais apaugusius griuvėsius. Tėra likusios tik apgriuvusios, vietomis paramstytos sienos. Bokšto kraige gandrai sau lizdą susisuko. Dabartinis bažnyčios pastatas – prie bažnyčios stovintis gyvenamasis namas. Nuolatinį kunigą Kulva ne visada turi. Kai jo nėra – aptarnauja Jonavos kunigas.“

Bažnyčią puošia tautodailininkų Mačiulių medžio dirbiniai, drožiniai ir tapyba. 1995 m. buvo tyrinėjami koplyčios rūsiai.

Kulvoje ilgai klebonavo kunigai A. Sieklickas, J. Razmantas, J. Dobilaitis ir kt. Paskutinis šioje parapijoje dirbęs ir gyvenęs kunigas buvo Juozapas Katinas, miręs ir Kulvos bažnyčios šventoriuje palaidotas 1985 m. Nuo to meto Kulvos parapija savo kunigo neturėjo, buvo aptarnaujama Žeimių parapijoje dirbančių kunigų.

Po beveik dvidešimties metų pertraukos 2003 m. lapkričio 12 d. Kauno arkivyskupo dekretu nedidelei parapijiečių grupelei prašant Kulvos parapijai vėl buvo paskirtas klebonas kun. Raimundas Kazaitis.

Šiandien Kulvos parapiją sudaro 25 kaimai. Deja, kai kurių iš jų jau telikę tik pavadinimai arba vos viena ar keletas sodybų. Didžiausi jų yra Kulvos, Batėgalos, Ručiūnų, Čičinų, Naujasodžio kaimai. Iš viso Kulvos parapijoje gyvena apie 1500 žmonių.